Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Teisės ir teisėtvarkos komitetui valstybinio audito ataskaitą pristatė Valstybės kontrolė

2017 m. birželio 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Valstybės kontrolės auditoriai Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariams pristatė valstybinio audito ataskaitą „Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje“.

Valstybės kontrolė, atlikusi Kauno tardymo izoliatoriaus auditą, konstatavo, kad reikšmingų trūkumų ir aplaidumo nustatyta visose vertintose srityse. Audito rezultatai rodo, kad Kauno tardymo izoliatoriaus finansinė ir kita informacija nesudaro pagrindo priimti pagrįstus lėšų ir turto valdymo sprendimus, biudžeto lėšos ir turtas naudojami neatsakingai, o vidaus kontrolė, įskaitant ir finansų kontrolę, neužtikrina, kad veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, lėšos ir turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo ar kitų neteisėtų veikų.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad situacija izoliatoriuje tik patvirtina aukščiausiosios audito institucijos kovo mėnesį atlikto viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemų audito išvadas, kad institucijų vadovų sukurtos vidaus kontrolės sistemos dažnai neefektyvios ir nepadeda gerinti veiklos rezultatų. Auditorių teigimu, įstaigos apskaitos sistema neužtikrina teisingos finansinės informacijos apie turtą ir įsipareigojimus: duomenys nėra patikimi ir pagrįsti inventorizacijos duomenimis, finansinėse ataskaitose pateikta apskaitos informacija nėra atsekama, tinkama, palyginama ir išsami, nenaudojamas turtas nenurašomas, nelikviduojamas ar kitaip nerealizuojamas. Nustatyta, kad įstaiga neatsakingai disponavo jai priklausančiu turtu jį išnuomodama, dėl to negavo pajamų iš turto naudojimo, apmokėjo privataus juridinio asmens patirtas su turto naudojimu susijusias išlaidas, sudarė galimybes privačiam juridiniam asmeniui gauti naudą nekonkurencinėmis sąlygomis. Taip pat biudžeto lėšas naudojo neatsakingai, taip darydama žalą įstaigai. Pavyzdžiui, nesant poreikio pirko turtą, jo likučius padidindama 3 kartus, neturėdama prievolės iš anksto sumokėjo visą sumą (57 tūkst. Eur) tiekėjams už negautą turtą. Auditorių vertinimu, įstaigos remonto darbų planavimo ir vykdymo sistema yra ydinga ir sudaro prielaidas lėšas ir turtą naudoti netaupiai ir neracionaliai. Remonto darbai planuojami netinkamai, jų vykdymas nekontroliuojamas ir nepagrįstas dokumentais, sandėlio dokumentai nerodo realaus turto kiekio.

Aukščiausioji audito institucija rekomendavo Kalėjimų departamentui užtikrinti, kad būtų atlikta Kauno tardymo izoliatoriuje esančio viso turto, atsargų ir įsipareigojimų inventorizacija ir nustatyti teisingi apskaitos duomenys, ir imtis veiksmų nustatant kaltus asmenis ir išieškant iš jų izoliatoriui padarytą žalą, o Kauno tardymo izoliatoriui, siekiant mažinti įstaigos valdymo išlaidas, rekomenduota pertvarkyti įstaigos personalo struktūrą.

Be to, su audito metu nustatytais dalykais yra supažindinta Specialiųjų tyrimų tarnyba, atliekanti tyrimą dėl piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje.

Pažymėtina, kad Audito institucija, atlikdama 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo auditą, be kita ko vertina ir lėšų bei turto valdymą ir kitose įkalinimo įstaigose. Jų šalyje yra 10, bausmę jose atlieka per 6 tūkst. nuteistųjų. Įkalinimo įstaigų išlaikymui 2016 m. buvo panaudota 51,5 mln. Eur

Komitetas išklausė Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento atstovų informaciją dėl numatomų sprendimų padėčiai gerinti. Rekomendacijas įgyvendinti numatyta iki 2017 m. pabaigos.

Komitetas 2017 m. rudens sesijoje numato tęsti parlamentinę kontrolę dėl lėšų bei turto valdymo ir kitose įkalinimo įstaigose, dėl Laisvės vietų modernizavimo programos įgyvendinimo bei  auditorių  rekomendacijų, kurias Valstybės kontrolė pateikė Teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui nustatytiems trūkumams pašalinti, įgyvendinimo.

Valstybinio audito ataskaita: Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Karpavičiūtė tel.: (85) 239 6586

 

2017 m. birželio 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Valstybės kontrolės auditoriai Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariams pristatė valstybinio audito ataskaitą „Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje“.

Valstybės kontrolė, atlikusi Kauno tardymo izoliatoriaus auditą, konstatavo, kad reikšmingų trūkumų ir aplaidumo nustatyta visose vertintose srityse. Audito rezultatai rodo, kad Kauno tardymo izoliatoriaus finansinė ir kita informacija nesudaro pagrindo priimti pagrįstus lėšų ir turto valdymo sprendimus, biudžeto lėšos ir turtas naudojami neatsakingai, o vidaus kontrolė, įskaitant ir finansų kontrolę, neužtikrina, kad veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, lėšos ir turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo ar kitų neteisėtų veikų.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad situacija izoliatoriuje tik patvirtina aukščiausiosios audito institucijos kovo mėnesį atlikto viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemų audito išvadas, kad institucijų vadovų sukurtos vidaus kontrolės sistemos dažnai neefektyvios ir nepadeda gerinti veiklos rezultatų. Auditorių teigimu, įstaigos apskaitos sistema neužtikrina teisingos finansinės informacijos apie turtą ir įsipareigojimus: duomenys nėra patikimi ir pagrįsti inventorizacijos duomenimis, finansinėse ataskaitose pateikta apskaitos informacija nėra atsekama, tinkama, palyginama ir išsami, nenaudojamas turtas nenurašomas, nelikviduojamas ar kitaip nerealizuojamas. Nustatyta, kad įstaiga neatsakingai disponavo jai priklausančiu turtu jį išnuomodama, dėl to negavo pajamų iš turto naudojimo, apmokėjo privataus juridinio asmens patirtas su turto naudojimu susijusias išlaidas, sudarė galimybes privačiam juridiniam asmeniui gauti naudą nekonkurencinėmis sąlygomis. Taip pat biudžeto lėšas naudojo neatsakingai, taip darydama žalą įstaigai. Pavyzdžiui, nesant poreikio pirko turtą, jo likučius padidindama 3 kartus, neturėdama prievolės iš anksto sumokėjo visą sumą (57 tūkst. Eur) tiekėjams už negautą turtą. Auditorių vertinimu, įstaigos remonto darbų planavimo ir vykdymo sistema yra ydinga ir sudaro prielaidas lėšas ir turtą naudoti netaupiai ir neracionaliai. Remonto darbai planuojami netinkamai, jų vykdymas nekontroliuojamas ir nepagrįstas dokumentais, sandėlio dokumentai nerodo realaus turto kiekio.

Aukščiausioji audito institucija rekomendavo Kalėjimų departamentui užtikrinti, kad būtų atlikta Kauno tardymo izoliatoriuje esančio viso turto, atsargų ir įsipareigojimų inventorizacija ir nustatyti teisingi apskaitos duomenys, ir imtis veiksmų nustatant kaltus asmenis ir išieškant iš jų izoliatoriui padarytą žalą, o Kauno tardymo izoliatoriui, siekiant mažinti įstaigos valdymo išlaidas, rekomenduota pertvarkyti įstaigos personalo struktūrą.

Be to, su audito metu nustatytais dalykais yra supažindinta Specialiųjų tyrimų tarnyba, atliekanti tyrimą dėl piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje.

Pažymėtina, kad Audito institucija, atlikdama 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo auditą, be kita ko vertina ir lėšų bei turto valdymą ir kitose įkalinimo įstaigose. Jų šalyje yra 10, bausmę jose atlieka per 6 tūkst. nuteistųjų. Įkalinimo įstaigų išlaikymui 2016 m. buvo panaudota 51,5 mln. Eur

Komitetas išklausė Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento atstovų informaciją dėl numatomų sprendimų padėčiai gerinti. Rekomendacijas įgyvendinti numatyta iki 2017 m. pabaigos.

Komitetas 2017 m. rudens sesijoje numato tęsti parlamentinę kontrolę dėl lėšų bei turto valdymo ir kitose įkalinimo įstaigose, dėl Laisvės vietų modernizavimo programos įgyvendinimo bei  auditorių  rekomendacijų, kurias Valstybės kontrolė pateikė Teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui nustatytiems trūkumams pašalinti, įgyvendinimo.

Valstybinio audito ataskaita: Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Karpavičiūtė tel.: (85) 239 6586

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti