Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo tvarkos nustatymo". 2013 m. vasario 6 d. Nr. 109

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2013 m. vasario 6 d. Nr. 109

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 122-6093) 19 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Sprendimą pateikti ar atsisakyti pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, taip pat kriminalinės žvalgybos kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms ar šios veiklos kontrolę vykdyti įgaliotiems asmenims, išskyrus šio nutarimo 1.2 punkte nurodytus asmenis, priima ir šios informacijos apimtį nustato kriminalinės žvalgybos subjekto, kuris atlikdamas kriminalinę žvalgybą teisės aktų nustatyta tvarka surinko ir užfiksavo kriminalinės žvalgybos informaciją, pagrindinės institucijos vadovas.

1.2. Sprendimą pateikti ar atsisakyti pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją, susijusią su nagrinėjamu skundu, išskyrus duomenis, galinčius atskleisti kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių asmens tapatybę, kriminalinės žvalgybos subjektų veiklą koordinuojantiems ir jų teisėtumą kontroliuojantiems prokurorams, taip pat apibendrintą informaciją, parengtą kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu, kitoms valstybės institucijoms ir asmenims, nevykdantiems kriminalinės žvalgybos, priima ir šios informacijos apimtį nustato kriminalinės žvalgybos subjekto, kuris atlikdamas kriminalinę žvalgybą teisės aktų nustatyta tvarka surinko ir užfiksavo kriminalinės žvalgybos informaciją, vadovas arba šio kriminalinės žvalgybos subjekto pagrindinės institucijos vadovas.

1.3. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti subjektai, turintys teisę susipažinti su kriminalinės žvalgybos informacija arba apibendrinta informacija, parengta kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu (toliau – informacijos prašantys asmenys), rašytinį motyvuotą prašymą pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją arba apibendrintą informaciją, parengtą kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu (toliau – prašymas), pateikia šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytus sprendimus priimantiems vadovams (toliau – informaciją teikiantys asmenys).

1.4. Prašyme turi būti nurodyta:

1.4.1. informacijos prašantis asmuo;

1.4.2. teisinis ir faktinis kriminalinės žvalgybos informacijos gavimo pagrindas;

1.4.3. apie ką ir kokios apimties kriminalinės žvalgybos informaciją prašoma pateikti;

1.4.4. kodėl nepakanka pateiktos susipažinti apibendrintos informacijos, parengtos kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu (kai prašymą pateikia šio nutarimo 1.1 punkte nurodyti asmenys ar valstybės institucijos);

1.4.5. duomenys apie išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija: leidimo išdavimo data, galiojimo terminas ir informacijos, su kuria leidžiama dirbti ar susipažinti, slaptumo žyma (kai prašymą pateikia kriminalinės žvalgybos kontrolę vykdyti įgalioti asmenys);

1.4.6. kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo būdas;

1.4.7. kita, informacijos prašančio asmens manymu, svarbi informacija, susijusi su kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimu.

1.5. Informaciją teikiantys asmenys sprendimą pateikti ar atsisakyti pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją arba apibendrintą informaciją, parengtą kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu, priima ir apie priimtą sprendimą informacijos prašantį asmenį informuoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Sprendimas atsisakyti pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją arba apibendrintą informaciją, parengtą kriminalinės žvalgybos informacijos pagrindu, turi būti motyvuotas. Atsisakyti pateikti kriminalinės žvalgybos informaciją galima tik tuo atveju, kai ji patenka į Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 7 dalyje nustatytos informacijos, kuri neteikiama, kategoriją.

1.6. Įslaptinta kriminalinės žvalgybos informacija informacijos prašančiam asmeniui pateikiama Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) 24 straipsnyje nustatyta tvarka arba informacijos prašančiam asmeniui atvykus į šio nutarimo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytą kriminalinės žvalgybos subjekto pagrindinę instituciją arba kriminalinės žvalgybos subjektą.

1.7. Šio nutarimo 1.6 punkte nurodytą kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo būdą, suderinęs su informacijos prašančiu asmeniu, konkrečiu atveju nustato informaciją teikiantis asmuo.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1791 „Dėl įslaptintos operatyvinės informacijos pateikimo valstybės institucijoms ir pareigūnams“ (Žin., 2009, Nr. 158-7177);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1791 „Dėl įslaptintos operatyvinės informacijos pateikimo valstybės institucijoms ir pareigūnams“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 42-1981);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 677 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1791 „Dėl įslaptintos operatyvinės informacijos pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3406).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                         DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS

 

_________________

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-08-29 14:34
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti