Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Žurnalistų akreditavimo tvarka

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KANCLERIS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR (AR) SKLEIDĖJŲ ATSTOVŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 3 d. Nr. 400-ĮVK-146

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“, 13.15 papunkčiu ir Patekimo į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. SV-S-550 „Dėl Patekimo į Lietuvos Respublikos Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklių patvirtinimo“, 16.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. birželio 6 d.

 

 

Seimo kancleris                                                                                        Modestas Gelbūda

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio

2022 m. birželio 3 d. įsakymu

Nr. 400-ĮVK-146

 

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ ir (ar) skleidėjų ATSTOVŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarka. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos teikimą.

2. Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai turi teisę teikti prašymus akredituoti savo atstovus Seimo kanceliarijoje tik laikydamiesi Aprašo reikalavimų.

 

II SKYRIUS

AKREDITACIJOS SUTEIKIMAS

 

3. Seimo kanceliarijoje gali būti akredituojami Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų ir duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikusių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovai (toliau – žurnalistai). Ilgalaikė akreditacija suteikiama žurnalistams, nuolat rengiantiems visuomenei informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo, kaip institucijos, veiklą. Vienos dienos arba speciali akreditacija suteikiama žurnalistams, turintiems tikslą Seimo rūmuose rengti informaciją apie konkretų įvykį.

4. Žurnalistus akredituoja Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas (toliau – Informacijos ir komunikacijos departamentas).

5. Sprendimas dėl ilgalaikės akreditacijos priimamas šia tvarka:

5.1. Prašymą suteikti ilgalaikę akreditaciją žurnalistas Seimo kanceliarijai pateikia Seimo interneto svetainėje užpildydamas viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo akreditavimo anketą, kurioje nurodoma: žurnalisto vardas, pavardė, asmens kodas, atstovaujamos žiniasklaidos rūšis, profesinė veikla, organizacijos pavadinimas, žiniasklaidos priemonės pavadinimas, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento rūšis ir numeris, taip pat pateikiama nuotrauka, atitinkanti vidaus reikalų ministro nustatytus reikalavimus, taikomus asmens dokumentų nuotraukoms.

5.2. Informacijos ir komunikacijos departamentas, nustatęs, kad prašyme nurodyta žiniasklaidos priemonė turi viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo statusą, per Seimo kanceliarijos dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS) perduoda prašyme nurodytus duomenis Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybai (toliau – VAT) ir informuoja, kad žiniasklaidos priemonės atstovas yra akredituotinas. Jeigu žiniasklaidos priemonė neturi viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo statuso, Informacijos ir komunikacijos departamentas informuoja žurnalistą apie atsisakymą suteikti akreditaciją.

5.3. VAT ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina prašomo akredituoti žurnalisto pateiktus duomenis.

5.4. Informacijos ir komunikacijos departamentas, gavęs VAT atsakymą, kad nėra kliūčių akredituoti asmenį, suteikia žurnalistui akreditaciją 12 mėnesių laikotarpiui ir išduoda VAT pagamintą ilgalaikį leidimą (Aprašo priedas). Jeigu VAT praneša, kad yra kliūčių akredituoti žurnalistą, Informacijos ir komunikacijos departamentas informuoja žurnalistą apie atsisakymą suteikti akreditaciją.

6. Prašomas akredituoti Seimo kanceliarijoje asmuo įsipareigoja atlikti tik tuos veiksmus, kurie susiję su informacijos apie Seimo, kaip institucijos, veiklą rengimu, laikytis Visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos Seimo statuto, Aprašo ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto Seimo kanclerio 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-145 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir patvirtina, kad yra informuotas, jog jo prašyme suteikti ilgalaikę akreditaciją Seimo kanceliarijoje pateikti duomenys juos perdavus VAT bus tikrinami teisėsaugos institucijų.

7. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo atstovo akreditavimo anketos duomenys yra kaupiami Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje.

8. Žurnalistas, pametęs ar kitaip praradęs ilgalaikį leidimą, privalo apie tai raštu pranešti Informacijos ir komunikacijos departamentui ir nurodyti praradimo aplinkybes. Informacijos ir komunikacijos departamentas informuoja VAT apie žurnalisto pamestą ar kitaip prarastą ilgalaikį leidimą, o VAT jį nedelsdama deaktyvuoja. Ne vėliau kaip per 10 dienų žurnalistui išduodamas leidimo dublikatas (nauja ilgalaikio leidimo kortelė).

9. Žurnalistai, kurie nėra akredituoti Seimo kanceliarijoje Aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka, gali gauti vienos dienos akreditaciją, jeigu iš anksto (ne vėliau kaip likus 15 min. iki Seimo rūmuose vyksiančio posėdžio, renginio, susitikimo ar sutarto interviu pradžios) Informacijos ir komunikacijos departamentas gauna rašytinį viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo vadovo prašymą, kuriame nurodomas lankymosi Seimo rūmuose tikslas. Vienos dienos akreditacija žurnalistui taip pat gali būti suteikta raštu tarpininkaujant Seimo nariui, Seimo padaliniui arba kitai valstybės institucijai. Šiais atvejais Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius arba Seimo kanclerio įsakymu įgaliotas asmuo Seimo rūmuose veikiančiam VAT leidimų biurui (toliau – VAT leidimų biuras) pateikia užsakymą, pagal kurį žurnalistui išduodamas vienos dienos leidimas viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovui įeiti į Seimo rūmus (Aprašo priedas). Kai prašyme nurodytas lankymosi tikslas – interviu su konkrečiu Seimo nariu, Informacijos ir komunikacijos departamentas vienos dienos leidimą išduoda tik suderinęs šį prašymą su nurodytu Seimo nariu. Žurnalistas, gavęs vienos dienos akreditaciją, įsipareigoja atlikti tik tuos veiksmus, kurie susiję su prašyme nurodytu lankymosi Seimo rūmuose tikslu, ir laikytis Aprašo 6 punkte nustatytų reikalavimų.

10. Kai Seimo rūmuose vykstantiems renginiams ir vizitams nustatomas specialus akreditavimas, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams apie tai pranešama iš anksto.

11. Užsienio žurnalistai į Seimo rūmus turi teisę įeiti turėdami galiojančią Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotą elektroninę akreditacijos kortelę. Užsienio žurnalistų lankymosi Seimo rūmuose duomenys fiksuojami bendrojoje elektroninėje VAT leidimų sistemoje ir pateikiami Informacijos ir komunikacijos departamentui šio departamento direktoriaus, Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo ar Spaudos biuro vedėjo žodiniu prašymu.

12. Kai užsienio žurnalistai į Seimo rūmus atvyksta dėl specialaus įvykio (pavyzdžiui, parlamentinių delegacijų susitikimo, vizito ir pan.), Informacijos ir komunikacijos departamentas sprendimą dėl akreditavimo priima atsižvelgdamas į atitinkamos valstybės atstovybės Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tarpininkavimo prašymą priimti žurnalistus arba atitinkamo užsienio viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo vadovų išankstinį prašymą dėl jų žurnalistų akreditavimo. Šiame punkte nurodytame prašyme nurodomas užsienio žurnalisto vardas, pavardė, organizacija ir pareigos, atvykimo data ir tikslas.

13. Informacijos ir komunikacijos departamentas turi teisę suteikti vienos dienos akreditaciją valstybės institucijos, mokslo ar švietimo įstaigos atstovui, gavęs jo atstovaujamos institucijos (įstaigos) prašymą, kuriame privalo būti nurodytas konkretus asmens lankymosi Seimo rūmuose ir veiklos tikslas.

 

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Žurnalistai gali įeiti į Seimo rūmus darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba iki Seimo rūmuose vykstančio posėdžio ar renginio pabaigos. Užsakyti vienos dienos leidimą galima tik Seimo kanceliarijos darbo laiku. Žurnalistai, būdami Seimo rūmuose, privalo matomoje vietoje nešioti jiems išduotą ilgalaikį leidimą ar VAT leidimų biure išduotą vienos dienos leidimą.

15. Žurnalistai turi teisę naudotis specialiai žurnalistams įrengtose patalpose esančiomis darbo vietomis, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gauti Informacijos ir komunikacijos departamento platinamą medžiagą ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai naudotis Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento ir Informacijos ir komunikacijos departamento sukurta garso ir vaizdo medžiaga, išskyrus atvejus, kai teisės aktai riboja šią medžiagą viešinti.

16. Filmuoti ir fotografuoti Seimo rūmuose esančius VAT apsaugos postus draudžiama.

17. Žurnalistai Seimo posėdžius gali stebėti, fotografuoti ir filmuoti tik būdami Seimo posėdžių salės pirmajame balkone.

18. Seime vykstančius Seimo komitetų, komisijų, parlamentinių grupių posėdžius (išskyrus uždarus posėdžius) žurnalistai gali stebėti apie tai pranešę atitinkamai Seimo komiteto, komisijos, parlamentinės grupės pirmininkui, Seimo frakcijų posėdžius – gavę frakcijos seniūno sutikimą.

19. Akredituoti žurnalistai, pageidaujantys gauti Seimo Pirmininko interviu ar komentarą, pokalbio laiką ir temą iš anksto suderina su atsakingu Seimo Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

20. Informaciją apie Seimo kanceliarijos ir jos padalinių veiklą akredituotiems žurnalistams teikia Seimo kancleris, Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius, Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus ir Spaudos biuro vedėjai ar kiti Seimo kanclerio įgalioti Seimo kanceliarijos padalinių vadovai.

 

IV SKYRIUS

AKREDITACIJOS NUTRAUKIMAS

 

21. Žurnalistai, kurie nesilaiko Apraše, Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ar nevykdo VAT pareigūnų teisėtų reikalavimų, nustatytų Vadovybės apsaugos įstatyme ir kituose jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba kurie Visuomenės informavimo įstatymo įgaliotų pareigūnų ar institucijų sprendimu yra pripažinti nesilaikančiais Visuomenės informavimo įstatymo ir (ar) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, gali būti įspėti, jų akreditacija gali būti sustabdyta vienam mėnesiui, turima akreditacija nutraukiama ir nauja akreditacija nesuteikiama vienus metus, atšauktas vienos dienos leidimas įeiti į Seimo rūmus arba vieniems metams apribotas jo išdavimas.

22. Ilgalaikė akreditacija nutraukiama pasibaigus viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo ir žurnalisto darbo santykiams; apie tai viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas privalo nedelsdamas pranešti Informacijos ir komunikacijos departamentui. Akreditacija gali būti nutraukta ir viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo iniciatyva.

23. Žurnalistams, kurių akreditacija Aprašo 21 punkte nurodytais atvejais yra sustabdyta, nutraukta ar atšaukta, jų akreditacijos sustabdymo, nutraukimo ar atšaukimo laikotarpiu negali būti išduodami jokie vienos dienos leidimai.

24. Akreditacija nesuteikiama viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuris Visuomenės informavimo etikos komisijos yra pripažintas profesinės etikos nesilaikančiu viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju, žurnalistams.

25. Akreditacija užsienio žurnalistams, kuriems Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsisakė suteikti akreditaciją, nesuteikiama.

26. Sprendimą dėl žurnalisto įspėjimo, jo akreditacijos sustabdymo, nutraukimo, vienos dienos leidimo atšaukimo arba leidimo išdavimo apribojimo priima Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius. Šie Informacijos ir komunikacijos departamento direktoriaus sprendimai per 15 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiami Seimo kancleriui.

27. Jeigu Aprašo 21 punkto nuostatų nesilaiko užsienio žurnalistas, Informacijos ir komunikacijos departamentas apie tai praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir VAT.

28. Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio žurnalistui buvo nutraukta akreditacija, turi teisę prašyti akredituoti kitą žurnalistą. Negali būti prašoma akredituoti žurnalisto, kurio akreditacija buvo nutraukta Aprašo 21 punkte nustatytais pagrindais, nepraėjus vieniems metams nuo sprendimo nutraukti akreditaciją priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Informacijos ir komunikacijos departamentas ir VAT pareigūnai užtikrina, kad būtų laikomasi Apraše nustatytos viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Seimo kanceliarijoje tvarkos.

30. Įgyvendinant Aprašo nuostatas, naudojami asmens duomenys tvarkomi šiomis sąlygomis ir tvarka:

30.1. Asmens duomenys tvarkomi Aprašo nuostatų įgyvendinimo, įėjimo į Seimo rūmus kontrolės, žurnalistų akreditavimo užtikrinimo ir Aprašo nuostatų pažeidimų prevencijos tikslais.

30.2. Tvarkomi asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu nustatytas jų saugojimo terminas, kuris turi būti ne ilgesnis, negu yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane nurodytais terminais, nustatytais vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, o dokumentai, turintys istorinę vertę, perduodami archyviniam saugojimui ir saugomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.

30.3. Tvarkant asmens duomenis, vadovaujamasi Aprašu ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

______________________