Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio

2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.400-ĮVK-299

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento (toliau – Departamentas) Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius yra Departamento padalinys, užtikrinantis šiuose nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo statutu ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo valdybos priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio įsakymais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis uždavinys – pagal kompetenciją užtikrinti išorinę ir vidinę Seimo ir Seimo kanceliarijos komunikaciją.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. priima ir konsultuoja asmenis tiesiogiai ir žodžiu elektroniniais ryšiais, jiems teikia pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja Seimas ir Seimo kanceliarija ir kurią asmuo teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti, įskaitant informaciją apie Seimo, Seimo narių ir Seimo kanceliarijos veiklą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų tiesiogiai įteikiamus prašymus ir perduoda juos registruoti Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriui;

5.3. teikia informaciją asmenims (žodžiu ar raštu) apie jų prašymų nagrinėjimo eigą;

5.4. rengia asmenų priėmimą pas Seimo valdybos narius, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus;

5.5. susitinka su prie Seimo rūmų vykstančių mitingų ir piketų dalyviais ir apie jų reikalavimus informuoja Departamento direktorių ir Seimo kanclerį;

5.6. sudaro duomenų apie asmenų priėmimą pas Seimo valdybos narius, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus suvestinę, rengia šių duomenų analizę;

5.7. analizuoja ir apibendrina per asmenų priėmimus ir pokalbius elektroniniais ryšiais iškeltus aktualius klausimus;

5.8. atlieka asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimą ir rezultatus skelbia Seimo interneto svetainėje;

5.9. rengia pranešimus apie Seimo valdybos, Seimo seniūnų sueigos, Seimo komitetų ir komisijų veiklą, Seimo posėdžius ir juose priimamus sprendimus, oficialias delegacijas, forumus (asamblėjas), konferencijas, kitus parlamentinius renginius, valstybės šventes ir platina juos viešosios informacijos rengėjams, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms, diplomatinėms atstovybėms, bibliotekoms, mokslo įstaigoms, organizacijoms ir suinteresuotiems asmenims;

5.10. platina Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pateiktą, Seimo valdybos nurodytą informaciją, susijusią su parlamentine veikla, pateiktos informacijos pagrindu rengia pranešimus;

5.11. platina Seimo Pirmininko sekretoriato parengtą informaciją, prireikus rengia informaciją apie Seimo Pirmininko veiklą;

5.12. sudaro ir platina Seime numatomų renginių tvarkaraštį;

5.13. pagal kompetenciją rengia aktualią informaciją apie Seimą lietuvių, anglų, prireikus – ir kitomis kalbomis, ir ją skelbia Seimo interneto svetainėje;

5.14. užtikrina, kad Seimo interneto svetainėje skelbiama informacija atitiktų teisės aktų reikalavimus ir bendrinės lietuvių kalbos normas;

5.15. rengia fotoinformaciją: ją redaguoja, sukuria aprašus ir užtikrina jos sklaidą per Seimo interneto svetainę, parengia ir perduoda medžiagą archyvavimui, prireikus atlieka  Departamento Spaudos biuro fotografo funkcijas;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka akredituoja ir organizuoja viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų darbą Seimo rūmuose;

5.17. konsultuoja visuomenės informavimo priemonių atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, rengia ir raštu teikia pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja Seimas, Seimo kanceliarija ir kurią teisės aktų nustatyta tvarka jie turi teisę gauti;

5.18. rengia ir koordinuoja spaudos konferencijas, jas anonsuoja ir prireikus veda;

5.19. rengia parlamentinius leidinius ir spaudinius;

5.20. rengia elektroninę Seimo veiklos naujienų suvestinę „The Lithuanian Parliamentary Mirror“ ir ją platina užsienio viešosios informacijos rengėjams, diplomatinėms atstovybėms, suinteresuotoms institucijoms ir suinteresuotiems asmenims;

5.21. Departamento direktoriaus pavedimu rengia proginius tekstus, susijusius su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla;

5.22. užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei parengimą gamybai, išdavimo kontrolę ir apskaitą;

5.23. užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo logotipo naudojimo tvarkos aprašo nuostatų ir Lietuvos Respublikos logotipo firminio stiliaus vadovo reikalavimų laikymąsi;

5.24. organizuoja ir veda ekskursijas Seime oficialioms svečių delegacijoms ir visuomenės grupėms, organizuoja jų susitikimus su Seimo nariais, rengia metodinę medžiagą;

5.25. rengia ir koordinuoja parodas Seimo rūmų ekspozicinėse erdvėse, Seimą reprezentuojančias ekspozicijas Lietuvoje ir užsienio valstybėse, kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais kuria Seimo rūmų interjerą;

5.26. prireikus veda Seimo, Seimo struktūrinių padalinių, Seimo kanceliarijos, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, Lietuvos Respublikos švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos inicijuotus su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusius renginius;

5.27. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Seimo kanceliarijos vidaus komunikacijos plėtros planų ir jų įgyvendinimo priemonių, įstaigos vertybių formavimo.

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

6.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

6.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

6.4. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.5. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

6.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.9. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas nustatytas funkcijas, turi teisę:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Seimo ir Seimo kanceliarijos padalinių dokumentus, kitą medžiagą ir informaciją, kurių reikia Skyriaus funkcijoms atlikti;

7.2. pagal kompetenciją teikti Departamento direktoriui siūlymus Skyriaus veiklos klausimais;

7.3. tobulinti Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

7.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Seimo kancleris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

10. Skyriaus vedėjo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu arba kai dėl kitų priežasčių jis laikinai negali eiti pareigų, Skyriaus vedėją pavaduoja, o kai Skyriaus vedėjas į pareigas nepaskirtas, Skyriaus vedėjo pareigas laikinai eina Seimo kanclerio įsakymu paskirtas tarnautojas.

11. Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą, siekdamas užtikrinti Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

12. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Seimo kancleris.

13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo tinkamai ir laiku atlikti pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Su Nuostatais pasirašytinai supažindinami Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.


  Siųsti el. paštuSpausdinti