Albinas ALBERTYNAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Albinas ALBERTYNAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Jurbarko (Nr. 62) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

 Gimė 1934 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajone, Vištyčio apylinkėje, Kampiškių kaime, vidutinių valstiečių šeimoje. Tėvai valdė 12 ha žemės. 1944 m. spalio mėn. teko pasitraukti į Vokietiją. Bombardavimo metu atsiskyrė nuo tėvų ir visą karo pabėgėlio gyvenimą teko pragyventi tarp svetimų. Po karo šeima sugrįžo į namus, išskyrus tėvą, kuris sovietų armijos eilėse žuvo fronte.

1946 m. baigė Kampiškių pradžios mokyklą ir įstojo į Vištyčio progimnaziją, kurią baigė 1950 m. Taip pat metais įstojo į Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą. Nors ir raginamas, į komjaunimą nestojo dėl politinių ir religinių įsitikinimų. 1952 m. birželio mėn. valstybės saugumo organų buvo areštuotas ir pagal 58 str. nuteistas 10-čia metų laisvės atėmimo. Po Stalino mirties 1954 m. išleistas į laisvę. Toliau tęsė mokslą technikume. 1955 - 1958 m. tarnavo sovietų armijoje. Yra baigęs tris žemės ūkio mokyklas: 1960 m. - Kauno sodininkystės-daržininkystės technikumą; 1964 m. - Respublikinę vadovaujančiųjų kadrų rengimo mokyklą Dotnuvoje; 1968 m. - Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1961 m. rudenį atsikėlė gyventi ir dirbti į Marijampolės rajono Sasnavos kolūkį, kur dirba ir šiuo metu. Dirbo ūkyje vyr. agronomu, ekonomistu.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, įsitraukė į Sąjūdžio darbą.

1990 m. spalio mėn. Kaimo žmonių suvažiavime buvo išrinktas į Lietuvos žemdirbių sąjungos tarybą, o vėliau - ir į tarybos prezidiumą.

1991 m. įsitraukė į Lietuvos ateities forumo veiklą. 1992 m. kovo mėn. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos neeiliniame suvažiavime išrinktas Bežemių-mažažemių reikalų komisijos pirmininku.

A.Albertynas nepriklauso nė vienai politinei partijai.

Vedęs, žmona Ramutė dirba Marijampolės raj. Sasnavos žūb.

Kandidatu iškėlė LDDP suvažiavimas.

Išrinktas: Jurbarko Nr. 62