Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 108 "Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo" (Žin., 2013, Nr. 16-780) Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-01-26)

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-26

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 16-780, i. k. 1131100NUTA00000108

Nauja redakcija nuo 2019-01-26:

Nr. 60, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-01178

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 108 „DĖL KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR JŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS MASTO NUSTATYMO“ PAKEITIMO  

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. 60

Vilnius

 

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimą Nr.108 „Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTATIMAS

DĖL KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR JŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS MASTO NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašą:

1.1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir jam pavaldžių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.3. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vadovybės apsaugos departamentas) kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.5. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir Muitinės kriminalinės tarnybos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.6. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

1.7. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir laisvės atėmimo vietų kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai.

2.  Nustatyti, kad kriminalinės žvalgybos subjektų teises ir pareigas taip pat turi:

2.1. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas) kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai;

2.2. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento kriminalinę žvalgybą įgalioti vykdyti padaliniai.

3.  Nustatyti 1 ir 2 punktuose nurodytiems padaliniams šį kriminalinės žvalgybos mastą:

3.1. Policijos departamento ir jam pavaldžių policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, vykdant asmenų paiešką ir vykdant asmenų apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – atliekant Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos statutinių ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.3. Vadovybės apsaugos departamento kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant nusikalstamas veikas prieš saugomus asmenis ir objektus, užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas Vadovybės apsaugos departamento statutinių ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas nusikalstamas veikas finansų sistemai, kitas nusikalstamas veikas, susijusias su mokesčiais, įmokomis į Valstybinio socialinio draudimo fondą ir kitus valstybės pinigų fondus, taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos statutinių ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.5. Muitinės departamento ir Muitinės kriminalinės tarnybos kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant rengiamą, tiriant daromą ar padarytą kontrabandą ir kitas su muitinės veikla susijusias nusikalstamas veikas, muitinės statutinių ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.6. Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal kompetenciją – užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas Specialiųjų tyrimų tarnybos statutinių ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų nusikalstamas veikas, taip pat užtikrinant Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų vidaus saugumą, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.7. Kalėjimų departamento ir laisvės atėmimo vietų kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal jų kompetenciją – užkardant rengiamas, tiriant daromas ar padarytas nusikalstamas veikas laisvės atėmimo vietose, taip pat tiriant daromas ar padarytas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ar įmonių pareigūnų ar kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir vykdant asmenų apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.8. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatyme nustatytas veiklos sritis – gavus duomenų apie Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, nurodytuose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose, nustatytas nusikalstamas veikas arba apie jas rengiantį, darantį ar padariusį asmenį, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas;

3.9. Valstybės saugumo departamento kriminalinę žvalgybą įgaliotiems vykdyti padaliniams pagal Žvalgybos įstatyme nustatytas veiklos sritis – gavus duomenų apie Kriminalinės žvalgybos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose nustatytas nusikalstamas veikas arba apie jas rengiantį, darantį ar padariusį asmenį, naudotis visomis kriminalinės žvalgybos subjektų teisėmis ir vykdyti kriminalinės žvalgybos subjektų pareigas.

4. Nustatyti, kad 1 ir 2 punktuose nurodytiems padaliniams įgaliojimus vykdyti kriminalinę žvalgybą suteikia atitinkamai kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų ir kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų teises ir pareigas turinčių žvalgybos institucijų vadovai.“

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

Vidaus reikalų ministras                                                                Eimutis Misiūnas

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2019-04-12 10:07
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti