Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Lankomumas (10/22/1996, 18 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0135.

Adomaitis Zenonas Petras Lapė Vaclovas
Albertynas Albinas Linkevičius Linas Antanas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Listavičius Juozas
Alesionka Leonas Liutikas Vytautas
Ambrazaitytė Nijolė Lozuraitis Albinas
Andrikienė Laima Liucija Maciejkianiec Ryšard
Andriukaitis Vytenis Povilas Mačiulis Valentinas
Antanaitis Jonas Algirdas Malkevičius Stasys
Antanavičius Kazimieras Markauskas Rimantas
Arbačiauskas Vytautas Medvedev Nikolaj
Astrauskas Vytautas Milčius Leonas
Bajoras Arvydas Mincevič Gabriel Jan
Baležentis Alvydas Miškinis Petras Algirdas
Baranauskas Juozas Gediminas Navickas Alfonsas
Baskas Antanas Nekrošius Juozas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulovas Virgilijus Vladislovas Pocius Algirdas
Burbienė Sigita Povilaitis Zigmas
Butėnas Vladas Požela Juras
Čobotas Medardas Pranevičius Vincentas
Dagys Rimantas Jonas Pronckus Mykolas
Dirgėla Kęstutis Račas Antanas
Dringelis Juozas Raišuotis Everistas
Einoris Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Genzelis Bronislavas Sakalas Aloyzas
Germanas Neris Salamakinas Algimantas
Giedraitis Alfonsas Saudargas Algirdas
Gylys Povilas Saulis Vytautas
Giniotas Petras Semenovič Zbignev
Greimas Algimantas Antanas Skrebys Kęstutis
Gricius Algirdas Stakvilevičius Mindaugas
Hofertienė Romualda Stasiškis Antanas Napoleonas
Ivaškevičius Arvydas Šaltenis Saulius
Jagminas Bronislovas Šiaulienė Irena
Jakučionis Povilas Šličytė Zita
Jarmolenko Vladimir Šumakaris Vytautas
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Tartilas Juozapas
Jurkūnaitė Gema Tauras Algimantas Povilas
Juršėnas Česlovas Treinys Mečislovas
Juškus Vytautas Tupikas Pranciškus
Kairys Antanas Uoka Kazimieras
Kanapeckas Vytautas Uždavinys Ignacas Stasys
Karosas Justinas Vagnorius Gediminas
Katilius Povilas Vaišnoras Alfonsas
Katkus Juozapas Algirdas Vaižmužis Albinas
Kirkilas Gediminas Velikonis Virmantas
Kolosauskas Feliksas Veselka Julius
Kryževičius Kazimieras Vytautas Visakavičius Marijonas
Kubertavičius Kęstutis Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kubilius Andrius Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kubilius Jonas Zingeris Emanuelis
Kunčinas Algirdas Žebrauskas Juozas
Kunevičienė Elvyra Janina Žiemelis Vidmantas
Kuzminskas Kazimieras Žurinskas Ričardas
Landsbergis Vytautas