Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės atsargos karių užimtumo didinimo

MEMORANDUMAS

DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS ATSARGOS KARIŲ UŽIMTUMO DIDINIMO

2017 m. balandžio 28 d.

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Seimo Ekonomikos komitetas, Krašto apsaugos ministerija, asociacija Investors‘ Forum, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, UAB Strategic Staffing Solutions International, Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas, Western Union Processing Lithuania, advokatų kontora Ellex Valiūnas ir partneriai, Lietuvos švietimo ir mokslo institucijos, kiti ūkio subjektai ir asociacijos (toliau visi kartu – subjektai), pripažindami, kad:

  • dėl dabartinės geopolitinės situacijos krašto apsaugos reikalai yra išskirtinės strateginės reikšmės;
  • Lietuvoje atkūrus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir didinant profesinėje karo tarnyboje tarnaujančių karių skaičių, reikšmingai didės ir tarnybą atlikusių karių skaičius;
  • į atsargą išleidžiami kariai patiria sunkumų integruodamiesi į darbo rinką;
  • NATO šalių narių patirtis patvirtina, kad aktyvus verslo įsitraukimas į kariuomenės palaikymą kuriant karo tarnybą atlikusių asmenų įdarbinimo programas yra itin reikšmingas naujų darbo vietų kūrimo, karo tarnyboje įgytos kompetencijos privalumų išryškinimo, atsargos karių užimtumo didinimo, teigiamo darbdavių požiūrio į karo tarnybą baigusius karius formavimo, verslo įsitraukimo į pilietinę, visuomeninę veiklą prasme;
  • sėkmingas Lietuvos darbdavių įsitraukimas į atsargos karių įdarbinimo iniciatyvas suvaidintų reikšmingą vaidmenį ir prisidėtų prie Lietuvos gyventojų užimtumo didinimo, šalies ekonomikos augimo, emigracijos mažinimo, karo tarnybos prestižo ir kario pripažinimo visuomenėje didinimo,

pasirašė šį memorandumą (toliau – Memorandumas).

 

I. MEMORANDUMO TIKSLAI IR BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Memorandumą pasirašiusieji ir prie jo vėliau prisijungusieji subjektai patvirtina savo pasiryžimą imtis veiksmų, įgyvendinančių Memorandumo tikslus, taip pat kviečia kitas įstaigas, institucijas, ūkio subjektus, asociacijas prisijungti prie Memorandumo.

 

3. Tikslai:

3.1. padėti privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems kariams ir kariams, išleistiems į atsargą iš profesinės karo tarnybos, įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje;

3.2. populiarinti karo tarnybą, gerinti kario įvaizdį ir pripažinimą visuomenėje.  

 

4. Valstybės įstaigos ir institucijos, nevyriausybinės organizacijos, ūkio subjektai ir jų asociacijos, suprasdami paramos krašto apsaugai ir atsargos karių integracijos į darbo rinką svarbą, prie Memorandumo jungiasi savanoriškai.

 

II. PRISIJUNGUSIŲ PRIE MEMORANDUMO SUBJEKTŲ SUSITARIMAS

 

5. Prisijungę prie Memorandumo subjektai turi teisę:

5.1. registruotis specialiai sukurtoje atsargos kariams ir darbdaviams skirtoje interneto svetainėje ir tapti jos vartotojais, dėti joje reklaminius skelbimus ir kitą aktualią informaciją;

5.2. naudotis specialiai sukurtu logotipu jiems priklausančiose veiklos vykdymo vietose, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose, informuojant visuomenę, kad jie aktyviai remia Lietuvos kariuomenę, atsargos karius, jų integraciją į darbo rinką, ir taip prisidėti prie karo tarnybos patrauklumo, kario pripažinimo visuomenėje, kariuomenės ir visuomenės glaudaus bendradarbiavimo stiprinimo, šalies ūkio plėtros.

 

 6. Bendrieji prisijungusių prie Memorandumo subjektų įsipareigojimai:

6.1. dėti visas pastangas siekiant informuoti atsargos karius apie įsidarbinimo ar paslaugų teikimo jų įmonėse, įstaigose, organizacijose galimybes, laisvas darbo vietas, pagrindinius reikalavimus kandidatams laisvoms darbo vietoms užimti, apie galimybę įgyti išsilavinimą, reikalingą laisvoms darbo vietoms užimti, taip pat apie datą, iki kurios kariai gali pateikti dokumentus dalyvauti atrankoje, mokymo programas ir (ar) kitą informaciją, padėsiančią atsargos kariams įsidarbinti;

6.2. atsižvelgiant į atitinkamos įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos specifiką ir išteklius, aktyviai prisidėti prie atsargos karių įdarbinimo jiems pretenduojant į laisvas darbo vietas ir skleisti informaciją apie savo įmonėse, įstaigose, organizacijose sėkmingai įdarbintus atsargos karius;

6.3. bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant padėti atsargos kariams įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje.

 

7. Specialieji prisijungusių prie Memorandumo subjektų įsipareigojimai:

7.1. Krašto apsaugos ministerija įsipareigoja:

7.1.1. sukurti į atsargą išleidžiamų (atsargos) karių, ieškančių darbo civilinėje srityje, įskaitant karo tarnyboje sužeistų karių, ir darbdavių, siūlančių darbą atsargos kariams, internetinę duomenų bazę (interaktyvią interneto svetainę);

7.1.2. informuoti į atsargą išeinančius karius apie verslo atstovų, kitų institucijų siūlomas darbo vietas, mokymus;

7.1.3. sudaryti galimybę į atsargą išleidžiamiems kariams dalyvauti verslo atstovų, kitų institucijų organizuojamuose mokymuose dar tarnybos metu;

7.1.4. inicijuoti klausimų, susijusių su karinių specialybių ir karių kompetencijos prilyginimo specialybėms ir verslo bei kitų veiklos sričių darbuotojų kompetencijai, taip pat į atsargą išleidžiamų karių gebėjimų testavimo metodikos kūrimu, sprendimą.

7.2. UAB Strategic Staffing Solutions International, Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas, Western Union Processing Lithuania įsipareigoja:

7.2.1. teikti konsultacijas atsargos kariams dėl karinės kompetencijos atitikimo darbuotojų kompetenciją verslo srityje ir (ar), atsižvelgiant į individualius kandidato poreikius, teikti pro bono konsultacijas ir patarimus, susijusius su pasirengimu darbo paieškai (t. y. gyvenimo aprašymo rengimas, internetinės paskyros valdymas, didelę paklausą turinčių gebėjimų mokymas ir kt.), visiems atsargos kariams ar jų sutuoktiniams;

7.2.2. bendradarbiaujant su Memorandumą pasirašiusiomis mokslo institucijomis, organizuoti atsargos karių mokymus anglų ar kitų užsienio kalbų, siekiant juos parengti dirbti naujoje darbo aplinkoje;

7.2.3. nepažeidžiant nediskriminavimo principo, užtikrinti karių, baigusių tarnybą,  įdarbinimą laikantis „tinkamiausio kandidato“ principo;

7.2.4. vykstant atrankai į specialisto ar kitas pradinio lygio pareigas, teikti pirmenybę atsargos karių ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių atrankoje, kandidatūroms – įsipareigoja tik UAB Strategic Staffing Solutions International.

7.3. Švietimo ir mokslo institucijos įsipareigoja:

7.3.1. užtikrinti atsargos kariams reikalingos kompetencijos (užsienio kalbų, verslumo ir pan.) ugdymą ir (ar) rengti kitas specialias kompetencijos pritaikymo prie naujos darbo aplinkos programas (projektus);

7.3.2. įskaityti (pripažinti)į atsargą išleistų karių neformaliuoju būdu įgytą kompetenciją ir (ar) vykdyti neformalųjį švietimą;

7.3.3. pagal poreikį organizuoti nuotolines studijas į atsargą išleistiems kariams ir (ar), atsižvelgiant į atsargos karių poreikius, vykdyti dalines studijas (pasirenkant atskirus studijų dalykus);

7.3.4. užtikrinti galimybę į atsargą išleistiems kariams mokytis podiplominėse studijose – Vytauto Didžiojo universitete;

7.3.5. pagal galimybes įgyvendinti abipusiškai naudingus bendrus projektus su kitomis įmonėmis, įstaigomis organizacijomis, skatinančius atsargos karių integraciją į darbo rinką ir keitimąsi naudinga patirtimi.

7.4. Lietuvos šaulių sąjunga įsipareigoja:

7.4.1. teikti pirmenybę į atsargą išleidžiamiems kariams, taip pat kariams savanoriams, pretenduojantiems į Lietuvos šaulių sąjungoje siūlomas pareigas, susijusias su Lietuvos kariuomenės objektų apsaugos ar kitomis šaulio tarnybos funkcijomis;

7.4.2. bendradarbiauti su Sužeistų karių asociacija, siekiant rūpintis sužeistų karių socialine gerove, palengvinti jų socialinę integraciją, didinti užimtumą.  

7.5. Lietuvos karių ir veteranų asociacija įsipareigoja:

7.5.1. teikti pagalbą tarnaujantiems ir į atsargą išleistiems kariams profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis klausimais, taip pat padėti jiems įsidarbinti ar užsiimti savarankiška veikla, atsižvelgiant į turimą jų patirtį ir kompetenciją;

7.5.2. imtis veiksmų, padedančių gerinti tarnaujančių ir į atsargą išleistų karių socialinę ir psichologinę padėtį, reabilitaciją ir socialinę integraciją.

7.6. Atsargos pulkininkų asociacija ir Gynybos paramos fondas įsipareigoja:

7.6.1. teikti konsultacijas darbdaviams ir atsargos kariams integracijos į darbo rinką klausimais;

7.6.2. vykdyti darbo vietų paiešką ir kurti naujas darbo vietas, organizuoti ir teikti paramą įgyvendinant projektus, susijusius su atsargos karių socialine integracija.

7.7. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir Seimo Ekonomikos komitetas įsipareigoja:

7.7.1. vykdyti Memorandumo įgyvendinimo stebėseną;

7.7.2. organizuoti periodinius (2 kartus per metus) susitikimus su Memorandumą pasirašiusiais subjektais ir juose aptarti pasiektą pažangą, problemines sritis ir jų sprendimo būdus;

7.7.3. inicijuoti išsamios į atsargą išeinančių karių integracijos ir paramos veteranams programos parengimą bei stebėti, kaip tai įgyvendinama.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio gynybos komiteto vardu

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto vardu

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vardu

Advokatų kontoros Ellex Valiūnas ir partneriai vardu

Asociacijos Investors‘ Forum vardu

Atsargos pulkininkų asociacijos vardu

Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialo vardu

Gynybos paramos fondo vardu

Lietuvos darbdavių konfederacijos vardu

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos vardu

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos vardu

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ vardu

Lietuvos  karių ir veteranų asociacijos vardu

Lietuvos pramonininkų konfederacijos vardu

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos vardu

Lietuvos šaulių sąjungos vardu

Lietuvos verslo konfederacijos vardu

Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos vardu

Personalo valdymo profesionalų asociacijos vardu

UAB Strategic Staffing Solutions International vardu

Vilniaus Gedimino technikos universiteto vardu

Vilniaus universiteto Verslo mokyklos vardu

Vytauto Didžiojo universiteto vardu

Western Union Processing Lithuania vardu

 

Šis memorandumas yra atviras pasirašyti visoms verslo įmonėms, įstaigoms ir institucijoms, kurioms priimtinas jo turinys. Kviečiame konsoliduotis ir prisijungti prie šio dokumento įgyvendinimo.


  Siųsti el. paštuSpausdinti