A
A
A
Neįgaliesiems
Teisėkūra

Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai
Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2023-03-21COM/2023/443COM(2023)443COM(2023)443
2023-03-21COM/2023/142COM(2023)142COM(2023)142
2023-03-21COM/2023/143COM(2023)143COM(2023)143
2023-03-21COM/2023/156COM(2023)156COM(2023)156
2023-03-21COM/2023/168COM(2023)168COM(2023)168
2023-03-20COM/2023/161COM(2023)161COM/2023/161
2023-03-17COM/2023/165COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A secure and sustainable supply of critical raw materials in support of the twin transition COM/2023/165
2023-03-17COM/2023/160Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 COM/2023/160
2023-03-17JOIN/2022/52Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/52
2023-03-17JOIN/2022/18Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/18
2023-03-17JOIN/2022/7Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/7
2023-03-17JOIN/2022/10Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/10
2023-03-17JOIN/2022/35Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/35
2023-03-17JOIN/2022/32Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeJOIN/2022/32
2023-03-17COM/2023/129Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atleistiems darbuotojams lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica“COM/2023/129
2023-03-17COM/2023/162COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The Single Market at 30 COM/2023/162
2023-03-17COM/2023/150DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2023 Technical adjustments stemming from the political agreements reached on several legislative proposals, including with respect to REPowerEU, the Carbon Border Adjustment Mechanism and the Union Secure Connectivity programme COM/2023/150
2023-03-15COM/2023/118REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and application of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1 January – 31 December 2022 COM/2023/118
2023-03-15COM/2023/72KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI Direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų įgyvendinimo valstybėse narėse ataskaitaCOM/2023/72
2023-03-14COM/2023/148Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2019/943 and (EU) 2019/942 as well as Directives (EU) 2018/2001 and (EU) 2019/944 to improve the Union’s electricity market design COM/2023/148
2023-03-14COM/2023/147Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1227/2011 and (EU) 2019/942 to improve the Union’s protection against market manipulation in the wholesale energy market COM/2023/147
2023-03-14COM/2023/146COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the multiannual strategic policy for European integrated border management COM/2023/146
2023-03-14COM/2023/136Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) ir XIII priedo (Transportas) dalinio pakeitimo (EASA reglamentas)COM/2023/136
2023-03-14JOIN/2023/9JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL European Union Space Strategy for Security and Defence JOIN/2023/9
2023-03-10JOIN/2023/8JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the update of the EU Maritime Security Strategy and its Action Plan "An enhanced EU Maritime Security Strategy for evolving maritime threats" JOIN/2023/8
2023-03-10COM/2023/134KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1217/2009, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos SąjungojeCOM/2023/134
2023-03-10COM/2023/138KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl Tarybos pozicijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (KosovasMT:Style footnote reference,Superscript,Style* x0009 Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos./FMT:FN)COM/2023/138
2023-03-10COM/2023/133Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Peru kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimisCOM/2023/133
2023-03-10COM/2023/130Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Bolivijos Daugiatautės Valstybės susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Bolivijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimisCOM/2023/130
2023-03-10COM/2023/131Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Meksikos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimisCOM/2023/131