Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
E. paslaugos (e. peticija)

KAS YRA PETICIJOS TEISĖ IR KAIP JĄ ĮGYVENDINTI?

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio trečiojoje dalyje piliečiams laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas.

Peticijos teisė – Konstitucijos laiduojama teisė kreiptis Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Peticija – Peticijų konstitucinio įstatymo tvarka pareiškėjo asmeniškai arba per atstovą raštu pateiktas kreipimasis, kuris pripažintas peticija.

Pareiškėju gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis arba tokių asmenų grupė, Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pateikę kreipimąsi.

Kreipimasis, kad jis būtų pripažintas peticija ir peticija priimta nagrinėti, turi atitikti Peticijų konstituciniame įstatyme kreipimuisi nustatytus reikalavimus.

 

Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Jei pareiškėją atstovauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgaliotas asmuo, prie kreipimosi turi būti pridėtas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

Seimui kreipimusis galima pateikti laisva forma, nurodant visus Peticijų konstituciniame įstatyme nustatytus kreipimuisi privalomus elementus arba pasinaudoti pavyzdine kreipimosi forma.

Seimui adresuotus kreipimusis nagrinėja iš Seimo narių sudaryta Seimo Peticijų komisija, kuri sprendžia kreipimųsi pripažinimo peticijomis ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

Svarbu pažymėti, kad Seimo Peticijų komisija peticijomis pripažįsta tik Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pateiktus kreipimusis, kuriuose prašoma ar siūloma spręsti klausimus, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios įstatymus ir kitus Seimo priimamus norminius teisės aktus.

Seimo Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, Seimui teikia vieną iš šių išvadų:

1) visiškai ar iš dalies tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą ir inicijuoti norminio teisės akto priėmimą, pakeitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiu galios,

2) netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo.

 Jeigu Seimas nepritaria Seimo Peticijų komisijos išvadai tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą, laikoma, kad Seimas nusprendė netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo.

Jeigu Seimas nepritaria Seimo Peticijų komisijos išvadai netenkinti peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo, laikoma, kad Seimas nusprendė tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą.

Seimas, priėmęs sprendimą tenkinti peticijoje pateiktą prašymą ar siūlymą, paveda Seimo komitetui ar Seimo komisijai, kurių kompetencijai priklauso nagrinėti su peticijoje pateiktu prašymu ar siūlymu susijusius klausimus, parengti teisės akto projektą.

Seimo priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Pareiškėjas, nesutinkantis su Seimo sprendimu, turi teisę po vienų metų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo dienos Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka pakartotinai teikti kreipimąsi dėl to paties turinio prašymo ar siūlymo.

Pagal patenkintas peticijas parengti teisės aktų projektai svarstomi ir priimami pagal bendrą Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatytą tvarką.

Svarbu pažymėti, kad Seimui gali būti apskųsti tik Seimo Peticijų komisijos sprendimai nepripažinti kreipimosi peticija ar atsisakyti priimti peticiją nagrinėti. Skundas turi būti pateiktas Peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie Seimo Peticijų komisijos sprendimą gavimo dienos.

Taip pat svarbu pažymėti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi kreipimosi (peticijos) nagrinėjimo, teisėkūros proceso ir Seimo Peticijų komisijos veiklos viešumo ir skaidrumo užtikrinimo tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad, kreipimąsi pripažinus peticija ir peticiją priėmus nagrinėti, Jūsų vardo ir pavardės duomenys, peticijoje pateikti prašymai ar siūlymai ir juos pagrindžiantys argumentai, gautos nuomonės dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų, informacija apie Seimo Peticijų komisijos posėdžius, Seimo Peticijų komisijos išvada, Seimo nutarimo dėl peticijos projektas ir jo priedai, Seimo nutarimas dėl peticijos bus skelbiami viešai. Daugiau informacijos galite rasti pranešime dėl privatumo.

 

Seimui kreipimusis galima pateikti:

atvykus į Seimą (Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriuje) arba paštu (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius) – pasirašytus rašytinius;

el. paštu [email protected] arba per E. kreipimasis (peticija) – pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotus tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

 

INFORMACIJA APIE PETICIJŲ KOMISIJĄ

 

Išsamiau:

apie kreipimųsi formos ir turinio reikalavimus, peticijų nagrinėjimą

Rimantė Kniukštienė, Seimo kanceliarijos patarėja

Tel. (8 5) 239 6817

El. p. [email protected]

 

apie kreipimųsi pateikimą per E. kreipimasis (peticija)

Birutė Leonavičienė, Veiklos administravimo departamento Informacinių sistemų skyriaus vedėja

Tel. (8 5) 239 6112

El. p. [email protected]