Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Rūšis: Nutarimas Numeris: 1057 Data: 2011-09-07 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2011-09-15, Nr. 113-5318  Statusas: Įsigalioja  2011-09-16
2011-09-07 Priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė
 Susiję dokumentai   Pakeitimai   Atitaisymai 
 Word 2010 dokumentas  Dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai: informacijos sistema, informacinė visuomenė, medicinos duomenų apdorojimas, sveikatos apsauga, sveikatos politika, sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros organizavimas, vartotojų apsauga, visuomenės sveikata
  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1057

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2011, Nr. 74-3541) 131 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. Paskirti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) tvarkytojus:

2.1. valstybės įmonę Registrų centrą – pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju;

2.2. sveikatinimo veiklą vykdančias įstaigas – ESPBI IS tvarkytojomis.

3. Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją:

3.1. per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti ESPBI IS duomenų saugos nuostatus;

3.2. per 12 mėnesių nuo ESPBI IS įteisinimo pakeisti kitų sveikatos priežiūros sektoriuje naudojamų informacinių sistemų nuostatus – atsisakyti funkcijų, kurias atliks ESPBI IS.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   ANDRIUS KUBILIUS

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057

 

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) paskirtį, steigimo pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, laukiamus rezultatus, nustato ESPBI IS valdytoją, ESPBI IS tvarkytojus ir jų funkcijas, duomenų teikėjų teikiamus duomenis, duomenų gavėjų gaunamus duomenis, ESPBI IS informacinę ir funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, duomenų saugojimo terminus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, ESPBI IS duomenų saugos reikalavimus, ESPBI IS finansavimą, ESPBI IS modernizavimą ir likvidavimą.

2. Valstybės ESPBI IS yra pagrindinė Lietuvos e. sveikatos sistemos įgyvendinimo priemonė – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos organizacinių, techninių ir programinių priemonių, skirtų pacientų elektroninėms sveikatos istorijoms centralizuotai formuoti, naudoti ir kaupti ir jomis keistis tarp sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, jų specialistų ir kitų darbuotojų, visuma. ESPBI IS užtikrina Lietuvos e. sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, e. sveikatos paslaugų veikimą ir prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių. Asmens duomenys ESPBI IS tvarkomi siekiant teikti pacientams su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas (toliau – sveikatinimo paslaugos), identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.

3. ESPBI IS tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2011, Nr. 74-3541);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.4. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425);

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

3.6. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 78-3056);

3.7. sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013);

3.8. sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 61-2189; 2007, Nr. 42-1598);

3.9. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2010, Nr. 89-4740);

3.10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

3.11. E. sveikatos sistemos 2009– 2015 metų plėtros programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-151 (Žin., 2010, Nr. 23-1079);

3.12. Lietuvos nacionaline informacinės visuomenės plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229 (Žin., 2001, Nr. 20-652);

3.13. Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061);

3.14. kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą ir sunaikinimą.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. Elektroninis sveikatos įrašas – elektroninis duomenų apie paciento fizinę ar psichikos sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros veiksmus įrašas. Iš elektroninių sveikatos įrašų sudaromi elektroniniai dokumentai.

4.2. Elektroninė sveikatos istorija (toliau – ESI) – paciento elektroninių sveikatos įrašų, sukauptų iš visų sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, rinkinys.

4.3. Sveikatinimo veiklą vykdančios įstaigos (toliau – sveikatinimo įstaigos) – įstaigos, užsiimančios asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacine ar kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

4.4. Sveikatinimo veiklą vykdantys specialistai (toliau – sveikatinimo specialistai) – specialistai, užsiimantys asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacine ar kita sveikatinimo veikla, kurios rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

4.5. Telemedicina – sveikatinimo paslaugų teikimas nuotoliniu būdu, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas.

4.6. ESPBI IS naudotojai – pacientai ir ESPBI IS valdytojo, ESPBI IS tvarkytojų, kitų institucijų valstybės tarnautojai, pagal darbo sutartis dirbantys ar kitais teisiniais santykiais susiję fiziniai asmenys, turintys teisę naudotis ESPBI IS ištekliais.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos sistemą ir informacinių sistemų administravimą.

5. Nuostatai privalomi ESPBI IS valdytojui, ESPBI IS tvarkytojams, ESPBI IS naudotojams, ESPBI IS duomenų teikėjams, ESPBI IS duomenų gavėjams ir ESPBI IS kaupiamų duomenų šaltiniams.

 

II. STEIGIMO PAGRINDAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR LAUKIAMI REZULTATAI

 

6. ESPBI IS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio 2 dalis.

7. ESPBI IS tikslai:

7.1. sukurti pacientams ir sveikatinimo specialistams prieigas naudotis ESPBI IS teikiamomis paslaugomis;

7.2. gerinti sveikatinimo paslaugų prieinamumą pacientams, kokybę ir tęstinumą diegiant informacines ir ryšių technologijas;

7.3. didinti pacientų informuotumą ir skatinti juos rūpintis savo sveikata, veiksmingiau panaudoti turimus išteklius teikiant sveikatinimo paslaugas ir kuriant naujas e. sveikatos paslaugas, paremtas moderniomis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis;

7.4. aprūpinti sveikatinimo įstaigas informacija, reikalinga teikiant sveikatinimo paslaugas, ir užtikrinti sveikatinimo veiklos tęstinumą;

7.5. sukurti efektyvesnę pacientams suteiktų sveikatinimo paslaugų apmokėjimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimo kontrolės sistemą;

7.6. naudoti nuasmenintus pacientų ESI duomenis teikiant sveikatinimo paslaugas pacientams, gerinant visuomenės sveikatą, vertinant sveikatinimo veiklos kokybę, vykdant sveikatos specialistų mokymą ir mokslinius tyrimus, skaičiuojant sveikatinimo rodiklių statistiką ir atliekant sveikatos sistemos valdymo analizę.

8. ESPBI IS uždaviniai, susiję su pacientais:

8.1. plėtoti e. sveikatos paslaugas pacientams, kad pacientai:

8.1.1. gautų patikimas ir geros kokybės sveikatinimo paslaugas;

8.1.2. būtų informuoti apie reikiamas sveikatinimo paslaugas ir galėtų lengvai jas gauti, aktyviai dalyvautų priimant sprendimus dėl jiems teikiamų sveikatinimo paslaugų;

8.1.3. būtų tikri dėl sveikatinimo paslaugų tęstinumo;

8.1.4. turėtų prieigą prie informacijos, susijusios su paciento sveikata, – ESI;

8.2. naudojant ESPBI IS gerinti sveikatinimo paslaugų pasiekiamumą, geriau planuoti ir taupyti laiką.

9. ESPBI IS uždaviniai, susiję su sveikatinimo įstaigomis:

9.1. plėtoti e. sveikatos paslaugas sveikatinimo įstaigoms ir sveikatinimo specialistams, kad sveikatinimo įstaigos ir sveikatinimo specialistai:

9.1.1. teisėtai gautų ir naudotų pacientų elektroninius sveikatos įrašus laiku ir patogioje vietoje;

9.1.2. galėtų bendradarbiauti su kitomis sveikatinimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros institucijomis, vykdydami sveikatinimo veiklą;

9.2. užtikrinti didesnį sveikatinimo įstaigų ir sveikatos priežiūros institucijų administracinio darbo efektyvumą;

9.3. užtikrinti, kad būtų išvengta dubliuojamo sveikatinimo paslaugų teikimo, naudojant jau esamą ir aktualią ESI informaciją apie pacientą;

9.4. užtikrinti, kad sveikatinimo paslaugos būtų teikiamos efektyviau, keičiantis ir naudojantis pacientų elektroniniais sveikatos įrašais;

9.5. sudaryti sąlygas parengti geros kokybės medicinos ekspertizių išvadas ir išvadas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos;

9.6. sudaryti sąlygas efektyviau vykdyti ligų prevencijos ir sveikatinimo programas;

9.7. mažinti e. sveikatos sprendimų įgyvendinimo ir eksploatavimo sąnaudas, įgyvendinimo nesėkmes ir nesuderinamumo riziką;

9.8. suteikti prieigą prie bendro naudojimo sveikatos priežiūros sektoriaus informacinių sistemų, registrų, klasifikatorių, ESI duomenų;

9.9. suteikti prieigą prie viešojo administravimo informacinių išteklių ir e. valdžios paslaugų.

10. ESPBI IS funkcijos:

10.1. tvarko pacientų ESI:

10.1.1. formuoja pacientų elektroninius sveikatos įrašus;

10.1.2. registruoja paciento gydymo eigos sveikatos priežiūros įstaigoje duomenis;

10.1.3. tvarko siuntimus konsultuoti ir (ar) gydyti;

10.1.4. tvarko siuntimus atlikti tyrimus;

10.1.5. registruoja ir identifikuoja mėginius;

10.2. registruoja pacientą atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) išvykti iš sveikatos priežiūros įstaigos;

10.3. suteikia prieigą išankstinei paciento registracijai sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkyti;

10.4. registruoja, kaupia ir identifikuoja medicininius vaizdus;

10.5. užtikrina semantinę ir techninę sąveiką tarp sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų;

10.6. teikia ir gauna aktualius registrų, klasifikatorių duomenis;

10.7. sudaro sąlygas teikti telemedicinos paslaugas;

10.8. teikia metodinę pagalbą sveikatinimo specialistams priimant gydymo sprendimus;

10.9. teikia pacientų elektroninius sveikatos įrašus greitosios medicinos pagalbos brigadoms;

10.10. teikia pagalbą ESPBI IS naudotojams;

10.11. suteikia galimybę sveikatinimo specialistams informuoti pacientus ligų prevencijos ir kitais su sveikata susijusiais klausimais;

10.12. užtikrina pacientų imunoprofilaktikos informacijos tvarkymą;

10.13. užtikrina pacientų profilaktinių sveikatos patikrinimų informacijos tvarkymą;

10.14. atlieka ESPBI IS sukauptos informacijos analizę, statistikos skaičiavimą;

10.15. centralizuotai tvarko suteiktų sveikatinimo paslaugų apskaitą ir teikia duomenis, kurių reikia joms finansuoti;

10.16. išduoda elektroninius receptus (toliau – e. receptas) ir registruoja informaciją apie vaistinėse pagal e. receptą išduotus vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones;

10.17. suteikia prieigą elektroniniams nedarbingumo pažymėjimams bei elektroniniams nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimams tvarkyti;

10.18. užtikrina automatinį elektroninių sveikatos įrašų apie suteiktas sveikatinimo paslaugas ir įsigytus kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones perkėlimą į ESI iš sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų;

10.19. sudaro finansines ir statistines ataskaitas iš ESPBI IS duomenų apie suteiktas sveikatinimo paslaugas ir pateikia suinteresuotoms institucijoms;

10.20. gauna informaciją apie pacientų apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu iš Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro ir pateikia sveikatinimo įstaigoms;

10.21. įgyvendina duomenų saugos priemones ir ESPBI IS naudotojų elektroninės tapatybės nustatymą, pasitelkdama Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos (toliau – VAIISIS) priemones;

10.22. suteikia priemones ESPBI IS naudotojų elektroninei tapatybei ir autorizacijai valdyti.

11. Laukiami ESPBI IS diegimo ir naudojimo rezultatai:

11.1. paslaugų pacientams srityje:

11.1.1. sukurtos ir prieinamos pacientų ESI;

11.1.2. sudaryta galimybė pacientams iš anksto užsiregistruoti į šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultaciją, plėtojant ir naudojant jau sukurtas išankstinės elektroninės registracijos sveikatos priežiūros įstaigose priemones ir integruojant jas į ESPBI IS priemones;

11.1.3. sudaryta galimybė pacientams sveikatos priežiūros įstaigose gauti e. receptą vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms ir pagal šį receptą jų įsigyti vaistinėse;

11.1.4. sukurta ir veikia elektroninė ESPBI IS prieiga pacientams;

11.2. ESPBI IS kūrimo, palaikymo ir plėtros srityje:

11.2.1. Nuostatuose numatyti registrai ir informacinės sistemos per duomenų mainų terpę integruoti į ESPBI IS;

11.2.2. funkcionuoja ESPBI IS veiklai būtinų klasifikatorių duomenų tvarkymo priemonės ir keitimosi registrų duomenimis priemonės;

11.2.3. sveikatinimo įstaigoms ir atskirai dirbantiems šeimos gydytojams, neturintiems savo informacinių sistemų, sukurtos priemonės tvarkyti pacientų ESI per ESPBI IS prieigą;

11.2.4. turinčioms savo informacines sistemas sveikatinimo įstaigoms sukurtos priemonės peržiūrėti ESI ir automatiniu būdu perduoti elektroninius sveikatos įrašus į ESI;

11.2.5. sukurta ir veikia ESPBI IS valdymo ir tvarkymo organizacija ir infrastruktūra, sukurta ESPBI IS naudotojų pagalbos tarnyba, teikianti pagalbą techniniais klausimais ir bazinę pagalbą funkcionalumo klausimais, ir skambučių centras;

11.2.6. vyksta ESPBI IS ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemos integracija;

11.3. sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų – Lietuvos e. sveikatos sistemos priemonių – kūrimo, diegimo, palaikymo ir plėtros srityje:

11.3.1. sveikatinimo įstaigos naudojasi ESPBI IS tiesiogiai arba integruodamos į ją savo informacines sistemas;

11.3.2. sveikatinimo įstaigos tvarko ESI ir informaciją apie suteiktas sveikatinimo paslaugas, formuoja elektroninius dokumentus;

11.3.3. sveikatinimo įstaigos naudojasi ESPBI IS bendrąja prieiga prie bendro naudojimo sveikatos priežiūros sektoriaus informacinių išteklių;

11.3.4. pagal e. receptą pacientams vaistinėse išduodami vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės;

11.3.5. sveikatinimo įstaigos duomenis, kurių reikia sveikatinimo paslaugoms finansuoti, teikia per ESPBI IS.

 

III. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

12. ESPBI IS organizacinę struktūrą sudaro:

12.1. ESPBI IS valdytojas – Sveikatos apsaugos ministerija;

12.2. ESPBI IS tvarkytojai:

12.2.1. pagrindinis ESPBI IS tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras);

12.2.2. ESPBI IS tvarkytojai – sveikatinimo įstaigos;

12.3. ESPBI IS duomenų teikėjai:

12.3.1. Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

12.3.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

12.3.3. Registrų centras;

12.3.4. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos;

12.3.5. sveikatos priežiūros įstaigos;

12.3.6. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa);

12.3.7. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba);

12.3.8. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba);

12.3.9. „Sodra“;

12.3.10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba);

12.4. ESPBI IS duomenų gavėjai:

12.4.1. sveikatinimo įstaigos:

12.4.1.1. sveikatos priežiūros įstaigos;

12.4.1.2. vaistinės;

12.4.2. Valstybinė ligonių kasa;

12.4.3. Higienos institutas;

12.4.4. Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Sveikatos priežiūros tarnyba);

12.4.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

12.4.6. „Sodra“ ir jos teritoriniai skyriai;

12.4.7. valstybės įmonė „Regitra“;

12.4.8. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

12.4.9. policijos įstaigos;

12.4.10. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

13. Sveikatos apsaugos ministerija, veikianti kaip ESPBI IS valdytoja, vykdo šias funkcijas:

13.1. priima sprendimus, susijusius su ESPBI IS kūrimu, plėtra, likvidavimu, modernizavimu, priežiūra, administravimu, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

13.2. nagrinėja pasiūlymus ir priima sprendimus dėl ESPBI IS duomenų mainų būdo ir formato;

13.3. vadovauja ESPBI IS tvarkytojų veiklai, ją koordinuoja ir vykdo ESPBI IS tvarkytojų funkcijų atlikimo priežiūrą;

13.4. tvirtina su ESPBI IS veikla, informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūra, duomenų tvarkymu ir sauga susijusius teisės aktus;

13.5. nagrinėja pasiūlymus, kaip tobulinti ESPBI IS, tvirtina ESPBI IS kūrimo, plėtros planus ir projektus, ESPBI IS tvarkymo ir administravimo veiklos planus ir ataskaitas, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

13.6. analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines ESPBI IS tvarkymo problemas ir pagal kompetenciją priima sprendimus, kurių reikia ESPBI IS veiklai užtikrinti;

13.7. sudaro sutartis su ESPBI IS duomenų teikėjais ir duomenų gavėjais arba įgalioja sudaryti sutartis pagrindinį ESPBI IS tvarkytoją;

13.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie ESPBI IS veiklą;

13.9. užtikrina ESPBI IS duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

13.10. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su ESPBI IS valdymu, nustatytas funkcijas.

14. Registrų centras, veikiantis kaip pagrindinis ESPBI IS tvarkytojas, atlieka šias funkcijas:

14.1. dalyvauja rengiant su ESPBI IS informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūra ir duomenų sauga susijusius teisės aktų projektus;

14.2. dalyvauja rengiant ESPBI IS tvarkymo ir administravimo veiklos planus, juos vykdo ir rengia ataskaitas;

14.3. teikia ESPBI IS valdytojui pasiūlymus dėl ESPBI IS plėtros projektų ir juos įgyvendina;

14.4. užtikrina ESPBI IS ir jos pagrindu teikiamoms viešosioms elektroninėms paslaugoms būtinos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, nepertraukiamą funkcionavimą ir atnaujinimą;

14.5. registruoja ESPBI IS naudotojus, vadovaudamasis ESPBI IS naudotojų administravimo taisyklėmis;

14.6. koordinuoja ir administruoja ESPBI IS duomenų tvarkymą, keitimąsi duomenimis ir jų apskaitą;

14.7. užtikrina, kad ESPBI IS duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais, juose nurodytais ir kitais įstatymais ir teisės aktais;

14.8. užtikrina centralizuotą ESPBI IS klasifikatorių tvarkymą;

14.9. administruoja ESPBI IS duomenų saugyklą, duomenų archyvą ir užtikrina jų saugą;

14.10. teikia ESPBI IS valdytojui pasiūlymus dėl ESPBI IS duomenų mainų būdo ir formato;

14.11. teikia ESPBI IS valdytojui pasiūlymus dėl ESPBI IS eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų funkcinių, techninių, programinių priemonių įsigijimo, organizuoja jų įsigijimą, diegimą ir modernizavimą;

14.12. nuolat konsultuoja ESPBI IS naudotojus, duomenų teikėjus ir duomenų gavėjus su ESPBI IS veikla susijusiais klausimais;

14.13. organizuoja ESPBI IS naudotojų mokymą;

14.14. organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina ESPBI IS saugą, ESPBI IS tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, taip pat saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;

14.15. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su ESPBI IS tvarkymu, nustatytas funkcijas.

15. Sveikatinimo įstaigos, veikiančios kaip ESPBI IS tvarkytojos, atlieka šias funkcijas:

15.1. tvarko ESPBI IS duomenis ESPBI IS valdytojo nustatyta tvarka;

15.2. skiria darbuotojus, atsakingus už ESPBI IS duomenų tvarkymą;

15.3. organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina saugų ESPBI IS duomenų tvarkymą;

15.4. atsako už ESPBI IS duomenų tvarkymo ir teikimo teisėtumą, duomenų patikimumą teisės aktų nustatyta tvarka pagal jiems suteiktus įgaliojimus;

15.5. teikia ESPBI IS valdytojui pasiūlymus dėl ESPBI IS tobulinimo;

15.6. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su ESPBI IS tvarkymu, nustatytas funkcijas.

 

IV. INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16. ESPBI IS informacinę struktūrą sudaro ESPBI IS duomenų saugykloje saugomos duomenų bazės:

16.1. pacientų duomenų bazė;

16.2. ESI duomenų bazė;

16.3. medicinos prietaisų duomenų bazė;

16.4. klasifikatorių duomenų bazė;

16.5. medicininių vaizdų duomenų bazė;

16.6. e. receptų duomenų bazė;

16.7. ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazė.

17. Pacientų duomenų bazėje tvarkomi bendrieji pacientų duomenys (ESI identifikacinis numeris, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas negali pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sukčiavimo prevencijai vykdyti), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeriai, elektroninio pašto adresai).

18. ESI duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

18.1. ypatingieji pacientų duomenys (valios pareiškimai, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai, nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai ar stacionare suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, apdraustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), tarnybinio pažymėjimo numeris, sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis;

18.2. elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris);

18.3. elektroninius sveikatos įrašus pateikusių sveikatinimo įstaigų duomenys (juridinio asmens registracijos duomenys (juridinio asmens ar jo filialo kodas, juridinio asmens ar jo filialo pavadinimas, juridinio asmens ar jo filialo teisinė forma, juridinio asmens ar jo filialo buveinės adresas, įstaigos veiklos licencijos duomenys, įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų įdarbinimo informacija (įdarbinimo įstaigoje pradžios data, profesinė kvalifikacija (pareigos), atleidimo data, darbo laikas, kabineto numeris) ir kita).

19. Medicinos prietaisų duomenų bazėje tvarkomi duomenys apie medicinos prietaisus (pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, serijos numeris, prietaisą naudojančios įstaigos duomenys ir kita).

20. Klasifikatorių duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys:

20.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų klasifikatoriai ir jų pakeitimai;

20.2. sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynai ir jų pakeitimai;

20.3. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas ir jo pakeitimai;

20.4. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynas ir jo pakeitimai;

20.5. vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai;

20.6. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), įdiegtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 (Žin., 2011, Nr. 23-1108), ir jo pakeitimai;

20.7. medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;

20.8. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) lietuviškasis medicinos terminų žodynas;

20.9. Europos Sąjungos mastu centralizuotai tvarkomas šalių klasifikatorius, kurio pagrindą sudaro 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L354, p. 19), ir jo pakeitimai;

20.10. Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

20.11. Adresų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

20.12. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), ir jo pakeitimai;

20.13. Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujinta šešiaženklė struktūra pagal ISCO-08, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V(5)-167 (Žin., 2010, Nr. 117-5989), ir jos pakeitimai;

20.14. metodinės pagalbos sveikatinimo specialistui teikimą tyrimo ir gydymo proceso metu užtikrinantys suklasifikuoti duomenys (informacija apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, vaistinių preparatų klinikinė informacija);

20.15. kiti su sveikatinimo paslaugų teikimu susiję klasifikatoriai.

21. Medicininių vaizdų duomenų bazėje tvarkomi duomenys apie medicininius vaizdus (identifikacinis numeris, nuoroda į vaizdą padariusios laboratorijos duomenis ESI duomenų bazėje, medicininis vaizdas ir (arba) nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas).

22. E. receptų duomenų bazėje tvarkomi ir saugomi duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, nuoroda į paciento duomenis pacientų duomenų bazėje, išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina litais, bazinė kaina litais, maksimali paciento priemoka litais, paciento sumokėta suma, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašiusio sveikatos priežiūros specialisto duomenis ESI duomenų bazėje, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išdavusio farmacijos specialisto duomenis ESI duomenų bazėje, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas ir kita).

23. Ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazėje tvarkomi ir saugomi duomenys, kurių reikia ESPBI IS informacijos ataskaitoms formuoti, statistikai skaičiuoti ir analizei vykdyti.

24. ESPBI IS duomenų apdorojimo rezultatai – ESPBI IS sukauptos ir saugomos Nuostatų 16 punkte nurodytos duomenų bazės, jų metaduomenys, paieškos kriterijų informacija, parengtos saugomų duomenų ataskaitos.

25. ESPBI IS duomenų teikėjai teikia šiuos duomenis:

25.1. Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);

25.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos teikia Užsieniečių registro duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, veido atvaizdas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);

25.3. Registrų centras teikia Juridinių asmenų registro duomenis (asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas) ir Adresų registro duomenis (administraciniai vienetai, gyvenamosios vietovės, gatvės);

25.4. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos teikia VAIISIS duomenis, susijusius su ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymo paslauga;

25.5. sveikatos priežiūros įstaigos teikia informacinių sistemų duomenis (pacientų bendrieji duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (šie duomenys teikiami tuo atveju, kai jų nėra nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Užsieniečių registre), ryšys su motina, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), su sveikata susiję ypatingieji pacientų duomenys (išskyrus neįgalumo lygį, darbingumo lygį, specialiuosius poreikius, apdraustumo sveikatos draudimu požymį, išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, išduotus leidimus dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais), įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų profesinė kvalifikacija (pareigos), darbo laikas ir kabinetų numeriai, naudojami medicinos prietaisai, padaryti medicininiai vaizdai, pacientams išrašyti e. receptai (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, pacientas (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, ligos ar būklės kodas, vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašęs sveikatos priežiūros specialistas (sveikatinimo specialisto spaudo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data);

25.6. Valstybinė ligonių kasa teikia Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis (paciento apdraustumo privalomuoju sveikatos draudimu požymis) ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis (paciento pasirinktas sveikatos priežiūros specialistas (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), paciento pasirinkta sveikatos priežiūros įstaiga (pavadinimas, juridinio asmens kodas), iki ESPBI IS eksploatacijos pradžios sukaupta informacija apie pacientams diagnozuotas ligas ar būkles, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius ir jo pakeitimai, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynas ir jo pakeitimai, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ ir jo pakeitimai, medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;

25.7. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba teikia Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencija (licencijos), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos duomenis (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijos ir medicinos prietaisai);

25.8. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba teikia Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro duomenis (vaistiniai preparatai, kuriems suteikta rinkodaros teisė Lietuvos Respublikoje ir dėl kurių išduotas rinkodaros arba registracijos pažymėjimas) ir Vaistinių preparatų informacinės sistemos (VAPRIS) duomenis (Bendrijos vaistinių preparatų registre ir lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše esantys vaistiniai preparatai, vaistinių licencijos, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo duomenys (numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, įrašo būsena, išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai, vaistinių preparatų klinikinė informacija);

25.9. „Sodra“ teikia „Sodros“ informacinės sistemos duomenis (pacientams išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), sveikatinimo specialistų įdarbinimas sveikatinimo įstaigose (įdarbinimo pradžios data, atleidimo data);

25.10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenis (neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir specialieji poreikiai).

26. ESPBI IS duomenų gavėjai gauna šiuos duomenis:

26.1. sveikatinimo įstaigos:

26.1.1. sveikatos priežiūros įstaigos gauna pacientų, ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazių duomenis;

26.1.2. vaistinės gauna bendruosius pacientų duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), su sveikata susijusius ypatinguosius pacientų duomenis (sveikatinimo specialistų paskirti vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės, diagnozuotų alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, vartotų vaistinių preparatų sukeltos nepageidaujamos reakcijos, žalingi įpročiai), sveikatinimo specialistų duomenis (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), pacientams išrašytų e. receptų vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms duomenis, metodinės pagalbos, susijusios su vaistinių preparatų klinikine informacija, duomenis;

26.2. Valstybinė ligonių kasa gauna pacientams suteiktų sveikatinimo paslaugų duomenis, sveikatinimo įstaigų duomenis, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių duomenis, klasifikatorių duomenis, medicininių vaizdų duomenis, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių e. receptų duomenis;

26.3. Higienos institutas statistikos skaičiavimams atlikti gauna pacientų, ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazių nuasmenintus duomenis, o Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro veiklai gauna mirusių pacientų bendruosius duomenis (asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės) gimimo data, lytis, mirties data) ir ypatinguosius duomenis (suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai ar stacionare suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių kodai, taikytų gydymų būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys);

26.4. Sveikatos priežiūros tarnyba gauna pacientų, ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazių duomenis;

26.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba pacientų neįgalumo, darbingumo lygiui ir specialiesiems poreikiams nustatyti gauna pacientų bendruosius duomenis (asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data) ir su sveikata susijusius (ypatinguosius) duomenis, sveikatinimo specialistų duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), sveikatinimo įstaigų duomenis, medicininių vaizdų duomenis ir e. receptų vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms duomenis;

26.6. „Sodra“ ir jos teritoriniai skyriai gauna pacientų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo kontrolei reikalingus duomenis;

26.7. valstybės įmonė „Regitra“ gauna vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininių pažymų, kurių forma Nr. 083-1/a patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-971 (Žin., 2008, Nr. 121-4625), duomenis ir duomenis apie asmenis, kuriems išduoti vairuotojo pažymėjimai, susirgusius ligomis, kuriomis sergant draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), diagnozuotos ligos ar būklės pavadinimas ir kodas, diagnozės data);

26.8. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos gauna duomenis apie asmenų (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), pageidaujančių įsigyti ar turinčių B, C kategorijų ginklus, apsaugos darbuotojų ir darbuotojų (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, sveikatos patikrinimus, taip pat susirgimus ligomis (diagnozuotos ligos ar būklės pavadinimas ir kodas, diagnozės data), kuriomis sergant draudžiama įsigyti ir turėti B, C kategorijų ginklus, būti apsaugos darbuotoju ar darbuotoju, kurio veikla tiesiogiai susijusi su civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, taip pat duomenis apie šių asmenų įrašymą į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar buvimą sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

26.9. policijos įstaigos gauna duomenis apie asmenis, kuriems išduoti vairuotojo pažymėjimai, susirgusius ligomis, kuriomis sergant draudžiama vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), diagnozuotos ligos ar būklės pavadinimas ir kodas, diagnozės data);

26.10. Nuostatuose nenurodytiems asmenims, išskyrus pacientus, peržiūrinčius savo pačių ESI duomenis, ESPBI IS duomenys teikiami pagal ESPBI IS duomenų valdytojo arba pagrindinio ESPBI IS tvarkytojo ir ESPBI IS duomenų gavėjo sudarytą ESPBI IS duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodoma ESPBI IS duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų ESPBI IS duomenų apimtis. Prašyme nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

 

V. FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

27. ESPBI IS funkcinę struktūrą sudaro:

27.1. pacientų posistemė;

27.2. ESI posistemė;

27.3. e. recepto posistemė;

27.4. medicininių vaizdų saugojimo, valdymo ir bendrosios prieigos posistemė;

27.5. metodinės pagalbos teikimo sveikatinimo specialistui paciento tyrimo ir gydymo proceso metu posistemė;

27.6. sveikatinimo paslaugų posistemė;

27.7. duomenų analizės, ataskaitų formavimo ir informavimo posistemė;

27.8. klasifikatorių posistemė;

27.9. duomenų mainų posistemė;

27.10. saugos posistemė;

27.11. audito posistemė;

27.12. administravimo posistemė;

27.13. pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė (toliau – E. sveikatos portalo posistemė).

28. Pacientų posistemės funkcijos:

28.1. tvarko pacientų bendruosius duomenis;

28.2. identifikuoja pacientą pagal jo vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens kodą, lytį, ESI identifikacinį numerį;

28.3. užtikrina pacientų duomenų paiešką.

29. ESI posistemės funkcijos:

29.1. tvarko ESI duomenis (įskaitant ypatinguosius pacientų duomenis);

29.2. teikia paciento duomenis ESPBI IS duomenų mainų ir E. sveikatos portalo posistemėms;

29.3. užtikrina ESI duomenų paiešką.

30. E. recepto posistemės funkcijos:

30.1. sudaro sąlygas išrašyti vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones elektroniniu būdu;

30.2. tvarko elektroniniu būdu išrašytų receptų duomenis;

30.3. kaupia ir teikia duomenis apie paskirtus vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones;

30.4. rengia ir teikia išrašytų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ataskaitas, duomenis apie jų įsigijimą;

30.5. užtikrina e. receptų duomenų paiešką.

31. Medicininių vaizdų saugojimo, valdymo ir bendrosios prieigos posistemės funkcijos:

31.1. užtikrina nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos veikimą;

31.2. tvarko medicininius vaizdus;

31.3. užtikrina sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams prieigą prie saugomų medicininių vaizdų;

31.4. užtikrina medicininių vaizdų paiešką.

32. Metodinės pagalbos teikimo sveikatinimo specialistui paciento tyrimo ir gydymo proceso metu posistemė:

32.1. teikia informaciją apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus;

32.2. teikia vaistinių preparatų klinikinę informaciją;

32.3. teikia kitą metodinę informaciją.

33. Sveikatinimo paslaugų posistemės funkcijos:

33.1. kaupia ir teikia duomenis apie suteiktas sveikatinimo paslaugas;

33.2. rengia ir teikia suteiktų sveikatinimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ataskaitas;

33.3. rengia ir teikia suteiktų sveikatinimo paslaugų, nekompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ataskaitas;

33.4. užtikrina sveikatinimo paslaugų duomenų paiešką.

34. Duomenų analizės, ataskaitų formavimo ir informavimo posistemė:

34.1. teikia ataskaitas pagal iš anksto nustatytus rodiklius;

34.2. užtikrina duomenų analizės įvairiais pjūviais, naudojant programines analizės priemones, vykdymą;

34.3. užtikrina ligų ir sergamumo analizės bei ataskaitų rengimą;

34.4. rengia ir išsiunčia statistines, visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas;

34.5. rengia ir teikia kitas sveikatinimo veiklą vykdančioms institucijoms reikalingas ataskaitas;

34.6. teikia visuomenei viešą statistinę informaciją;

34.7. formuoja statistines ir analitines ataskaitas iš kitų posistemių duomenų.

35. Klasifikatorių posistemės funkcijos:

35.1. centralizuotai tvarko klasifikatorių duomenis;

35.2. teikia klasifikatorių duomenis ESPBI IS tvarkytojams, ESPBI IS duomenų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

35.3. užtikrina klasifikatorių duomenų paiešką.

36. Duomenų mainų posistemės funkcijos:

36.1. užtikrina duomenų mainus su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis;

36.2. užtikrina pacientų medicininių duomenų mainus tarp ESPBI IS ir sveikatinimo įstaigų informacinių sistemų, laikantis tarptautinių standartų;

36.3. teikia ESPBI IS klasifikatorių duomenis sveikatinimo įstaigų ir suinteresuotų institucijų informacinėms sistemoms;

36.4. teikia elektronines paslaugas sveikatinimo įstaigoms, turinčioms informacines sistemas.

37. Saugos posistemės funkcijos:

37.1. registruoja ESPBI IS naudotojus;

37.2. suteikia ir tvarko ESPBI IS naudotojų prieigos prie duomenų teises;

37.3. užtikrina ESPBI IS naudotojų tapatybės nustatymą, E. sveikatos portalo naudotojų tapatybės nustatymą, pasitelkiant VAIISIS priemones;

37.4. užtikrina ESPBI IS naudotojų teisių valdymą, ESPBI IS duomenų saugą;

37.5. tvarko ESPBI IS naudotojų duomenų sąrašus;

37.6. užtikrina, kad ESPBI IS naudotojai gautų tik tuos ESPBI IS duomenis, kurių reikia jų nustatytoms funkcijoms atlikti;

37.7. užtikrina ESPBI IS duomenų archyvavimą;

37.8. sudaro sąlygas daryti rezervines duomenų kopijas.

38. Audito posistemės funkcijos:

38.1. registruoja visus ESPBI IS naudotojų veiksmus;

38.2. užtikrina audito įrašų vientisumą;

38.3. rengia ESPBI IS naudotojų veiksmų ataskaitas;

38.4. užtikrina audito įrašų paiešką.

39. Administravimo posistemės funkcijos:

39.1. užtikrina ESPBI IS valdymą;

39.2. užtikrina ESPBI IS vykstančių techninių (sisteminių) procesų stebėjimą.

40. E. sveikatos portalo posistemė užtikrina ESPBI IS naudotojams elektroninę prieigą prie šių ESPBI IS viešųjų elektroninių paslaugų:

40.1. paciento ESI duomenų tvarkymo;

40.2. paciento ESI duomenų paketo kopijos generavimo;

40.3. išankstinės paciento registracijos apsilankyti sveikatinimo įstaigoje (registracijos į sveikatinimo specialisto konsultaciją);

40.4. stacionaraus gydymo planavimo;

40.5. paciento atvykimo į sveikatos priežiūros įstaigą registravimo;

40.6. siuntimų konsultuoti, diagnozuoti ar gydyti išrašymo ir rezultatų registravimo;

40.7. medicinos ir apskaitos dokumentų parengimo ir išdavimo;

40.8. e. recepto tvarkymo;

40.9. medicininių vaizdų tvarkymo;

40.10. vaistinių preparatų informacijos teikimo;

40.11. suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų statistinės analizės atlikimo ir jos rezultatų pateikimo suinteresuotoms institucijoms;

40.12. elektroninių sveikatos įrašų paieškos;

40.13. asmens apdraustumo sveikatos draudimu būsenos patikrinimo ir pateikimo;

40.14. metodinės pagalbos sveikatinimo specialistams teikimo;

40.15. ESI informacijos teikimo;

40.16. sveikatinimo veiklai reikalingos ar su ESPBI IS susijusios aktualios informacijos teikimo;

40.17. telemedicinos;

40.18. sveikatos priežiūros sektoriaus ir kitų viešojo administravimo sektorių registrų, klasifikatorių, terminų žodynų informacijos teikimo sveikatinimo įstaigoms ir suinteresuotoms institucijoms;

40.19. kitų e. sveikatos paslaugų.

 

VI. KAUPIAMŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

41. Sveikatos priežiūros įstaigos ir sveikatos priežiūros specialistai teikia pacientų bendruosius duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (šie duomenys teikiami tuo atveju, kai jų nėra nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Užsieniečių registre), ryšys su motina, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), su sveikata susijusius ypatinguosius pacientų duomenis (išskyrus neįgalumo lygį, darbingumo lygį, specialiuosius poreikius, apdraustumo sveikatos draudimu požymį, išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, išduotus leidimus dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais), įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų pareigas, darbo laiką ir kabinetų numerius, naudojamų medicinos prietaisų duomenis, padarytus medicininius vaizdus, pacientams išrašytus e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, pacientas (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, ligos ar būklės kodas, vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašęs sveikatos priežiūros specialistas (sveikatinimo specialisto spaudo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data).

42. Vaistinės ir farmacijos specialistai teikia vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės išdavimo pagal e. receptą duomenis (išduoto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina litais, bazinė kaina litais, maksimali paciento priemoka litais, paciento sumokėta suma, vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išdavęs farmacijos specialistas (sveikatinimo specialisto spaudo numeris, vardas (vardai), pavardė (pavardės), vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas).

43. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai teikia odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų duomenis.

44. Sveikatos apsaugos ministerija teikia kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo pakeitimus, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą ir jo pakeitimus, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną ir jo pakeitimus, SNOMED CT lietuviškąjį medicininių terminų žodyną, informaciją apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus.

45. Sveikatos priežiūros tarnyba teikia išduotų leidimų dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais duomenis (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), tarnybinio pažymėjimo numeris, sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis).

46. Registrų centras teikia Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorių ir jo pakeitimus.

 

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

47. ESPBI IS duomenys kaupiami ir saugomi ESPBI IS duomenų saugykloje ir ESPBI IS duomenų archyve, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 32-1534). Aktualūs paciento ESI esantys asmens duomenys ESPBI IS duomenų saugykloje saugomi visą paciento gyvenimą ir 3 metus po jo mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys automatiškai perkeliami į ESPBI IS duomenų archyvą. Aktualūs sveikatinimo specialisto asmens duomenys ESPBI IS duomenų saugykloje saugomi tol, kol ESPBI IS duomenų saugykloje saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) ESI įrašai. Pasibaigus šiam laikotarpiui sveikatinimo specialisto asmens duomenys automatiškai perkeliami į ESPBI IS duomenų archyvą.

48. ESPBI IS duomenų archyve ESI esantys asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo iš ESPBI IS duomenų saugyklos momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui ESPBI IS duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai Sveikatos apsaugos ministerijos informacinei sistemai ESPBI IS valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi ESPBI IS tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. ESPBI IS duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

49. Paciento teisės susipažinti su savo asmens duomenimis teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinamos taip:

49.1. pacientas, informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis identifikavęs savo asmens tapatybę, per ESPBI IS prieigą arba kreipęsis į ESPBI IS tvarkytoją, tvarkantį jo duomenis, raštu ar asmeniškai (pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su savo ESI tvarkomais asmens duomenimis;

49.2. pacientas, informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis identifikavęs savo asmens tapatybę, per ESPBI IS prieigą arba kreipęsis į ESPBI IS valdytoją ar ESPBI IS pagrindinį tvarkytoją raštu ar asmeniškai (pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ESI tvarkomi asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį;

49.3. jeigu pacientas, susipažinęs su savo ESI asmens duomenimis, nustato, kad jo ESI esantys asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę nedelsdamas kreiptis į sveikatinimo įstaigą, kurios darbuotojas šiuos ESI duomenis tvarkė. Sveikatinimo įstaiga nedelsdama privalo asmens duomenis patikrinti ir nustačiusi, kad paciento prašymas (rašytinis prašymas arba asmeniškas kreipimasis pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) pagrįstas, ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

49.4. tinkamą Nuostatų 49.1– 49.3 punktuose nurodytų paciento teisių įgyvendinimą užtikrina ESPBI IS valdytojas.

50. Paciento teisės uždrausti rodyti savo ESI duomenis įgyvendinamos taip:

50.1. pacientas, kurio duomenys tvarkomi ESPBI IS, turi teisę ESPBI IS valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo ESI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų ESI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl ESI duomenų nerodymo funkcijos įjungimo;

50.2. paciento ESI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;

50.3. pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų ESI asmens duomenų nerodymo funkciją;

50.4. teisę matyti visus paciento ESI asmens duomenis, įskaitant paciento uždraustus rodyti tam tikrus ESI asmens duomenis, turi:

50.4.1. paciento šeimos gydytojas ir sveikatinimo specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

50.4.2. sveikatinimo specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl paciento darbo profesinės rizikos sąlygomis;

50.4.3. karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai šių duomenų reikia paciento (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicinos ekspertizei atlikti.

 

IX. DUOMENŲ SAUGA

 

51. Elektroniniai sveikatos įrašai nuo jų išsaugojimo ESI momento yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų ištaisymo atvejus, nurodytus Nuostatų 49 punkte.

52. ESI yra paciento duomenys ir naudojami pagal paciento pareikštą valią.

53. Tvarkant ir saugant ESPBI IS duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos ESPBI IS duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems ESPBI IS tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų ESPBI IS duomenų pobūdį. ESPBI IS duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

53.1. Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891);

53.2. Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866);

53.3. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

53.4. Saugos dokumentų turinio gairėmis, patvirtintomis vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070);

53.5. Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.

54. ESPBI IS duomenų sauga organizuojama remiantis ESPBI IS duomenų saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais, parengtais ir patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.

55. ESPBI IS naudotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

56. Už ESPBI IS duomenų saugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako ESPBI IS valdytojas ir ESPBI IS tvarkytojai.

 

X. FINANSAVIMAS

 

57. ESPBI IS diegimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

58. ESPBI IS eksploatacija finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, taip pat iš kitų teisės aktuose numatytų finansavimo šaltinių.

59. ESPBI IS tobulinimas ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, taip pat iš kitų teisės aktuose numatytų finansavimo šaltinių.

 

XI. MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

60. ESPBI IS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


  Nauja paieška   Į viršų   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija, © 2024