Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo kanceliarija

Pranešėjų apsauga
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
 
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik šiais atvejais, kai:
 
• to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
• asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 
Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Dėmesio! Lietuvos Respublikos prokuratūroje veikia pranešėjų konsultavimo linija, kuri yra skirta asmenims, kurie nori pasitarti dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo, sąvokų, procedūrų ir kitais susijusiais klausimais, linijos numeris: (8-5) 266 2329 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.). Konsultuotis galite anonimiškai, nereikia prisistatyti, kas esate.
Atsakingu asmeniu, administruojančiu vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Seimo kanceliarijoje paskirta korupcijos prevencijos pareigūnė Rasa Bielskė  (8 5)  209 6545; El. p. [email protected].
 
Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje teikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje teikimo tvarkos apraše
 
Pranešimai apie pažeidimus Seimo kanceliarijoje teikiami pagal Aprašo priede patvirtintą formą arba laisva forma teikiant informaciją apie pažeidimus žodžiu arba raštu.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Seimo kanceliarijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
• tiesiogiai atvykęs į Seimo kanceliariją (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius) ir pateikęs informaciją apie pažeidimą korupcijos prevencijos pareigūnei;
• atsiųsdamas informaciją apie pažeidimą korupcijos prevencijos pareigūnei paštu aukščiau nurodytu adresu (būtina ant voko nurodyti adresatą: „Korupcijos prevencijos pareigūnei“);
• pateikdamas informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu [email protected];
• užpildydamas pranešimo apie pažeidimą formą Seimo interneto svetainės www.lrs.lt rubrikoje „Pranešėjų apsauga“;
• žodžiu informacija apie pažeidimą teikiama tiesiogiai korupcijos prevencijos pareigūnei Rasai Bielskei. Šiuo atveju gali būti naudojama telefono linija ar kita balso pranešimų sistema; tel.nr.: (8 5) 209 6545; mob.tel. +370 612 64234.
 
Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie pažeidimą Seimo kanceliarijoje Jūsų asmens duomenis Seimo kanceliarija tvarkys pranešimo vertinimo, nagrinėjimo ir administravimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame pranešime dėl privatumo.
 
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato šias pagrindines informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones:
1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2) konfidencialumo užtikrinimas;
3) draudimas daryti neigiamą poveikį;
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5) teisė gauti kompensaciją;
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybės;
8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.
 
Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Seimo kanceliarija arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
 
 Pranešama apie Seimo kanceliarijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:
                     1) nusikalstamą veiką;
                     2) administracinį nusižengimą;
                     3) tarnybinį nusižengimą;
                     4) darbo pareigų pažeidimą;
                     5) šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
                     6) kitus grėsmę viešajam interesui keliančius  arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus.
 
Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje (vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarčių nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas), įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
11) kitų pažeidimų.
 
 
1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.