Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininko Vytauto Kamanto pranešimo ištraukos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X Seimui

Šis pranešimas pateikia faktus, atliktus darbus, pamini einamuosius reikalus, planus ir viską, ką PLB Valdyba su talkininkais, arba bendraminčių darbo komanda, darėme, matėme, atlikome ar sutikome per praėjusius trejus metus (1997 m. rugpjūčio 24 – 2000 m. rugpjūčio 16)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyboje, kurią vadinome PLB darbo komanda, dirbome: Rimas Baliulis (PLJS valdybos pirmininkas, Vokietija) Tomas Bartusevičius (vicepirmininkas, Vokietija), Danutė Čornij (vicepirmininkė, Ukraina), Vytautas Kamantas (PLB valdybos pirmininkas, JAV), Regina Kučienė (PLB Švietimo komisijos pirmininkė, JAV), Milda Lenkauskienė (vykdomoji vicepirmininkė, JAV), kun. Edis Putrimas (vicepirmininkas, Kanada), Algis Rugienius (vykdomasis vicepirmininkas, JAV), Audrius Šileika (vicepirmininkas, ŠALFASS pirmininkas, Kanada), prof. dr. Vytis Viliūnas (vicepirmininkas, Rusija), Gabrielius Žemkalnis (vicepirmininkas, PLB atstovas Lietuvoje, Australija), Horstas Žibas (vicepirmininkas, JAV) ir Laima Žliobienė (vicepirmininkė, JAV). Vienus metus (1997-1998) Valdyboje buvo Rasa Kurienė (Kanada).

PLB valdyba per praėjusius trejus metus vykdėme PLB valdybos metinius veiklos planus, kurie pagal 1997 metais pakeistą PLB Konstituciją buvo pateikiami PLB IX Seimo nariams kiekvienų metų vasarą. Su pasitenkinimu pranešame, kad visi tuose veiklos planuose suminėti darbai ir projektai (iš viso 31) buvo vykdomi ir įvykdyti, liko tik tie, kurie tęsiasi kiekvienais metais, kaip, pavyzdžiui, Jaunimo suvažiavimai Pietų Amerikoje, arba kraštų LB ir LJS pirmininkų metiniai suvažiavimai.

PLB Valdybos darbo gairėmis buvo ir yra Lietuvių Charta, PLB Konstitucija, PLB seimų nutarimai, siūlymai bei prašymai, PLB IX-ojo Seimo Darbo grupių ir Nutarimų komisijos išvados, Seimo narių ir kraštų Bendruomenių bei Jaunimo sąjungų prašymai, buvusios Valdybos perduoti darbai, ir šios PLB valdybos narių pasiūlyti projektai. Valdyba stengėsi tuos darbus atlikti kartu su kraštų Bendruomenėmis bei Jaunimo sąjungomis ir stiprinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimą visuose pasaulio kraštuose.

Visi PLB valdybos vicepirmininkai šalia bendrų darbų rūpinosi ir specialiomis sritimis: Tomas Bartusevičius – ryšiais su Vakarų Europos kraštų Bendruomenėmis ir Jaunimo sąjungomis, Lietuvių Chartos 50-ties metų jubiliejaus minėjimo ruoša, kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimu Vokietijoje, PLB atstovavimu Vasario 16 gimnazijos kuratorijoje; Danutė Čornij – ryšiais su Rytų kraštų Bendruomenėmis; Regina Kučienė – lituanistiniu švietimu; kun. Edis Putrimas – ryšiais su vyskupu lietuviams katalikams išeivijoje Pauliumi Baltakiu bei kitų religijų atstovais, religijos bei šeimų ir jaunimo reikalais, jaunimo stovyklomis, Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimais; Audrius Šileika – sportine veikla Kanadoje ir JAV, sporto veiklos ryšiais su Lietuva, PLB Valdybos atstovavimu įvairiuose suvažiavimuose, visuomenine veikla, bendradarbiavimu su kitataučiais; prof.dr.Vytis Viliūnas - ryšiais su aukštojo mokslo įstaigomis ir lietuviais mokslininkais; Gabrielius Žemkalnis - ryšiais su Australijos Lietuvių Bendruomene, PLB atstovybės reikalais Lietuvoje, dalyvavimu įvairiose Lietuvos nuolatinėse komisijose, teikė moralinę ir materialinę paramą jos reikalingiems, PLB atstovavimu Lietuvoje, dalyvavimu įvairiuose renginiuose ir iškilmėse, ryšiais su visų kraštų Bendruomenėmis ir jų aplankymu, dviejų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimų (1998 ir 1999) ir PLB X Seimo organizavimu; Horstas Žibas - finansiniais reikalais, kasdieniniais ryšiais ir patarimais Valdybos pirmininkui, taip pat lankėsi daug kartų Lietuvoje; Laima Žliobienė – PLB kultūrinės veiklos planais, darbais, ryšiais su kraštų Bendruomenėmis dėl jų kultūrinės veiklos skatinimo, kultūrininkų pasikeitimu tarp kraštų Bendruomenių, III Pasaulio Lietuvių Dainų šventei pasiruošimu; vykdomieji vicepirmininkai Milda Lenkauskienė ir Algis Rugienius kartu su pirmininku planavo bei koordinavo PLB veiklos ir darbų vykdymą, suvažiavimus, konferencijas, posėdžius ir pavadavo pirmininką. Milda Lenkauskienė palaikė ryšius su Pietų Amerikos Bendruomenėmis, Algis Rugienius – su JAV LB ir Lietuvos Respublikos Seimo atstovų komisija, dalyvavo jos posėdžiuose Seime, kartu su PLB atstovu Gabrieliumi Žemkalniu lankė Punsko lietuvius Lenkijoje. Pirmininkas Vytautas Kamantas rūpinosi valdybos narių darbų koordinavimu, informavimu, administraciniais reikalais, raštinėmis, finansų telkimu, PLB valdybos reprezentacija, visuomenine veikla, “Pasaulio lietuvio” leidimo, redagavimo, administravimo ir kitais darbais. Rūpinosi PLB Lituanistikos katedros reikalais. Dalyvavo LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos posėdžiuose Vilniuje, artimai bendravo ir tarėsi su komisijos pirmininkais. Dalyvavo Kanados LB tarybos sesijose, kartu su Algiu Rugieniumi dalyvavo JAV LB tarybos sesijose bei kituose JAV LB suvažiavimuose ir renginiuose, lankė Europos Bendruomenes, Vatikane susitiko su Popiežiumi Jonu Pauliumi II, kelis kartus su Lietuvos Respublikos Prezidentu, LR Seimo Pirmininku, palaikė ryšius su įvairiomis ambasadomis, Lietuvos Respublikos pareigūnais, LR Seimu ir Prezidentūra. Artimai bendravo su Lietuvių Fondu, sveikino Tautos Fondą, ALTą ir daugelį kitų organizacijų, dalyvavo jų šventėse, minėjimuose, renginiuose, lankė ir kalbėjo LB apylinkėse, lituanistinėse mokyklose, informavo lietuvių spaudą, radiją, televiziją.

PLB valdyba skyrė ypatingą dėmesį lituanistiniam švietimui per PLB Švietimo komisiją, rėmė vaikams ir mokykloms skirtą spaudą (“Eglutę”, “Švietimo gairių” skyrių “Pasaulio lietuvyje”), platino iš Lietuvos gautas knygas vaikams, pravedė rašinių konkursus. Išleido ir platino Danutės Bindokienės ” Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje” knygos trečiąją laidą.

Rūpinomės Punsko užkardos ir kitais jų reikalais. PLB Valdybos vykdomasis vicepirmininkas Algis Rugienius ir Valdybos vicepirmininkas bei PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis lankėsi Punske, dalyvavo pasitarimuose, padėjo patarimais, moraline pagalba.

Skatinome kraštų Bendruomenes naudoti visokias priemones lietuvybės išlaikymui, ypač jaunimo tarpe, per sportą, stovyklas, rajonines dainų ir šokių šventes, įvairius renginius. Kai kuriose Bendruomenėse tas buvo efektyviai vykdoma, kaip, pavyzdžiui, JAV ir Kanadoje, kur per labai gerai pavykusias sporto žaidynes suvažiavo ir bendravo rekordiniai skaičiai jaunimo ir tėvų. Žaidynėse darbavosi PLB valdybos vicepirmininkas ir ŠALFASS (Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Lavinimo ir Sporto Sąjungos) pirmininkas Audrius Šileika, prisidėjo PLB Valdybos vykdomasis vicepirmininkas Algis Rugienius. Arba per Australijos lietuvių dienas, kuriose vyko įvairūs renginiai ir suvažiavimai, ten dalyvavo ir PLB valdybos vicepirmininkas Gabrielius Žemkalnis. Labai gerai pavyko XI Lietuvių tautinių šokių šventės renginiai Toronte, Kanadoje, šių metų birželio 30 – liepos 2, juos atidarė PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas, kartu dalyvavo vykdomieji vicepirmininkai Milda Lenkauskienė ir Algis Rugienius, vicepirmininkai Laima Žliobienė, Audrius Šileika ir kun. Edis Putrimas, kuris taip pat buvo ir Šventės Ruošos komiteto aktyvus narys.

Skatinome kraštų Bendruomenių tarpusavio kultūrinių ryšių palaikymą ir meno bei kultūrinių vienetų gastroles, kaip, pavyzdžiui, Punsko lietuvių kaimo kapelos “Klumpė” apsilankymas JAV LB ir Kanadoje 1998 metų pavasarį, arba kaip į XI Lietuvių Tautinių Šokių šventę Kanadoje 2000 m. liepos mėnesį atvyko šokių grupės iš Argentinos, Brazilijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Rūpinomės, kad PLB šeima augtų, didėtų ir stiprėtų. Ypatingai naujų Bendruomenių reikalu Sibire ir kitur rūpinosi PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis. Džiaugiamės, kad PLB Seime pirmą kartą dalyvauja dvi naujos Lietuvių Bendruomenės - Danija ir Kazachstanas. Džiaugiamės, kad vėl Seime dalyvauja Austrija ir Italija. Džiaugiamės, kad iš labai tolimų Sibiro vietovių Seime dalyvauja jų Lietuvių Bendruomenių atstovai ir svečiai.

Padėjom Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo sąjungoms suruošti ir pravesti jaunimo suvažiavimus ir stovyklas 1998 m. Brazilijoje, 1999 metų sausio pabaigoje Argentinoje ir 2000 metų pradžioje Urugvajuje. Jų ruoša rūpinosi ir su jaunimu ten dirbo PLB valdybos vicepirmininkas kun. Edis Putrimas, su juo buvo ir jam talkino JAV, Kanados ir Lietuvos jaunimo vadovai. Suvažiavimams ir stovykloms buvo panaudotos iš Lietuvių Fondo, PLB Fondo ir kitų rėmėjų (daugiausia Kanados) gautos lėšos. PLB iniciatyva ir prašymu, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas surado ir finansavo tautinių šokių instruktoriaus nusiuntimą į Pietų Amerikos Bendruomenes.

Stiprindami ryšius tarp kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų su PLB Valdyba, sukvietėm metinius visų pirmininkų suvažiavimus 1998 m. (Vilniuje) ir 1999 metais (Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje). Tuose suvažiavimuose pasidalinome patirtimi, darbais, pateikėm pranešimus, susitarėm dėl ateities darbų, sustiprinom Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimą. Dėkojam už paramą, gautą tiems suvažiavimams iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento.

PLB valdybos talkininkas archyvų, knygų ir kitiems panašiems reikalams tvarkyti Viktoras Kučas daug dirbo Lemonto (prie Čikagos) įstaigoje ir sandėliuose. Tvarkė archyvus, dalį jų persiuntė į Lietuvą, sutvarkė “Pasaulio lietuvio” komplektus, išsiuntė knygų į bibliotekas Lietuvoje. Jo vykdomus projektus finansavome iš Lietuvių Fondo gautomis lėšomis. PLB Valdyba savo lėšomis nupirko iš JAV valstybinių archyvų anksčiau buvusius slaptus dokumentus, labai svarbius Lietuvos istorijai, ir juos padovanojo Lietuvai per Lietuvos archyvų departamento generalinį direktorių Vidą Grigoraitį, su kuriuo Viktoras Kučas ir PLB Valdyba artimai bendradarbiauja.

PLB valdybos viena įstaiga ir sandėliai buvo ir yra Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Čia yra telkiamas PLB valdybos archyvas, laikomos knygos sandėliuose, atliekami kai kurie kiti darbai. Daugelis PLB raštinės darbų buvo atlikti Grand Rapids mieste pirmininko namuose. Abiejose įstaigose savanoriai ir talkininkai dirba kiekvieną dieną.

Visokiais būdais padėjome Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, prašėme kraštų LB, LJS ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paramos. Gimnaziją aplankė PLB Švietimo komisijos pirmininkė Regina Kučienė ir narys Viktoras Kučas, gimnazijai nuvežė anksčiau PLB valdybos sudaryto Gimnazijai remti komiteto Čikagoje surinktas aukas. Praėjusiais metais PLB Valdyba aplankėme Vasario 16 gimnaziją kartu su visų kraštų LB ir LJS pirmininkais, ten visi posėdžiavom ir iškilmingai šventėm Lietuvių Chartos penkiasdešimtmetį. Su mumis buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su ponia Alma, kiti pareigūnai, vyskupas Paulius Baltakis ir kiti svečiai. PLB valdyba ypatingai vertiname Vasario 16 gimnazijos mokinių, jų tėvų bei globėjų, mokytojų, direktoriaus Andriaus Šmito ir Gimnazijos kuratorijos narių bei vadovų atliekamą didelį lietuvybės išlaikymo darbą per daugelį metų už Lietuvos ribų.

Dailininkas Vincas Lukas sukūrė PLB vėliavą, kuri pirmą kartą atvežta į PLB X Seimą Lietuvoje. Viena iš jų bus iškelta prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų ir plevėsuos nuo Seimo atidarymo iki uždarymo, kita bus pastatyta posėdžių salėje kartu su visų 31 valstybių vėliavomis, o mažesnės PLB vėliavėlės puoš kiekvieno PLB Seimo atstovo stalą ir po Seimo iškeliaus į svečius kraštus. Vėliavų mecenatas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas.

PLB Kontrolės komisijos pirmininkas Algimantas Gečys, sekretorius Petras Adamonis (Kanada) ir narė Joana Kuraitė-Lasienė (Kanada) gaudavo kiekvienų metų finansines apyskaitas ir kitus dokumentus. Pirmininkas pakankamai anksti prieš PLB Seimą pranešė PLB Valdybai apie numatytą iždų kontrolę ir ją profesionaliai pravedė.

PLB valdyba leidžia “Pasaulio lietuvį”, kuris eina nuo 1963 metų lapkričio mėnesio. Daug metų dirbęs redaktorius Bronius Nainys 1998 rugsėjo 14 pasitraukė iš redaktoriaus pareigų, suredagavęs 1998 metų rugpjūčio-rugsėjo numerį. Redaktoriui netikėtai pasitraukus, sekantį PL numerį (1998 spalio-lapkričio) redagavo Vytautas Kamantas ir Regina Kučienė (be jokio honoraro). Suradus naują redaktorių ir susitarus jam mokėti panašiai kaip buvusiam redaktoriui, kitus penkis numerius redagavo naujas redaktorius Arvydas Reneckis. Jam talkino Redakcinė kolegija. Dėl asmeninių priežasčių iš redaktoriaus pareigų Arvydui Reneckiui pasitraukus 1999 balandžio 19, sekančius PL numerius (gegužės - spalio) vėl redagavo Vytautas Kamantas ir Regina Kučienė, jiems talkino savanoriai Redakcinės kolegijos nariai Jūratė Budrienė, Gražina Kamantienė, Viktoras Kučas, Leonas Narbutis ir Edvardas Šulaitis, visi dirbdami be atlyginimo. Nuo 1999 m. spalio PL numerio į Redakcinę kolegiją atėjo dirbti už atlyginimą Aušra Veličkaitė ir vėliau perėmė pagrindinės redaktorės darbą.

“Pasaulio lietuvio” leidimas yra finansiškai nuostolingas, nes jo siuntimas (dažnai veltui) į daugelį kraštų labai brangiai kainuoja, o turtingosios Bendruomenės nepakankamai remia “Pasaulio lietuvį” savo atsiunčiama medžiaga arba finansais. Tik senų PL prenumeratorių bei rėmėjų, Lietuvių Fondo ir PLB Fondo aukomis galėjome PL leisti iki dabar.

Ši PLB valdyba per savo kadencijos trejus metus ( 1997 - 2000) pabaigė didelį ir daug pinigų (133,658 dol.), darbo, ginčų ir kantrybės kainavusį buvusios PLB Valdybos (1992 – 1997) pradėtą ir neužbaigtą darbą – tai Lietuvos kovų ir kančių istorijos 16 tomų arba knygų serijos paruošimą, išleidimą ir išsiuntimą visiems tos istorijos knygų prenumeratoriams, iš anksto paaukojusiems po 250 dol. ar daugiau už pažadėtas 16 knygų per keturis metus (1993 – 1997). Šį darbą atliko PLB Fondas, kuriam 1997 metais talkino PLB Atstovas Lietuvoje Juozas Gaila, o vėliau nuo 1998 metų pradžios PLB Atstovas Gabrielius Žemkalnis. Užbaigus darbą ir atlikus buvusios PLB Valdybos įsipareigojimus visiems LKKI prenumeratoriams už jų iš anksto atsiųstas aukas, PLB Valdybai ir PLB Fondui pasiliko 12,872 dol. nuostolis. Reikia paminėti, kad šis Lietuvai ir išeivijai svarbus dalykas susilaukė tik 175 prenumeratorių iš viso pasaulio. Tik tų 175 prenumeratorių, dar vieno šimto aukotojų, su didele Lietuvių Fondo finansine parama ir PLB Fondo darbu bei pinigais buvo galima tą darbą užbaigti.

Minėdama 40 metų sukaktį nuo pirmojo PLB seimo (įvykusio 1958 metais rugpjūčio 28-31 dienomis Niujorke) ir 50 metų sukaktį nuo Lietuvių Chartos paskelbimo (ji paskelbta 1949 birželio 14 Vokietijoje), ir vykdydama VIII-ojo PLB seimo nutarimą, PLB valdyba pradėjo ruošti PLB istorijos knygą, kurios redaktoriumi pakvietė Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Išeivijos studijų centro bendradarbį istorijos doktorantą Liną Salduką. PLB istorijos knygos tolimesne ruoša, leidimu, lėšų telkimu ir administravimu rūpinasi PLB Fondas, taip kaip ir anksčiau jis rūpinosi Lietuvos kovų ir kančių istorijos knygų reikalu. PLB istorija pasirodys 2001 metais.

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas ir kiti valdybos nariai bei PLB pareigūnai per praėjusius trejus metus ne kartą buvome įvairiomis progomis susitikę ir įvairiais PLB ir kraštų Bendruomenių bei Lietuvių Jaunimo Sąjungų reikalais kalbėjome bei pasitarėm su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi ir jo patarėjais, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Vytautu Landsbergiu, Seimo Pirmininko pavaduotojais, Lietuvos Respublikos Seimo kancleriu Jurgiu Razma, Lietuvos Respublikos Ministrais Pirmininkais, Švietimo ir Mokslo, Kultūros, Užsienio reikalų bei kitais ministrais, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generaliniu direktoriumi Remigijumi Motuzu, ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo nariais bei valdžios pareigūnais, ambasadoriais, konsulais. Visiems dėkojame už jų paramą Bendruomenei.

PLB valdybos nariai taip pat susitikome su kraštų Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų pirmininkais, organizacijų ir spaudos bei radijo atstovais, kalbėjome apie PLB darbus, klausėme patarimų, prašėm paramos ir žadėjom bendradarbiavimą. Dalyvavome kai kurių kraštų Bendruomenių metiniuose suvažiavimuose ar tarybų sesijose. Apsilankėme šiose kraštų Bendruomenėse ar jų renginiuose vieną ar daugiau kartų: Argentina, Australija, Baltarusija, Belgija, Brazilija, Didžioji Britanija, Italija, JAV, Kanada, Karaliaučiaus sritis, Latvija, Lenkija, Moldova, Rusija, Sibiras, Ukraina, Urugvajus, Vokietija.

Lietuvos Vyriausybės nutarimu Pasaulio lietuvių II-osios dainų šventės 1998 m. liepos 3 - 6 dienomis Lietuvoje šventės organizavimo komisijoje buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas. Kaip ir prieš pirmąją Pasaulio lietuvių dainų šventę 1994 metais, taip ir II-osios šventės direktoriaus Juozo Mikutavičiaus kvietimu, PLB valdyba tvarkė kai kuriuos administracinius reikalus. Tų darbų koordinavimą tvarkė buvusi PLB valdybos vicepirmininkė kultūrai dr.Vitalija Vasaitienė kaip Pasaulio lietuvių II-osios Dainų šventės koordinatorė išeivijoje su chorų ryšininku Dariumi Polikaičiu ir su tautinių šokių ansamblių ryšininke Audra Lintakiene .

PLB valdybos pakviestas Darius Polikaitis rūpinasi išeivijos lietuvių dalyvavimu ir atstovavimu Pasaulio lietuvių III-oje Dainų šventėje 2002 metais Lietuvoje. Lietuvių fondas jo darbui davė lėšų.

Artimai bendravome su PLB Lituanistikos katedros Ilinojaus universitete Čikagoje vedėja prof.dr.Violeta Kelertiene ir kitais profesoriais, doktorantais, magistrantais, stažuotojais ir studentais. Rūpinomės katedros studentams gauti reikalingas mokslui stipendijas ir finansinę paramą. Didelė padėka Lietuvių Fondui, kuris per mūsų kadencijos laikotarpį PLB Lituanistikos katedros studentų stipendijoms davė 48,500 dol. Didelę sumą davė ir PLB Fondas. Padėjome Vytauto Didžiojo universitetui Kaune įsteigti Išeivijos institutą ir artimai bendradarbiavome su VDU Išeivijos studijų centro direktoriumi prof. dr. Egidijumi Aleksandravičiumi.

PLB globoje veikiantis Lietuvos vaikų globos komitetas “Saulutė” Čikagoje, su savo skyriais kitose vietovėse, vadovaujamas energingos pirmininkės Indrės Tijūnėlienės, dirbo didelį bei naudingą humanitarinį labdaros darbą, stengdamasis kuo daugiau šalpos gauti iš kitataučių, teikė finansinę ir materialinę šalpą Lietuvos našlaičiams, invalidams vaikams ir daugiavaikėms šeimoms, išvystė patikimų bendradarbių tinklą Lietuvoje. Per šios valdybos kadencijos laikotarpį “Saulutė” šalpos reikalams surinko 251,451.27 dol. arba daugiau 1 milijono litų.

PLB Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkai Saulius Anužis ir Rimas Česonis kartu su Valdybos pirmininku plėtė koordinaciją ir informaciją tarp kraštų Bendruomenių NATO klausimais, palaikė ryšius su Lietuvos Respublikos ministerijomis bei įstaigomis Lietuvoje ir ambasadomis užsienyje, kreipėsi tuo reikalu į Europos Lietuvių Bendruomenes, susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi, užsienio pareigūnais ir kitais asmenimis. PLB valdyba 1998 m. gegužės 2-3 dienomis Toronte, Kanadoje, sukvietė tarptautinę konferenciją NATO klausimais. Konferenciją suorganizavo, darbotvarkę paruošė ir ją globojo Kanados LB Krašto valdyba su talkininkais. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadoriai Linas Linkevičius (atstovas prie NATO Briuselyje), Alfonsas Eidintas (Kanadai), Stasys Sakalauskas (JAV ir Meksikai) ir Oskaras Jusys (prie Jungtinių tautų Niujorke). Dalyvavo Bendruomenių ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų vadovai iš JAV (Tarybos prezidiumo pirmininkas Donatas Skučas), Kanados ( LB KV pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, LJS pirmininkas Matas Stanevičius), Vokietijos (Tomas Bartusevičius). Gausiai dalyvavo bendruomenininkai ir visuomenininkai iš JAV ir Kanados, spaudos žmonės, kanadiečiai politikai, PLB ir PLJS valdybų nariai. Konferencija labai gerai pavyko, jos išvados buvo paskelbtos “Pasaulio lietuvyje”. PLB Visuomeninių reikalų komisija tęsė koordinacinį ir informacinį darbą už JAV LB ribų. Šiam Seimui jie pateiks rezoliucijas dėl kraštų LB ir LJS pagalbos Lietuvai jos kelyje į NATO ir Europos Sąjungą.

Artimai bendravome su LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisija, su jos pirmininkais Liūda Rugieniene (kuri yra ir PLB Seimo narė) bei dr.Feliksu Palubinsku ir su visais komisijos nariais. Dalyvavome jų posėdžiuose, gavom pranešimus, stenogramas, nutarimus. Dėkojom už nutarimus, naudingus PLB, kaip pavyzdžiui dėl paramos Vasario 16 gimnazijai, dėl Lietuvių Chartos minėjimo LR Seime 1999 metų rugsėjo mėnesį ir kitus.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdo užsienio lietuvių veiklos rėmimo programos finansavimą, artimai bendradarbiaudamas su PLB valdyba ir PLB atstovybe Vilniuje. Labai džiaugiamės, kad Generalinis direktorius dr. Remigijus Motuzas visada dalyvaudavo su mumis pirmininkų suvažiavimuose ir PLB X Seime kalbės apie departamento veiklą. PLB valdyba esame labai dėkingi Departamento Generaliniam direktoriui dr. Remigijui Motuzui, visiems Departamento darbuotojams ir Lietuvai už jų dėmesį ir teikiamą nuolatinę paramą kraštų Lietuvių Bendruomenėms.

Norėdami sukelti daugiau lėšų PLB valdybai ir jos darbams, PLB fondo direktoriai dr. Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška jr. ir Vytautas Kamantas kiekvienais metais Kalėdų švenčių proga pravesdavo aukų vajus tarp Šiaurės Amerikos, Europos ir Australijos lietuvių, PLB valdybos vykdomiems lietuvybės išlaikymo darbams tęsti. Tie vajai padėjo PLB valdybai išsilaikyti. Visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkojame.

PLB Valdybos projektus daugiausia parėmė ir pinigų davė Lietuvių fondas JAV, PLB fondas, Kanados Lietuvių Bendruomenė ir atskiri aukotojai. Solidarumo įnašų gavom iš daugelio kraštų. Visiems už atsiųstą finansinę paramą nuoširdžiai dėkojame. Jos laukiame ir iš kitų kraštų Bendruomenių. Per visus tris mūsų kadencijos metus prašėme, ir su viltimi reikalingos finansinės paramos PLB Valdybos darbams laukėme, iš didžiausios ir turtingiausios Lietuvių Bendruomenės - JAV LB krašto valdybos, bet jos negavome. Gaila, kad yra tokia liūdna realybė PLB šeimoje. Gavome tik aukų “Pasaulio lietuviui”.

PLB valdyba labai vertinam artimą bendradarbiavimą su kraštų Lietuvių Bendruomenėmis. Stengėmės kiek galima dažniau pasitarti, pasidalinti žiniomis, darbais. Visi PLB Valdybos nariai informavome kraštų LB valdybų pirmininkus arba narius apie PLB valdybos darbus, projektus, planus, rūpesčius ir džiaugsmus, atsakėme į klausimus, aiškinome gandus, patikslinom faktus. Prašėme LB ir LJS vadovų kiek galima daugiau apie jų darbus informuoti PLB valdybą, palaikyti gerą ir draugišką ryšį, siųsti pranešimus, protokolus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pagrindinis tikslas šiais laikais yra įgyvendinti Lietuvių Chartą, jungti visus lietuvius, gyvenančius už Lietuvos Respublikos ribų, į vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kad visi solidariai išlaikytume, ugdytume ir stiprintume gyvą lietuvybę per kraštų Bendruomenes, organizacijas, parapijas, mokyklas, klubus, saviveiklos vienetus, spaudą, radiją ir šeimas, palaikydami nuolatinius ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis, nes visi lietuviai esame lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai ir seserys.  Siųsti el. paštuSpausdinti