Kazys BOBELIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Kazys BOBELIS

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Marijampolės (Nr. 29) apygardoje
iškėlė Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunoji Lietuva"
 

       
 
 
 

Biografija

 

 Gimė l923 m. Kaune, Lietuvos karininko savanorio kūrėjo šeimoje. Tėvas kilęs iš Suvalkų Kalvarijos. K.Bobelis baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete ir išeivijoje Graco bei Tiubingeno universitetuose, kur l946 m. gavo medicinos gydytojo diplomą, o l948 m. medicinos daktaro laipsnį.

l949 m. atvyko į JAV. Čia vertėsi gydytojo praktika, ėmė aktyviai reikštis lietuvių išeivijos veikloje. Vadovavo Čikagos ateitininkams. Vėliau dirbo vyr. konsultantu ir chirurgijos vadovu ligoninėse bei dėstė urologiją Čikagos medicinos mokykloje ir Lojolos universitete.

1977 - l978 m. jis Kane County Medical Society prezidentas.

1962 - l976 m. JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, l970 - l979 m. - Amerikos lietuvių tarybos (ALT-o) pirmininkas. l979 m. išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK-o) pirmininku ir jam vadovavo iki Vilniaus simbolinio seimo l992 m.

Plačiai atstovavo Lietuvai, gindamas jos interesus, įvairiose tarptautinėse politinėse ir visuomeninėse konferencijose. Jo vadovaujamo VLIK-o pastangų dėka, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla niekad nebuvo pasaulyje pamiršta.

l984 m. popiežius Jonas Paulius II jį, kaip VLIK-o pirmininką, apdovanojo šv. Gregorijaus Didžiojo ordinu "už religinės ir tautinės laisvės kovą Lietuvoje". Pastaraisiais metais jis nemažai laiko praleido Lietuvoje, skaitė paskaitas

universitete, gydytojų pasitarimuose, operavo Vilniaus ligoninėse.

K.Bobelis turi nemažų diplomatinių sugebėjimų, puikiai supranta ir jaučia Lietuvos reikalus. Nors išeivijoje jis turi geras gyvenimo sąlygas, tačiau, vykdydamas savo tėvų valią, grįžo į Lietuvą ir yra pasirengęs visą likusį gyvenimą jai ištikimai tarnauti.

K.Bobelis tikras demokratas, išauklėtas Vakarų kultūros dvasia ir nepraradęs tėvų įkvėptos gimtosios žemės meilės. Jis, puikiai suprasdamas šiuolaikinį Vakarų pasaulį, jo diplomatijos vingrybes, žmonių psichologiją, galėtų sėkmingai stiprinti Lietuvos saitus su užsieniu.

Šiandien jam itin rūpi Lietuvos vienybės, jos dvasinės gerovės ir materialinės pažangos užtikrinimas.

Išrinktas: Marijampolės Nr. 29