Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektą NR. XIIIP-2031 ir jį lydinčiuosius įstatymų projektus

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-08-01

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas) parengtas įvertinus tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu, ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.

Įstatymo projektas parengtas siekiant ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus nustatyti vienu įstatymu, aiškiau reglamentuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų turinį ir nuostatas, susijusias su šių sąlygų taikymu.

Įstatymo projekto tikslai:

– įtvirtinti nuoseklų ir darnų teritorijų, kuriose turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo teisinį reguliavimą;

– nustatyti aiškius, tik svarbiausius, privalomus ir proporcingus ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimus užtikrinant Įstatymo projekte nurodytų objektų ar veiklos apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio, valstybės saugumą, visuomenės sveikatos saugą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą;

– užtikrinti aiškesnį ir skaidresnį specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo ir galiojimo teisinį reguliavimą.

Įstatymo projekto uždaviniai:

– siūloma nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir nurodyti teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos (toliau – Įstatymo projekte nurodytos teritorijos);

– siūloma nustatyti teisines prielaidas Įstatymo projekte nurodytų teritorijų centralizuotam registravimui;

– siūloma suderinti galiojančių įstatymų nuostatas, reglamentuojančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, su Įstatymo projekte nustatytu specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teisiniu reguliavimu.

Siekiant įstatymų suderinamumo, kartu su Įstatymo projektu parengti su jo nuostatomis susijusių kitų įstatymų pakeitimo projektai.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-29 09:28
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti