Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja kriminalinės žvalgybos įstatymas ir žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo". 2004 m. balandžio 28 d. Nr. 516

Suvestinė redakcija nuo 2018-05-11

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 69-2427, i. k. 1041100NUTA00000516

 

Nauja redakcija nuo 2018-05-11:

Nr. 446, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07601

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ, KURIŲ DUOMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA YRA ĮSLAPTINTI, IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ, KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR PAREIGŪNŲ, KURIŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJA KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMAS IR ŽVALGYBOS ĮSTATYMAS, IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ BEI ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ TURTO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 28 d. Nr. 516

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašą.

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojanti finansų ministrė                                            Dalia Grybauskaitė

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 516

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 446 redakcija)

 

ASMENŲ, KURIŲ DUOMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA YRA ĮSLAPTINTI, IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ, KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR PAREIGŪNŲ, KURIŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJA KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMAS IR ŽVALGYBOS ĮSTATYMAS, IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ BEI ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ TURTO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenims, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos nariams, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos nariams bei žvalgybos pareigūnams ir jų šeimos nariams nuosavybės teise priklausančio turto ir turimų piniginių lėšų (toliau – turtas) deklaravimo tvarką bei terminus.

2. Turtą deklaruojantys asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, bei žvalgybos pareigūnai (toliau – deklaruojantis asmuo) turto deklaracijoje (toliau – deklaracija) deklaruoja kalendorinių metų, už kuriuos teikiama deklaracija, gruodžio 31 dieną turimą savo ir savo šeimos narių turtą. Deklaruojančio asmens šeimos nariai atskiros deklaracijos neprivalo pateikti, išskyrus Aprašo 4 ir 9 punktuose nustatytus atvejus. 

3. Deklaruojantis asmuo ir jo šeimos narys, turintis (turėjęs) kitas Aprašo 1 punkte nenurodytas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įvardytas pareigas, dėl kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme yra nustatyta turto deklaravimo prievolė, deklaracijos mokesčių administratoriui neteikia, išskyrus Aprašo 4 punkte nustatytą atvejį.

4. Kai deklaruojančio asmens duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ar jis yra įslaptintas žvalgybos pareigūnas arba kriminalinės žvalgybos slaptasis dalyvis ir kai jis arba jo šeimos narys turi kitas Aprašo 1 punkte nenurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įvardytas pareigas, dėl kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme yra nustatyta turto deklaravimo prievolė, šis deklaruojantis asmuo ir jo šeimos nariai pateikia mokesčių administratoriui Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 5 straipsnio 1–4 dalyse nustatytais terminais ir tvarka deklaracijos egzempliorių, kuriame nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti, kad deklaruojantis asmuo yra įslaptintas žvalgybos pareigūnas arba kriminalinės žvalgybos slaptasis dalyvis ar asmuo, kurio asmens duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti.

5. Deklaraciją priima šie asmenys: institucijos (įstaigos), kurioje deklaruojantis asmuo dirba, vadovas, o tais atvejais, kai deklaruojančiam asmeniui taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, – sprendimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo priėmęs pareigūnas, o jeigu sprendimas dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 15 straipsnio 1 arba 2 dalimi, – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (toliau kartu – deklaraciją priimantis asmuo) – arba jų įgalioti valstybės tarnautojai ar pareigūnai.

6. Deklaracija pildoma vadovaujantis mutatis mutandis centrinio mokesčių administratoriaus patvirtinta deklaracijos forma ir jos pildymo tvarka, nustatyta įgyvendinant Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalį.

7. Deklaracija pateikiama kasmet iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turtas, liepos 1 dienos.

8. Jeigu abu sutuoktiniai yra deklaruojantys asmenys ir turi pateikti deklaraciją tam pačiam deklaraciją priimančiam asmeniui, deklaraciją pateikia vienas iš sutuoktinių jų pasirinkimu. Šiuo atveju deklaruojantis asmuo deklaruoja turimą savo ir savo šeimos narių turtą.

9. Jeigu abu sutuoktiniai yra deklaruojantys asmenys ir turi pateikti deklaraciją skirtingiems deklaraciją priimantiems asmenims, abu sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas. Šiuo atveju deklaruojantis asmuo deklaruoja tik savo turtą ir, sutuoktinių pasirinkimu, vienas iš deklaruojančių asmenų deklaruoja kartu gyvenančių vaikų (įvaikių) iki 18 metų turtą.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 147, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 19-934 (2013-02-20), i. k. 1131100NUTA00000147

Nr. 446, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 147, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 19-934 (2013-02-20), i. k. 1131100NUTA00000147

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 516 "Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos subjektų teises turinčių valstybės institucijų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas, taip pat jų šeimos narių turto deklaravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 446, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07601

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių turto deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-08-29 14:34
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti