Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 5 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-04-05
10.00–10.40
III r. 220 k
XIIP-4639 Elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projektas
 
Pagrindinis (svarstymas) A.Skardžius,
V.Poderys,
G.Landsbergis,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
2. 2017-04-05
10.40–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-295 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R,Martinėlis,
V.Poderis,
T.Langaitis,
D.Šaltmeris
3. XIIIP-296 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 371 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R,Martinėlis,
V.Poderis,
T.Langaitis,
D.Šaltmeris
4. 2017-04-05
11.00–11.15
III r. 220 k.
XIIIP-390 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 271 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
J.Razma,
R.Martinėlis,
I.Jurkšuvienė
5. 2017-04-05
11.15–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-443ES Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius, T.Langaitis, R.Danė
6. 2017-04-05
11.30–11.40
III r. 220 k.
Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Šalies ataskaita. Lietuva 2017“ (Nr. SWD(2017)80 galutinis) (uždaras klausimas) Svarstymo tęsinys V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
7. 2017-04-05
11.40–11.50
III r. 220 k.
ES-17-29 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM/2017/10)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
8. 2017-04-05
11.50–12.00
III r. 220 k.


 
ES-17-30 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (COM/2017/47)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
9. 2017-04-05
11.50–12.00
III r. 220 k.
ES-17-37 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir Direktyvos 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo įgyvendinimo 2013–2014 m. (28-oji Komisijos ataskaita dėl socialinės teisės aktų, susijusių su kelių transportu, įgyvendinimo) (COM/2017/117)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
10. 2017-04-05
11.50–12.00
III r. 220 k.
ES-17-38 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, nuostatų įgyvendinimo nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (antroji Komisijos ataskaita dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su galimybe verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, įgyvendinimo valstybėse narėse) (COM/2017/116)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
11. 2017-04-05
12.00–12.05
III r. 220 k.
ES-17-44 BALTOJI KNYGA DĖL EUROPOS ATEITIES Kokia ES 27 bus 2025 m.? Apmąstymai ir scenarijai (COM/2017/2025)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
12. 2017-04-05
12.05–12.10
III r. 220 k.
ES-17-45 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM/2016/799)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
13. 2017-04-05
12.10–12.15
III r. 220 k.
ES-17-48 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (COM/2017/114
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
14. 2017-04-05
12.15–12.30
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                                 Komiteto pirmininkas                                           Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti