A
A
A
Neįgaliesiems
E. paslaugos (e. peticija)

 

              E. kreipimasis (peticija) – elektroniniu parašu pasirašytų kreipimųsi (peticijų) pateikimas.

              • Galimybė pateikti elektroniniu parašu pasirašytą kreipimosi (peticijos) ADOC elektroninį dokumentą.

              • Galimybė svetainėje suformuoti kreipimąsi (peticiją) ir pasirašyti elektroniniu parašu.

 

              KAS YRA PETICIJA IR KAIP JĄ PATEIKTI?

 

              Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas.       

Peticijų įstatyme detaliai aprašyta peticijos teisė leidžia kreiptis šio įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas – savivaldybės tarybą bei savivaldybės administracijos direktorių. Pareiškėju gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis mūsų šalyje, arba jų grupė.

Peticija – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis su reikalavimais ir siūlymais spręsti Peticijų įstatyme nurodytus klausimus, kai reikia pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį ar priimti naują teisės aktą.

Peticijų įstatyme yra nustatyta, dėl kokių klausimų pareiškėjai turi teisę teikti kreipimusis, kokia turi būti kreipimosi forma ir turinys (kreipimosi padavimo priežastys ir tikslai, reikalavimai ir pasiūlymai), taip pat nustatyta, kad kiekvienas kreipimasis turi būti pasirašytas (pateiktas elektroniniu būdu  elektroniniu parašu). Svarbu pažymėti, kad Seimui gali būti teikiami tik tokie kreipimaisi, kurie susiję su reikalavimais ir siūlymais spręsti Peticijų įstatyme nurodytus klausimus, kai jų įgyvendinimui reikia pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Seimo priimtus galiojančius teisės aktus ar Seimui priimti naujus teisės aktus. 

 

 

Seimui adresuotus kreipimusis (peticijas) nagrinėja iš Seimo narių sudaryta Seimo Peticijų komisija, kuri sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

Seimo Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, Seimo statuto nustatyta tvarka teikia išvadas Seimui. Tuo atveju, kai prieinama prie išvados tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas (projektą paprastai parengia Seimo Peticijų komisija) arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti.

Jeigu Seimas, išnagrinėjęs Peticijų komisijos išvadą, nusprendžia nepritarti Peticijų komisijos išvadai atmesti peticijoje pateiktus pasiūlymus, laikoma, kad Seimas nusprendžia tenkinti peticijoje išdėstytus pasiūlymus. Tokiu atveju Seimas paveda atitinkamo teisės akto projektą parengti Seimo komitetui, kurio kompetencijai priklauso nagrinėti klausimus, susijusius su peticijoje išdėstytais pasiūlymais.

Išnagrinėjus peticiją Seime, apie priimtus sprendimus per 10 darbo dienų raštu turi būti pranešama pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama Seimo interneto svetainėje.

Pagal patenkintas peticijas parengti teisės aktų projektai svarstomi ir priimami pagal bendrą Seimo statute nustatytą tvarką.

              Seimui kreipimusis (peticijas) galima pateikti:

              •  atvykus į Seimą (Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriuje) arba paštu (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius) – pasirašytus rašytinius;
              •  el. paštu [email protected] arba per E. kreipimasis (peticija) – pasirašytus elektroniniu parašu.

 

       INFORMACIJA APIE PETICIJŲ KOMISIJĄ

 

Išsamiau:

apie kreipimųsi (peticijų) formos ir turinio reikalavimus, peticijų nagrinėjimą

Rasa Griciūtė, Seimo kanceliarijos patarėja

Tel. (8 5) 239 6817

El. p. [email protected]

 

apie kreipimųsi (peticijų) pateikimą per E. kreipimasis (peticija)

Birutė Leonavičienė, Veiklos administravimo departamento Informacinių sistemų skyriaus vedėja

Tel. (8 5) 239 6112

El. p. [email protected]