Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo nario Emanuelio Zingerio kalba iškilmingame minėjime Seime

2016 m. kovo 11 d. pranešimas VIR

 

Seimo kanceliarijos (aut. Dž. Barysaitė) nuotr.

 

Aš vis dėl­to pra­dė­siu tra­di­ciš­kai. Jū­sų Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­te, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, Pre­zi­den­te Adam­kau, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, bro­liai sig­na­ta­rai, Sei­mo na­riai, ben­dra­žy­giai! (N. Oželytė: „O seserys?!“) Se­se­rys, ger­bia­mo­ji Ni­jo­le, se­se­rys ir­gi.

Aš tu­rė­čiau… Po aud­rin­gos bi­čiu­lio, ben­dra­žy­gio V. P. An­driu­kai­čio kal­bos, jau­čiu, vyks­ta ma­no teks­to ko­rek­ci­jos. Kas ga­li pa­neig­ti, kad vi­si mes at­kū­rė­me Lie­tu­vą, kas ga­li vai­ky­tis (iš ma­nęs tik­rai nie­ka­da ne­gir­dė­jo­te, kad ką nors bū­čiau kal­ti­nęs per vi­sus sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus) vie­no ar ki­to sa­vo kon­ku­ren­to Lie­tu­vo­je, že­min­ti sa­vo oru­mą ir sa­ky­ti, kad tas ma­žiau pri­si­dė­jo ar dau­giau pri­si­dė­jo?

Bet šiek tiek po­le­mi­zuo­da­mas su ką tik kal­bė­ju­siuo­ju ir at­sa­ky­da­mas mie­la­jam Vy­te­niui, sa­ky­čiau, kad, kiek aš at­si­me­nu, Kau­ne, ma­no ap­lin­ko­je, vai­kai vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se sa­ky­da­vo: Suo­mi­ja (su­ar­tas Pa­lan­gos pa­sie­nis, su­ar­ta že­mė, nes ne­iš­leis­da­vo mū­sų prie jū­ros nak­ti­mis so­vie­tai) yra ri­ba, kur pa­siek­si­me. Iki ka­ro jie su­ge­bė­jo at­si­spir­ti, iki ka­ro bu­vo toks C. Man­ner­hei­mas, ku­ris ir­gi kar­tu suo­mius vie­ni­jo, ne­pai­sy­da­mas, kad bu­vo la­bai daug ly­de­rių, ki­tų ly­de­rių, ku­rie ryž­tin­gai prie­ši­no­si. Jūs ne­py­ki­te, aš ga­liu ką nors įžeis­ti ši­to­je sa­lė­je, bet, gerb­da­mas jū­sų ly­de­rys­tę, pir­miau­sia gerb­da­mas S. Lo­zo­rai­čio mil­ži­niš­ką įna­šą, dar jo tė­vo ga­min­tus lo­zo­rai­tiš­kus pa­sus, ku­rie reiš­kė mū­sų pa­si­prie­ši­ni­mo dva­sią, ne­bu­vi­mą So­vie­tų Są­jun­gos pi­lie­čiais, vis dėl­to vie­na iš pa­grin­di­nių or­ga­ni­zuo­jan­čių jė­gų ir vie­nu iš pa­grin­di­nių mū­sų Man­ner­hei­mu bu­vo V. Land­sber­gis. (Plo­ji­mai) Nie­kaip ne­pa­vyk­tų man sa­vo kal­bą su­siau­rin­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ki­tų ben­dra­žy­gių, ku­rie bu­vo pui­kūs žmo­nės, ku­rie pri­si­dė­jo iš šir­dies… Be abe­jo­nės, ir pa­sa­ky­čiau, ypač juos ma­čiau de­ry­bo­se Mask­vo­je, de­ry­bo­se su abiem: su de­mo­kra­tine Ru­si­ja – B. Jel­ci­nu ir N. Ryž­ko­vo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­be – ki­ta gru­pe žmo­nių, vi­sų par­ti­jų žmo­nių… Vi­siš­ka tie­sa yra, kad sė­dė­jo de­le­ga­ci­jo­je R. Ozo­las, K. D. Pruns­kie­nė, E. Bič­kaus­kas ir pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis, pra­dė­jęs de­ry­bas (aš at­si­me­nu, Krem­lius, at­si­da­ro tos mil­ži­niš­kos du­rys, kur ran­ke­nos kaž­kur vir­šu­je, žmo­giš­kai ne­pa­sie­kia­mos), pa­sa­kė: tu­rė­si­me du pro­to­ko­lus, tu­rė­si­me du dvie­jų vals­ty­bių – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir So­vie­tų Są­jun­gos – pro­to­ko­lus, nes mes nie­ka­da ne­bu­vo­me jū­sų da­li­mi, mes nie­ka­da ne­bu­vo jū­sų da­li­mi, ir ne mes tu­ri­me iš jū­sų iš­ei­ti, o jūs tu­ri­te iš mū­sų iš­ei­ti. Žo­džiu, tas da­ly­kas bu­vo, tai yra is­to­ri­nė tie­sa, kal­ba­me apie 1990 me­tus ir, ger­bia­ma­sis Vy­te­ni, apie 17 ter­mo­pi­liš­kų mė­ne­sių, ži­no­ma, ne tik apie Sau­sio 13-ąją, bet ir 17 mė­ne­sių, kai mus spau­dė vi­so­mis iš­ga­lė­mis pa­si­duo­ti ir spau­dė ne­pri­im­ti įsta­ty­mų. Be­je, ką tik pa­mi­nė­tas ple­bis­ci­tas, be­veik toks re­fe­ren­du­mas, ple­bis­ci­to ap­klau­sa, reiš­kė ir mū­sų te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mo da­ly­ką, juk ple­bis­ci­tas pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­va yra to­kia, ko­kie yra tie vals­ty­bi­niai rė­mai.

Ki­ta ver­tus, da­bar, prieš po­rą die­nų, su­si­ti­kus su ru­sų de­mok­ra­tais S. Ko­va­lio­vu ir ki­tais, pri­si­mi­nė­me Ma­než­na­ja ploš­čiad, kaip prieš 25 me­tus ten 500 tūkst. nuo­sta­bių Ru­si­jos žmo­nių su pla­ka­tais „Lais­vė Lie­tu­vai!“ sto­vė­jo. Už­va­kar jie pa­klau­sė mū­sų: kaip jums pa­vy­ko at­kur­ti de­mo­kra­tiją, o mums ne? Ir mes ieš­ko­jo­me prie­žas­čių. Aš pa­sa­kiau, kad vie­na iš prie­žas­čių bu­vo iki­ka­ri­nė Lie­tu­va, ku­ri bu­vo at­kur­ta kaip de­mo­kra­tinė Res­pub­li­ka, kaip de­mo­kra­tinė vals­ty­bė. Toks bu­vo pa­reiš­ki­mas Lie­tu­vos, kad Lie­tu­va at­kur­ta kaip de­mo­kra­tinė vals­ty­bė 1918 me­tais. Lie­tu­va bu­vo mū­sų šir­dy­se, to­dėl mes su­ge­bė­jo­me at­si­spir­ti ne mū­sų re­a­ly­bei. Liūd­na bu­vo kar­tu su bi­čiu­liais L. Lin­ke­vi­čiu­mi ir P. Aušt­re­vi­čiu­mi Mask­vo­je ly­dė­ti į aną pa­sau­lį nu­žu­dy­tą B. Nem­co­vą, did­vy­rį drau­gą, ir ma­ty­ti ne 500 tūkst., o ne­di­de­lę ei­lę prie jo ka­po tų švie­sių Ru­si­jos žmo­nių, ku­rie dar li­ko ir prie­ši­na­si dik­ta­tū­rai, ku­ri yra iš es­mės grės­mė tai­kai pa­sau­ly­je.

Vis dėl­to, at­si­min­da­mi tuos lai­kus, tu­ri­me at­si­min­ti skan­di­na­vus. Tai nė­ra ko­kia nors tra­di­ci­nė orien­ta­ci­ja į Skan­di­na­vi­jos ša­lis, jo­kiu bū­du tai nė­ra per daug aukš­ti rė­mai mums, ka­dan­gi jų pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė kū­rė­si per šim­tus me­tų. Tai yra kas ki­ta, tai yra tai, kad jie pa­si­nau­do­jo XIX am­žiu­je su­kur­ta vi­suo­me­ne, pa­ti­kė­jo mū­sų nuo­šir­du­mu, kad mes iš tik­rų­jų nuo­šir­džiai at­ku­ria­me lais­vę mū­sų ša­ly­je. Tai bu­vo is­lan­dai, aš bu­vau to­je sa­lė­je, ma­čiau tuos 24 žmo­nes, ku­rie nu­spren­dė pir­miau­sia re­a­guo­ti į Sau­sio 13-osios įvy­kius, pir­mas da­ly­kas, o an­tra, pri­pa­žin­ti mū­sų ne­pri­klau­so­my­bę ir taip įro­dy­ti pa­sau­liui, kad izo­lia­ci­ja ap­link Lie­tu­vą yra su­ar­dy­ta. O po to bu­vo Da­ni­ja. Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad ne iš jų ma­lo­nės, ne iš So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vų ma­lo­nės, mes ga­vo­me sa­vo ant­rą­jį pri­pa­ži­ni­mą ir mū­sų at­kū­ri­mą san­ty­kių, o iš lais­vų tau­tų, ku­rios pa­ti­kė­jo lie­tu­vių tau­tos au­ten­tiš­ku­mu ir nuo­šir­du­mu, ir tik­ru­mu, jiems tai bu­vo re­a­li ver­ty­bė.

Be jo­kios abe­jo­nės, čia sė­dint, dis­ku­tuo­jant su ame­ri­kie­čių ar­ba ki­tų ša­lių są­jun­gi­nin­kais, at­ei­na ka­rei­viai, jau­ni vy­rai ir sa­ko: na kaip, ar tos pa­čios ver­ty­bės (pa­si­ruo­šę gul­dy­ti gal­vas už jus), ar mus vie­ni­ja tie pa­tys da­ly­kai? Aš sa­kau: vie­ni­ja, vie­ni­ja tas pats, ka­dan­gi Lie­tu­va iš tik­rų­jų at­kur­ta su di­de­le erd­ve ki­tų tau­ty­bių žmo­nėms, su di­džiu­le erd­ve ki­to­kiai nuo­mo­nei. Aš no­rė­čiau pri­min­ti, kad nė vie­na iš Lie­tu­vos par­ti­jų ne­bal­sa­vo prieš mū­sų eu­ro­pi­nę kryp­tį, o tai reiš­kia, kad šian­dien žiū­rė­da­mi, kiek ei­žė­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga, spau­džia­ma dirb­ti­nai su­kur­tų pro­ble­mų, mes tu­rė­tu­me pa­si­steng­ti tuos mū­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos na­mus pa­lai­ky­ti, ka­dan­gi tai yra ir mū­sų sau­gu­mo da­ly­kas. Čia nė­ra vien iš­tir­pi­mas tarp Eu­ro­pos tau­tų, čia nė­ra ko­kia nors ant­ro­ji So­vie­tų Są­jun­ga, tai yra mū­sų sau­gu­mo ga­ran­ti­ja ir mū­sų įsi­tvir­ti­ni­mo Va­ka­rų pa­sau­ly­je ga­ran­tas.

Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad vi­sa­me šia­me ke­ly­je tu­rė­jo­me di­de­lį dia­lo­gą su įvai­rio­mis vals­ty­bė­mis (kaip sa­kiau, šiais me­tais mi­nė­si­me di­plo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-etį), to­dėl mes tu­ri­me dar vie­ną mi­nė­ji­mą. Ša­lia to, kad mes vie­ną po ki­tos mi­nė­si­me tas pir­mą­sias ša­lis, ku­rios mus pri­pa­ži­no, mes tu­rė­si­me dar vie­ną to­kį mi­nė­ji­mą, ku­ris tie­sio­giai su mu­mis ne­su­si­jęs, ka­dan­gi mes So­vie­tų Są­jun­go­je ne­bu­vo­me, bet tai bu­vo ga­lu­ti­nė So­vie­tų Są­jun­gos pa­bai­ga. Gruo­džio 8 d. – 25 me­tai nuo So­vie­tų Są­jun­gos pa­bai­gos. Ir žiū­rint, ko­kios ar­šios ko­vos vyks­ta dėl ši­tos tik­rai ne gė­rio, o blo­gio im­pe­ri­jos pa­lai­kų pa­lai­do­ji­mo… Ir jos vyks­ta vi­sur, aš at­si­me­nu Pre­zi­den­tas M. Sa­a­kaš­vi­lis yra man sa­kęs, kad, įva­žia­vus ru­sų tan­kams į Go­rio mies­tą, ka­rei­viai sa­ky­da­vo vie­nas ki­tam tarp tan­kų 1998 m. rug­pjū­čio 8 d. – tik ne­pa­tai­ky­ki­me į J. Sta­li­no skulp­tū­rą, o ji Go­ry­je bu­vo mil­ži­niš­ka. Vy­ko ko­va dėl ga­lu­ti­nio So­vie­tų Są­jun­gos pa­lai­do­ji­mo. Iš es­mės jūs, ko ge­ro, ne­su­tik­si­te, ne tik to­dėl, kad uk­rai­nie­čių de­pu­ta­tai čia yra, bet N. Sav­čen­ko li­ki­mas yra lyg žen­klas ko­vos su nu­mi­rė­liu, su So­vie­tų Są­jun­ga, ir su ta prie­var­ta, ku­ri per­kel­ta į ją. Tai yra ne­le­ga­lus žmo­gaus pa­gro­bi­mas ir ne­tei­sin­gas jo teis­mas. To­dėl so­li­da­ri­zuo­da­mie­si su Uk­rai­na, ku­ri ko­vo­ja už tą siau­bin­gos 1917 me­tų bol­še­vi­kų im­pe­ri­jos pa­bai­gą, lin­kė­da­mi jiems sėk­mės pa­sa­ky­siu, kad mes tu­rė­si­me jė­gos pa­lai­ky­ti ir Eu­ro­pos Są­jun­gą, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos kai­my­nus šio­je ne­leng­vo­je ko­vo­je už žmo­gaus ver­ty­bes. Ačiū jums.

 

   Naujausi pakeitimai - 2016-03-15 09:14
   Eglė Saulė Trembo

  Siųsti el. paštuSpausdinti