A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo kanceliarija

Seimo interneto svetainės privatumo politika

Seimo interneto svetainės privatumo politika

 

Bendrosios nuostatos

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija gerbia ir saugo Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainės (toliau – svetainė) lankytojų ir e. paslaugų naudotojų privatumą, sąžiningai ir teisėtai tvarko svetainės lankytojų ir e. paslaugų naudotojų pateiktus asmens duomenis. 

 

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas 

 

Seimo kanceliarija Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi: 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; 

Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-275 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo”; 

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

Seimo kanceliarija tvarkomų Jūsų asmens duomenų neatskleis trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

 

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. 

 

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis 

 

Lankydamiesi Seimo interneto svetainės e. paslaugų tinklalapyje ir (arba) naudodamiesi jame esančia informacija ir (arba) e. paslaugomis, taip pat užpildę elektroninę pranešimo apie pažeidimą formą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainės privatumo politikos nuostatomis ir jas supratote. Seimo kanceliarija turi teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi e. paslaugų tinklalapyje, įsitikinkite, kad esate susipažinę su naujausia privatumo politikos nuostatų versija. 

 

Asmens duomenų gavimo šaltiniai 

 

Svetainės lankytojų ir e. paslaugų naudotojų asmens duomenys pateikiami Seimo kanceliarijai šiais būdais:

užsiregistravus e. paslaugų naudotoju; 

atsiuntus el. laišką, pateikus e. kreipimąsi (peticiją); 

pateikus pastabas ir pasiūlymus dėl teisėkūros objektų; 

užsiregistravus į Seimo ar Seime organizuojamą renginį; 

užsisakius archyvinių dokumentų; 

užsiprenumeravus Seimo interneto svetainės, teisėkūros naujienas;

 užpildžius pranešimą apie pažeidimą (asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pranešėjų teisinę apsaugą, nuostatomis).

 

Tvarkomi asmens duomenys 

 

Seimo kanceliarija tvarko šiuos asmens duomenis:

vardas, pavardė; 

gyvenamoji vieta (adresas); 

asmens kodas, telefono numeris (teikiant e. kreipimąsi (peticiją);  

darbovietė (registruojantis į renginį);

elektroninio parašo sertifikato duomenys (teikiant e. kreipimąsi (peticiją), el. parašu pasirašytą laišką); 

elektroninio pašto adresas.  

Seimo kanceliarija taip pat stebi svetainės lankomumą ir apsilankymo metu automatiškai renka šią informaciją apie lankytojus: IP adresas, įrenginys, kurį naudojate turiniui ar paslaugoms pasiekti, ir jo operacinė sistema, aplankytas tinklalapis. Ši informacija Seimo kanceliarijai padeda nustatyti, kaip naudojamasi Seimo interneto svetaine, bei suteikia galimybę gerinti paslaugų ir jų teikimo kokybę. 

 

Asmeninės informacijos naudojimas 

 

Surinkti asmens duomenys naudojami: 

atsakant į Jūsų laišką; 

nagrinėjant Jūsų pateiktą e. kreipimąsi (peticiją), pastabas ir pasiūlymus dėl teisėkūros objektų, pranešimą apie pažeidimą; 

užsakytai prenumeratai ir informacijai apie teisėkūros objektus išsiųsti; 

užsakant vienos dienos leidimus į Seimo ar Seime organizuojamą renginį; 

tvarkant archyvinės medžiagos užsakymus, registracijas į renginius. 

 

Asmens duomenų saugojimo terminai 

 

Jūsų asmens duomenis Seimo kanceliarija saugo ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami: elektroninių paslaugų „e. kreipimasis (peticija)“, „e. laiškas Seimui“, „Archyvinių dokumentų užsakymas“ gavėjų asmens duomenys, kaip neatsiejama elektroniniu būdu pateikto dokumento (bylos) dalis, saugomi 10 (dešimt) metų nuo kreipimosi, prašymo pateikimo datos; kitų elektroninių paslaugų gavėjų asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio veiksmo naudojantis e. paslaugomis atlikimo datos. 

 

Jūsų teisės 

 

Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl: 

susipažinimo su Seimo kanceliarijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; 

Jūsų asmens duomenų ištaisymo, kai jie yra netikslūs ir (arba) nepilni; 

Jūsų asmens duomenų pašalinimo („teisė būti pamirštam“); 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo tol, kol bus patikrintas šių duomenų tikslumas; 

gavimo automatiniu būdu tvarkomų Jūsų asmens duomenų susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus; 

sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis atšaukimo ir reikalauti panaikinti paskyrą arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų tvarkymą bei teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, išskyrus Seimo interneto svetainės privatumo politikoje numatytus atvejus. 

 

Prašymą galite pateikti raštu vienu iš šių būdų: 

įteikę tokį prašymą tiesiogiai arba išsiuntę jį paštu, adresu Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius; 

elektroninio pašto adresu [email protected] iš Seimo kanceliarijai anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso. 

Gavusi Jūsų prašymą, Seimo kanceliarija ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atsakys raštu bei atliks prašyme nurodytus veiksmus arba informuos Jus apie motyvuotą atsisakymą tokius veiksmus atlikti. 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas Seimo kanceliarijoje neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, ar kad Jūsų teisės, susijusios su Seimo kanceliarijos atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt). 

 

Slapukų naudojimas 

 

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie įkeliami į Jūsų įrenginį pirmą kartą apsilankius. Vėliau naudojant slapukus identifikuojamas Jūsų įrenginys ir palengvinama Jūsų prieiga prie tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti. 

 

Trečiųjų šalių interneto svetainės 

 

Seimo interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Seimo kanceliarija neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo nuostatas ar praktikas.  

 

Turite klausimų?

 

Informuojame, kad įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Seimo kanceliarijoje yra paskirta duomenų apsaugos pareigūnė – Neringa Viliūnaitė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo kanclerio biuro vyriausioji specialistė.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Seimo kanceliarijoje, prašome rašyti elektroninio pašto adresu [email protected] arba korespondencijos adresu Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius – laišką adresuokite Seimo kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūnui, arba skambinkite telefonu +370 5 239 6032.

   Naujausi pakeitimai - 2022-10-12 14:53
   Balys Valatkevičius