Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ

2017 m. birželio 20 d. Nr. XIII-485

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertinęs informaciją, kad Nacionalinei elektroninei sveikatos sistemai (NESS) kurti skirtos lėšos (40 609 591 euras) galimai buvo panaudotos neekonomiškai, neefektyviai ir nepasiekti visi nustatyti tikslai;

siekdamas nustatyti faktines aplinkybes, susijusias su NESS kūrimu ir galimai neskaidriais sprendimais;

siekdamas nustatyti kuriant NESS dalyvavusius asmenis ir jų atsakomybę;

siekdamas užtikrinti tolesnį skaidrų ir pagrįstą NESS kūrimo procesą ir

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 49 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymo 2 straipsnio 1 punktu,

n u t a r i a:

1 straipsnis.

Suteikti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai (toliau – Komisija) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus ir pavesti atlikti parlamentinį tyrimą dėl trijų Nacionalinės elektroninės sveikatos sistemos kūrimo etapų (NESS I, NESS II, ESPBI IS).

2 straipsnis.

1. Įpareigoti Komisiją, tiriant NESS pirmojo etapo NESS I projekto (toliau – NESS I projektas) įgyvendinimą, nustatyti:

1) kokie asmenys inicijavo NESS I projekto kūrimą ir kokiu būdu jie dalyvavo kuriant šio projekto viziją;

2) ar buvo sudarytas projekto rengimo, koordinavimo, vykdymo priežiūros organas (pvz., valdyba ar pan.);

3) ar nebuvo pažeistos NESS I projekto rengimo, įgyvendinimo, derinimo procedūros, ar jį įgyvendinant dalyvavę asmenys nepatyrė interesų konflikto;

4) kas įgyvendino NESS I projektą;

5) ar priimant sprendimus dėl NESS I projekto įgyvendinimo buvo įvertinta tarptautinė nacionalinių e. sveikatos sistemų kūrimo patirtis;

6) ar įgyvendinus NESS I projektą pasiekti nustatyti tikslai ir, jeigu tikslai nepasiekti, kokie asmenys už tai yra atsakingi.

2. Įpareigoti Komisiją, tiriant NESS antrojo etapo NESS II projekto (toliau – NESS II projektas) įgyvendinimą, nustatyti:

1) ar buvo įvertinta NESS I projekto kūrimo, įgyvendinimo ir panaudojimo patirtis;

2) kokie asmenys inicijavo NESS II projekto kūrimą ir kokiu būdu jie dalyvavo įgyvendinant šį projektą;

3) kas įgyvendino NESS II projektą;

4) kokios sutartys NESS II projekto įgyvendinimo etapu buvo nutrauktos, kokios jų nutraukimo priežastys ir pasekmės;

5) ar įgyvendinus NESS II projektą pasiekti nustatyti tikslai ir, jeigu tikslai nepasiekti, kokie asmenys už tai yra atsakingi.

3. Įpareigoti Komisiją, tiriant NESS trečiojo etapo ESPBI IS projekto (toliau – ESPBI IS projektas) įgyvendinimą, nustatyti:

1) kokios aplinkybės lėmė, kad įdiegta ESPBI IS, kaip nustatė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, dirba neefektyviai, stringa, o gydymo įstaigos vietoj to, kad naudotųsi e. sveikatos sistema, kuria naujas integracines sąsajas su gydymo įstaigų informacinėmis sistemomis;

2) ar neefektyviai veikiančiai ESPBI IS tobulinti tikslinga skirti papildomą finansavimą;

3) dėl kokių priežasčių, kuriant ESPBI IS projektą, kaip nustatė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, nebuvo numatyta pakankamai galutinių naudotojų mokymo paslaugų;

4) dėl kokių priežasčių ESPBI IS skirta techninė įranga buvo įsigyta iš karto pradėjus kurti šią sistemą, o ne prieš pradedant diegti sistemą;

5) kas yra atsakingas už tai, kad, užuot kūrus vieną bendrą trijų lygių (pirminio, antrinio ir tretinio) sveikatos priežiūros įstaigų programą, buvo nutarta kurti 29 atskiras programas;

6) ar yra dokumentai, patvirtinantys, kad visi ESPBI IS projekto įgyvendinimo techninėje specifikacijoje numatyti informacinių technologijų programų funkcionalumai yra įdiegti ir tinkamai veikia; jeigu tokių dokumentų nėra, kas už tai yra atsakingas;

7) kas yra atsakingas už tai, kad ESPBI IS projekte atsirado reikalavimas naudoti kvalifikuotą e. parašą;

8) ar įgyvendinus projektą pasiekti nustatyti tikslai ir, jeigu tikslai nepasiekti, kokie asmenys už tai yra atsakingi.

4. Įpareigoti Komisiją, tiriant viso NESS projekto įgyvendinimą, nustatyti:

1) kokiais argumentais vadovaudamasi valstybės įmonė Registrų centras, su kuria yra sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sutartis dėl valstybės lėšų naudojimo (apie 1 mln. eurų per metus), 2011 m. įsigijusi tam tikrą konkrečią duomenų saugyklą, nusprendė, kad konkreti posistemė turi būti kuriama naudojant ne naują įrangą, o plečiant VĮ Registrų centro jau turimą įrangą;

2) ar šios dalies 1 punkte nurodytas VĮ Registrų centro sprendimas nevaržo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos galimybių laisvai naudotis savo, kaip ESPBI IS valdytojo, teisėmis (pvz., perduoti ESPBI IS kitam valdytojui);

3) ar šios dalies 1 punkte nurodytas VĮ Registrų centro sprendimas nesuvaržė kitų galimų tiekėjų galimybių pasiūlyti techninę įrangą ESPBI IS sistemai kurti;

4) kas VĮ Registrų centre buvo paskirtas atsakingu už NESS projekto įgyvendinimo principų nustatymą ir jo įgyvendinimo kontrolę;

5) kas VĮ Registrų centre buvo paskirtas atsakingu už NESS projektui reikalingos įrangos ir paslaugų viešųjų pirkimų organizavimą, pirkimo objekto techninių specifikacijų parengimą;

6) ar VĮ Registrų centras pasibaigus projekto įgyvendinimo laikui pasiekė jam nustatytus tikslus ir, jeigu šie tikslai nepasiekti, kokie asmenys už tai yra atsakingi.

3 straipsnis.

Pavesti Komisijai parlamentinį tyrimą atlikti ir išvadas bei pasiūlymus pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2017 m. gruodžio 1 d.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis


  Siųsti el. paštuSpausdinti