Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. vasario 15 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai

 1.

2017-02-15
10.00–10.15
III r. 220 k.
ES-17-11 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą COM/2016/821 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

2.

  ES-17-13 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas COM/2016/822 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

3.

  ES-17-14 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl profesinių paslaugų reglamentavimo reformų rekomendacijų COM/2016/820 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

4.

  ES-17-15 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos COM/2016/823 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
5.   ES-17-16 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės COM/2016/824 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

6.

2017-02-15
10.15–10.30
III r. 220 k.
ES-16-162 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Švari energija visiems europiečiams COM/2016/860 (uždaras klausimas)
   
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

7..

  ES-16-164 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Spartesnis švarios energetikos inovacijų kūrimas ir diegimas COM/2016/763 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

8.

  ES-16-168 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl energetikos sąjungos valdymo kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 COM/2016/759 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
9.   ES-16-169 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB COM/2016/862
   
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
10.   ES-17-02 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO įsteigiantis Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija) COM/2016/863 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

11..

2017-02-15
10.30–11.50
III r. 220 k.
XIIP-3750
(2) ES
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

12.

  XIIP-3751
(2) ES
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

13.

  XIIP-3752
(2)
Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

14.

  XIIP-3753
(2)
Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

15..

  XIIP-3754
(2)
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

16.

  XIIP-3755
(2)
Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

17.

  XIIP-3756
(2)
Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

18.

  XIIP-3757
(2)
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

19.

  XIIP-3758
(2)
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

20.

  XIIP-3759
(2)
Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

21.

  XIIP-3760
(2)
Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

22.

  XIIP-3761
(2)
Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

23.

  XIIP-3762
(2)
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

24.

  XIIP-3763
(2)
Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2573 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

25.

  XIIP-3764
(2)
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

26

2017-02-15
11.50–12.00
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                          Komiteto pirmininkas                                    Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti