Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. balandžio 11 d. nutarimas Nr. XII-228 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2013, Nr. 39-1897)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. balandžio 11 d. Nr. XII-228

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatus (pridedama).

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 25 ir 801 straipsnių pakeitimo“ įsigaliojimo dieną.

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VYDAS GEDVILAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. XII-228

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija (toliau – Komisija) – tai Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) sudaryta nuolatinė komisija kriminalinės žvalgybos parlamentinei kontrolei atlikti. Komisija sudaroma Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo statutas) nustatyta tvarka.

2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu (toliau – Kriminalinės žvalgybos įstatymas), Seimo statutu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos veikla finansuojama iš Seimui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR TEISĖS

 

4. Komisijos uždaviniai:

1) kontroliuoti konstitucinių teisių ir laisvių apsaugą vykdant kriminalinės žvalgybos veiklą;

2) prižiūrėti, ar kriminalinės žvalgybos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoti operatyvinės veiklos subjektų finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir racionalumą;

3) teikti pasiūlymus Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių kriminalinės žvalgybos veiklą, priėmimo ir tobulinimo;

4) analizuoti kriminalinę žvalgybą reglamentuojančių teisės aktų būklę, taip pat ar šie aktai atitinka įstatymų reikalavimus;

5) tirti galimus Kriminalinės žvalgybos įstatymo pažeidimo ir kriminalinės žvalgybos subjektų nustatytų veiklos ribų peržengimo atvejus ir analizuoti kriminalinės žvalgybos pagrįstumą ir tikslingumą.

5. Komisija turi teisę:

1) išklausyti kriminalinės žvalgybos subjektų, jų pagrindinių institucijų, prokurorų, ministerijų ir kitų valstybės institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomas Kriminalinės žvalgybos įstatymas;

2) savo darbe pasitelkti profesionalius ekspertus, turinčius leidimus susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija;

3) reikalauti ir gauti iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir (ar) teismų pirmininkų, valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų, kriminalinės žvalgybos subjektų, ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, dokumentus, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingus kontrolei atlikti, išskyrus kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių tapatybę nustatančius duomenis bei detalią informaciją apie šių dalyvių kiekybinę ir personalinę sudėtį, kriminalinės žvalgybos tyrimo bylas ir kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo taktiką;

4) kviesti į posėdžius pareigūnus, kitus asmenis, juos išklausyti ir reikalauti iš pareigūnų, kad būtų pateikti žodiniai ar rašytiniai paaiškinimai dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymo arba pažeidimo.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Seimo sesijos metu Komisijos posėdžiai paprastai šaukiami 2 kartus per mėnesį. Prireikus šaukiamas neeilinis posėdis.

7. Komisijos posėdžiai paprastai yra uždari. Posėdžiai vyksta patalpose, kuriose užtikrintas Komisijos darbo konfidencialumas.

8. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas, o kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

9. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

 

IV. KOMISIJOS PIRMININKO IR KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Komisijos pirmininkas:

1) organizuoja Komisijos darbą;

2) šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

3) sudaro Komisijos posėdžių darbotvarkes;

4) užtikrina, kad Komisijos posėdžiams būtų parengti reikalingi dokumentai;

5) duoda Komisijos nariams pavedimus, teikia su Komisijos veikla susijusią reikalingą medžiagą;

6) pasirašo Komisijos išvadas, protokolus;

7) atstovauja Komisijai palaikant ryšius su kitomis institucijomis.

11. Komisijos narys turi teisę:

1) teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

2) siūlyti Komisijos pirmininkui įtraukti klausimą į Komisijos posėdžio darbotvarkę;

3) nesutikdamas su Komisijos sprendimu, pareikšti atskirąją nuomonę ir, jeigu tai nuomonei pritaria ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, reikalauti, kad ji būtų paskelbta kartu su Komisijos priimtu dokumentu.

12. Komisijos narys privalo:

1) laikyti paslaptyje duomenis ar informaciją, kuriuos sužino atlikdamas tyrimą, jeigu tie duomenys ar informacija sudaro valstybės, tarnybos, komercinę arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

2) vengti interesų konflikto ir nenaudoti duomenų ar informacijos, gautų atliekant Komisijos nario pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai;

3) kol Komisija nėra baigusi tyrimo, neteikti informacijos apie atliekamą tyrimą ir turimą medžiagą.

 

V. KREIPIMŲSI NAGRINĖJIMAS

 

13. Kiekvienas Komisijai adresuotas kreipimasis įregistruojamas ir perduodamas Komisijos pirmininkui.

14. Komisija, susipažinusi su kreipimusi, nustato, ar jame keliamų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Komisijos kompetencijai. Kreipimąsi, kurį turi nagrinėti kita institucija, Komisija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka persiunčia pagal kompetenciją ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui.

15. Komisija, gavusi ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, turi teisę nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi.

16. Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti Komisijos pakviesti pareigūnai, kiti asmenys.

17. Komisijos pasitelkti asmenys privalo laikytis šių nuostatų 12 punkte nustatytų reikalavimų.

18. Sprendimo priėmimo metu Komisijos pirmininkas turi teisę paprašyti pakviestų pareigūnų, kitų asmenų išeiti iš posėdžio patalpos.

 

VI. KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

19. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

1) atkreipti pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų dėmesį į įstatymų nesilaikymą bei kitus pažeidimus ir reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus;

2) perduoti tyrimo medžiagą teisėsaugos institucijoms, taip pat prašyti, kad būtų atliktas tarnybinis patikrinimas ir sprendžiamas klausimas dėl atsakomybės, siūlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai pareigas einantiems pareigūnams ar sustabdyti jų veiklą, iki bus priimtas sprendimas dėl tyrimo rezultatų.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Komisijos veikla nutraukiama Seimo nutarimu.

 

_________________

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-05-10 10:35
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti