Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Įstatymų kūrimas – ir piliečių reikalas. Kaip prisidėti prie įstatymų leidybos

 

Nors visi esame įpratę, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teise naudojasi Seimo nariai, Vyriausybė ar Prezidentas, vis dėlto ši teisė yra suteikta ir Lietuvos piliečiams. Galimybę šalies gyventojams prisidėti prie įstatymo kūrimo laiduoja mūsų Konstitucija ir įstatymai.

Konstitucijoje piliečiams įtvirtinta peticijos teisė, o gyventojų grupei – galimybė parlamentui teikti įstatymų ar Konstitucijos keitimo projektus. Kituose teisės aktuose nustatyta pasiūlymų teikimo parlamentui tvarka.

Šiame straipsnyje plačiau pristatysime piliečių galimybes dalyvauti teisėkūros procese ir aptarsime, į kokius svarbius reikalavimus būtina atkreipti dėmesį.

 

Kas yra teisėkūros iniciatyva?

 

Pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą, teisėkūros iniciatyva apibrėžiama, kaip pasiūlymas nustatyti naują ar keisti esamą teisinį reguliavimą nurodant šio nustatymo ar keitimo tikslus ir pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas.

Ir nors specialių kriterijų dėl piliečių pateiktų pasiūlymų atrankos, prieš juos priimant nagrinėti, nėra, tačiau visi aiškiai suformuluoti pasiūlymai vertinami vadovaujantis pagrindiniais 7 teisėkūros principais: tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, atvirumo ir skaidrumo, efektyvumo, aiškumo ir sistemiškumo. Taip siekiama sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir veiksmingą teisės sistemą.

 

 

Piliečių parengti projektai

 

Pagal Konstituciją, 50 tūkst. piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti. Sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 300 tūkst. rinkėjų.

Parengiamiesiems veiksmams turi būti sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 rinkimų teisę turinčių asmenų, kurie pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai prašymą. Šiame prašyme nurodoma, kokį įstatymą siūloma priimti, pakeisti ar papildyti arba sumanymo keisti ar papildyti Konstituciją nuostatos.

Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po iniciatyvinės grupės prašymo pateikimo privalo išduoti reikiamą piliečių parašų rinkimų lapų skaičių iniciatorių atstovams, taip pat sukurti Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo ir sudaryti galimybę jame pasirašyti.

Parašams dėl iniciatyvos projekto surinkti yra nustatytas dviejų mėnesių, o dėl pateikimo Seimui sumanymo keisti ar papildyti Konstituciją – keturių mėnesių terminas.

Vyriausioji rinkimų komisija, patikrinusi surinktus parašus ir priėmusi teigiamą išvadą, ją pateikia Seimui. Tą pačią dieną Seime turi būti įregistruojamas iniciatyvos projektas ir apie tai pranešama iniciatyvinei grupei.

Detalesnė tvarka, kaip organizuoti šį darbą ir kokių veiksmų būtina imtis, nustatyta Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme.

Beje, šiame skyrelyje taip pat būtina bent jau užsiminti, kad ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali reikalauti šalyje skelbti referendumą ir taip spręsti svarbiausius Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimus. Visą tvarką ir pagrindines sąlygas galima rasti Referendumo konstituciniame įstatyme.

 

Peticija

 

Kaip jau užsiminėme anksčiau, Konstitucijoje piliečiams laiduojama peticijos teisė.

Peticijų konstituciniame įstatyme detaliai aprašyta peticijos teisė leidžia kreiptis į Seimą, Vyriausybę, savivaldybę ir kitas valstybės institucijas su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą. Pareiškėju gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar nuolat mūsų šalyje gyvenantis užsienietis arba jų grupė.

Peticijų konstituciniame įstatyme yra nustatyta, dėl kokių klausimų gyventojai turi teisę teikti kreipimusis, taip pat kokie asmens duomenys ir turinys (pvz., prašymai ar siūlymai ir kt.) turi būti nurodyti. Svarbu pažymėti, kad peticijos esmę sudaro ne teisės akto projekto teikimas, bet prašymas ar siūlymas priimti ar pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą, kuris būtų svarbus visai visuomenei ar jos daliai. Pareiškėjui būtina nepamiršti nurodyti kreipimosi pateikimo priežasčių ir tikslų, kreipimąsi pasirašyti raštu arba elektroniniu parašu.

 

 

Svarbu pažymėti, kad Seimui turi būti teikiami tik tokie kreipimaisi, kurių įgyvendinimui reikia priimti įstatymus ir kitus Seimo priimamus norminius teisės aktus.

Seimui adresuotus gyventojų kreipimusis nagrinėja iš Seimo narių sudaryta Peticijų komisija, kuri sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų prašymų ar siūlymų tenkinimo.

Seimo Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją, Seimo statuto nustatyta tvarka teikia išvadą Seimui. Seimui priėmus sprendimą tenkinti peticijoje pateiktus prašymus ar siūlymus, parengti atitinkamo teisės akto projektą pavedama Seimo komitetui ar komisijai, kuriems pagal kompetenciją priklauso nagrinėti atitinkamus klausimus. Parengti atitinkamo teisės akto projektą taip pat gali būti pasiūlyta Vyriausybei.

Išnagrinėjus peticiją, apie Seimo priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešama pareiškėjui ar jo atstovui.

Pagal patenkintas gyventojų peticijas parengti teisės aktų projektai svarstomi ir priimami pagal bendrą Seimo statute nustatytą tvarką.

Peticiją gyventojai gali pateikti Seimo interneto svetainėje, pasirinkę rubriką E. paslaugos (e. peticija) ir joje esančią rubriką E. kreipimasis (peticija), el. paštu [email protected], atvykus į Seimą arba paštu (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius).

 

 

Piliečių pasiūlymai dėl svarstomų įstatymų projektų

 

Paskelbtu konsultavimosi su visuomene laikotarpiu piliečiai turi galimybę pateikti pasiūlymus dėl Seime pradėtų svarstyti įstatymų projektų.

Seimui sutikus ir pradėjus svarstyti įstatymo projektą, pagal Seimo statutą, pagrindinis komitetas privalo Seimo interneto svetainėje paskelbti informaciją, iki kada komitete dėl jo yra laukiama pasiūlymų ir pastabų iš suinteresuotų asmenų. Ši informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama Seimo svetainės rubrikoje „Svarstoma komitetuose“, čia pat galima susipažinti su svarstomais projektais ir išsiųsti savo pasiūlymus.

Asmuo, pateikęs pasiūlymą dėl įstatymo projekto, informuojamas apie gautą pasiūlymą, pranešama, kokiam pagrindiniam ir papildomam Seimo komitetui jis perduotas nagrinėti.

Pasibaigus Seimo komiteto nustatytam pasiūlymų pateikimo laikui, visi raštu gauti pasiūlymai svarstomi Seimo komiteto rengiamuose klausymuose, į kuriuos gali būti kviečiami dalyvauti ir pasiūlymus pateikę asmenys.

Įstatymo projekto svarstymo komitete metu klausymų galima nerengti, jeigu pataisų ir pastabų yra gauta nedaug, tačiau tokiu atveju visi pataisų ir pastabų autoriai turi būti kviečiami į komiteto posėdį.

Labai svarbu pažymėti, kad piliečiai savo pasiūlymus gali teikti ir dėl vieno iš svarbiausių rudenį Seimo svarstomų dokumentų – kitų metų valstybės biudžeto. Tik šiuo atveju galioja visiems bendra papildoma taisyklė – siūlant didinti numatytas išlaidas būtina nurodyti siūlomų išlaidų finansavimo šaltinius.

Detali įstatymų leidybos tvarka nustatyta Įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės ir Seimo priežiūrinės veiklos organizavimo tvarkos apraše.

 

 

Piliečių pasiūlymai dėl projektų ir įstatymų

 

Bet kuriuo metu pastabas ir pasiūlymus dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje užregistruotų dokumentų (tiek dėl teisės aktų projektų, tiek dėl priimtų teisės aktų) piliečiai gali pateikti naudodamiesi e. teisėkūros iniciatyva.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo per Seimo interneto svetainę būdai:

             1) pastabas galima teikti pasirinkus rubriką E. paslaugos (e. peticija) ir joje esančias rubrikas E. teisėkūros iniciatyva ar E. laiškas Seimui;

       2) Seimo interneto portalo informacinėje sistemoje (SIPIS) užsiregistravusieji asmenys ir per SIPIS prisijungę prie Teisės aktų informacinės sistemos pastabas ir pasiūlymus gali teikti tiesiogiai prie konkretaus teisės akto projekto (paspaudus ant virš pavadinimo esančio voko ženklelio).

Kai asmuo Teisės aktų informacinėje sistemoje šiuo būdu pateikia pasiūlymą dėl teisės akto projekto, laišką automatiškai gauna projekto rengėjai ir laiškas siunčiamas rengiančios institucijos informaciniu paštu.

Jeigu pilietis pateikia pasiūlymus ne dėl Seimo posėdžių sekretoriate įregistruoto teisės akto projekto, o dėl jau priimto ar naujo teisės akto keitimo ar priėmimo, vadovaujamasi Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje tvarka. Tokiu atveju pasiūlymai paskiriami ar perduodami pagal priskirtas kompetencijas Seimo padaliniams ar kitoms valstybės institucijoms.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro patarėjas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]