Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1221.
2021-02-01
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tikslai ir priemonės

1222.
2021-02-01
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Aplinkos ministerijos tikslai ir priemonės

1223.
2021-02-01
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslai ir priemonės

1224.
2021-02-01
Neįgaliųjų teisių komisija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra: Kultūros ministerijos tikslai ir priemonės

1225.
2021-01-27
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Nacionalinė dziudo asociacija
Dėl situacijos dziudo sporte
(Išklausyta informacija. Nacionalinė dziudo asociacija teiks pasiūlymą dėl Nacionalinės dziudo asociacijos ir Lietuvos dziudo federacija susijungimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja LDF auditą.)

1226.
2021-01-27
Aplinkos apsaugos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl užtvankų priežiūros ir poveikio aplinkai.
(KONSTATUOTA: Lietuvoje yra 1229 registruotų ir skaičiuojama apie 300 neregistruotų (bešeimininkių) užtvankų. Šalyje yra 98 hidroelektrinės (toliau - HE) (veikiančios - 96), o įrengtų žuvų pralaidų tik 26. Daugiau kaip 50 procentų upių neatitinka geros ekologinės būklės, o tai neatitinka ES aplinkosauginių teisės aktų keliamų reikalavimų ir tikslų. Hidroenergetika, kaip atsinaujinantis energijos išteklius, Lietuvoje nėra perspektyvus. Lyginant su kitais atsinaujinančiais energijos šaltiniais, lygumų upių energetinis efektyvumas yra labai mažas. Viena 2,5 MW galingumo vėjo jėgainė pagamina tiek pat energijos kiek šešios vidutinio dydžio mažosios HE, kurias pastačius ne tik pažeidžiamas upių vientisumas ir jų ekologinis stabilumas, bet ir užtvindoma virš 350 ha žaliųjų plotų. Šiuo metu Lietuvoje veikiančiose mažosiose HE (tokių didžioji dauguma) pagaminama tik 0,5 proc. Lietuvai reikalingos elektros energijos, o apie 3 proc. elektros energijos pagaminama didžiosiose HE, tokiose kaip Kauno HES. Statistiniai duomenys rodo, kad pastaraisiais metais ES šalyse hidroenergetikos plėtra praktiškai iš viso nebevyksta, o kai kuriose šalyse (Vokietija, Prancūzija, Anglija) šios elektrinės palaipsniui stabdomos, o kai kurios ir demontuojamos. Praktika rodo, kad hidroenergetikos projektų kaštų ir naudos įvertinimas atliekamas vienpusiškai, dažnai apsiribojant nauda aplinkai tik emisijų išvengimu (CO2). Tačiau atliekant išsamų HE gyvavimo grandinės įvertinimą, upių ekosistemų praradimus, kraštovaizdžio suprastėjimą, papildomų miškų, žemės dirbamų plotų užtvindymą, reikalingas taikyti aplinkosaugos (migravimo koridorių atvėrimas praeivėms žuvims, mažesnę žalą žuvims darančios turbinos) sąlygas, saugos rizikos panaikinimą, užtvankos demontavimą, kai užtvankos naudojimas darosi nesaugus ir aplinkos atkūrimą, visa tai įvertinus matyti, kad lygumų šalyje HE veiklos sukuriama nauda, tiek atsinaujinančios energetikos, tiek ekonomine prasme yra mažesnė už daromą žalą aplinkai. Taip pat, būtina įvertinti tai, kad 2021 metais baigėsi 12 metų skatinimo laikotarpis, numatytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir beveik visoms Lietuvoje veikiančioms mažosioms HE nebebus skiriama valstybės parama. Be valstybės paramos daugumai šių HE nebeapsimokės tęsti veiklos. Būtina strategiškai įvertinti ir numatyti ar verta toliau remti tokių HE išlaikymą, ar reikalinga numatyti priemones padėsiančias pereiti prie kitos veiklos. Didelės problemos kyla ir dėl netinkamos HE eksploatacijos. Tais atvejais, kai mažosiose HE yra naudojamos nuotėkio režimo neatitinkančios turbinos (pvz. vandens pritekėjimas į tvenkinį daug kartų mažesnis už praleidžiamą vandens kiekį per turbiną), žemiau užtvankų esančioms upių atkarpoms yra daromas neigiamas poveikis, keičiamas hidrologinis režimas ir sutrikdomas vandens ekosistemų stabilumas. Neigiamas poveikis susidaro dėl dažnos vandens lygio kaitos upės atkarpoje žemiau HE dėl per didelio vandens pralaidumo turbinų paleidimo arba jų stabdymo metu. Pažymėtina, kad dažna ir staigi vandens lygio kaita yra pražūtinga vandens augalijai, dugno bestuburiams, žuvų ikrams ir mailiui. Taip pat, HE savininkams yra nustatyta prievolė teikti duomenis apie vandens lygio svyravimus upėje, juos skelbti viešai, tačiau didelė dalis HE savininkų šio reikalavimo nesilaiko. Upių atvėrimas yra svarbus veiksnys siekiant įgyvendinti ES gamtos apsaugos direktyvas. Lietuva yra įsipareigojusi plėsti NATURA 2000 tinklą, todėl siekiant didinti ir išsaugoti biologinę įvairovę bei natūralias buveines, būtina imtis aktyvių veiksmų. NUTARTA: pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: - Parengti ilgalaikę upių atvėrimo strategiją. Strategija turėtų būti suderinta su suinteresuotomis pusėmis, apimti bešeimininkių ir savivaldybėms priklausančių užtvankų inventorizavimą; Numatyti upių atvėrimo strategijos, į kurią įeina užtvankų ardymo (demontavimo) finansavimo priemonės, programą; - Parengti teisės aktų, palengvinančių ir pagreitinančių hidrotechninių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūrą, projektus; numatyti iki kada savivaldybės turi inventorizuoti visas savivaldybėje esančias užtvankas; - Iki gegužės 1 d. patvirtinti Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykles, numatytas Vandens įstatyme, arba parengti atitinkamą įstatymo projektą (perkeliant šias nuostatas į įstatymo lygmenį); - Užtikrinti, kad Aplinkos ministerijai pavaldžios įstaigos vykdytų šiuo metu veikiančių hidroelektrinių kontrolę ir užtikrintų, kad būtų laikomasi esamų aplinkosauginių reikalavimų ir teisės aktų nuostatų. Siūloma visas veikiančias hidroelektrines įtraukti į planinių patikrinimų planą; - Užtikrinti, kad hidroelektrinių savininkai viešai teiktų duomenis apie vandens debito matavimus realiu laiku; - Spręsti dėl prievolės užtvankų savininkams ir naudotojams nustatymo užtikrinti žuvų migraciją įrengiant žuvų pralaidas bei įgyvendinant priemones, susijusias su žuvų migracijos sąlygų gerinimu įstatymo lygiu; - Spręsti dėl leidimų ir mokesčio visoms hidroelektrinėms už naudojamus valstybinius gamtos išteklius įteisinimo; - Spręsti dėl elektros supirkimo iš hidroelektrinių savininkų, kurie nevykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų priemonių, ar nuolat pažeidinėja aplinkosauginius reikalavimus, atsisakymo; - Informuoti Aplinkos apsaugos komitetą apie priimtus sprendimus iki 2021 m. balandžio 1 d. Pritarta bendru sutarimu.)

1227.
2021-01-27
Biudžeto ir finansų komitetas
 
„Investicinė sąskaita – gyventojų poreikis, privalumai, iššūkiai ir kada gali pradėti veikti Lietuvoje“.
(Išklausyta Informacija)
Išklausyta informacij

1228.
2021-01-27
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtojimo klausimai
( NUTARTA: Pritarti Palangos miesto savivaldybės iniciatyva pradėtai ir toliau vykdomai Šventosios valstybinio jūrų uosto rekonstrukcijai. 3. Konstatuoti, kad: 3.1. Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo (rekonstrukcijos) projektas yra valstybinės reikšmės projektas; 3.2. Naujo, modernaus Šventosios uosto atsiradimas būtų reikšmingas, gerinant pramoginės laivybos infrastruktūrą. 3.3. Vakarų Lietuvos regionui šis objektas būtų itin reikšmingas ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu, turizmo plėtros požiūriu; 3.4. Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymas sukurtų reikiamą infrastruktūrą priekrantės žvejams; 3.5. Atstatyto (rekonstruoto) Šventosios valstybinio jūrų uosto molai turėtų ypatingą aplinkosauginę reikšmę: 3.5.1. sunešto smėlio perteklius galėtų būti panaudojamas paplūdimių maitinimui, kaip šiuo metu vykdoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje; 3.5.2. įrengti molai galėtų tarnauti kaip prevencinė priemonė klimato kaitos sukeltiems potvyniams valdyti; 3.5.3. paplūdimių pamaitinimas iš perteklinio smėlio sąnašų būtų ekonomiškai naudingesnis negu jo paėmimas iš Preilos-Juodkrantės poligono; 3.5.4. įrengti molai sudarytų sąlygas sulaikyti Šventosios upėje susikaupusias smulkiagrūdžio smėlio sąnašas ir jas panaudoti paplūdimių atstatymui; 3.5.5. molų įrengimas padėtų sumažinti atliekų kiekį vandenyje, tame tarpe ir plastiko (kaupsis prie molų ir bus lengviau jas surinkti), taip būtų prisidedama sprendžiant Baltijos jūros užterštumo problemą. 3.6. Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo (rekonstrukcijos) projektas yra tarpinstitucinis projektas, sudarysiantis galimybes valstybės institucijoms įgyvendinti savo kompetencijas ir programas, pavyzdžiui: 3.6.1. kranto tvarkymo programa – Aplinkos ministerija; 3.6.2. atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra – Energetikos ministerija; 3.6.3. žvejybos ir akvakultūros infrastruktūros plėtra – Žemįs ūkio ministerija; 3.6.4. susisiekimo infrastruktūros, komunikacijų plėtra – Susisiekimo ministerija; 3.6.5. muitinės ir valstybės sienos apsaugos infrastruktūros vystymas – Finansų ir Krašto apsaugos ministerijos; 3.6.6. rekreacijos ir turizmo infrastruktūros plėtra – Ekonomikos ir inovacijų ministerija; 3.6.7. jūrinio sporto infrastruktūros vystymas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 4.1.1. numatyti Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymą Vyriausybės priemonių plane; 4.1.2. Išnagrinėti galimybę ir priimti reikiamus sprendimus Šventosios valstybinio jūrų uostui atstatyti (rekonstruoti) panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas; 4.1.3. Išnagrinėti galimybę Šventosios valstybinio jūrų uostui atstatyti (rekonstruoti) reikalingas trūkstamas lėšas skirti iš valstybės biudžeto.)

1229.
2021-01-27
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pagalbos smulkiam ir vidutiniam verslui priemonės ir jų skyrimo kriterijai antrojo karantino Lietuvoje laikotarpiu. Faktinės situacijos pristatymas.
(NUTARTA: 1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1) apsvarstyti galimybes kuo greičiau sukurti bendrą informacinę platformą dėl smulkaus ir vidutinio verslo klausimų, kurioje viešai būtų skelbiama naujausia informacija apie Lietuvoje antrojo karantino laikotarpiu smulkaus ir vidutinio verslo subjektams taikomas paramos priemones. Ši informacinė platforma turėtų apjungti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakomybių sritis, taip pat kitų institucijų informaciją, aktualią smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Teikiama informacija turėtų būti susisteminta ir pateikta aiškia bei suprantama forma. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė smulkaus ir vidutinio verslo subjektams vieno langelio principu gauti atsakymus į jiems kilusius klausimus; 2) peržiūrėti ir inicijuoti verslo suvaržymų dėl Covid-19 atlaisvinimą numatant, kad verslo subjektai, kurie atitinka būtinų sveikatos saugumo sąlygų prekybos vietoms reikalavimus, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, galėtų kuo skubiau atnaujinti savo veiklą. 2. Atkreipti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesį į pačių smulkiausių verslo subjektų, negalinčių vykdyti savo veiklos dėl Lietuvoje karantino laiku taikomų ribojimų, problemas dėl augančių įsiskolinimų už nuomą bei komunalinius mokesčius. Atsižvelgiant į klausimo aktualumą, prašyti Ekonomikos komitetui nuolat pateikti aktualiausią informaciją apie priimtus sprendimus dėl numatomo paminėtų kaštų kompensavimo mechanizmo. )

1230.
2021-01-25
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1231.
2021-01-25
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl norminių studijų kainų (Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto Nr. 21-18473)
(Išklausyta ŠMSM informacija.)


1233.
2021-01-22
Ateities komitetas
 
Dėl šalies strateginio valdymo sistemos
Komiteto nariams pristatyta Lietuvos strateginio valdymo sistema

1234.
2021-01-22
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Dėl pasinaudojimo tinklais tarifo augimo gaminantiems vartotojams
(NUTARTA: 1. Pasiūlyti Energetikos ministerijai atlikti studiją dėl gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo būdų bei pasinaudojimo elektros tinklais tarifo taikymo peržiūros galimybių ir apie rezultatus informuoti Seimo Ekonomikos komitetą. 2. Pasiūlyti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos atliktos studijos rezultatus, peržiūrėti Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo reglamentavimą. 3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, esant poreikiui, parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reguliuojančius gaminančių vartotojų plėtros skatinimo ir paramos priemonių taikymo mechanizmą. )
Ekonomikos komitetui atsakė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

1235.
2021-01-21
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Dėl vėjo jėgainių parko projekto Baltijos jūroje
Pristatyta Komisijos posėdyje

1236.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų tyrimų tarnyba Viešųjų pirkimų tarnyba
Dėl galimų korupcijos apraiškų sprendžiant klausimus, susijusius su bausmių vykdymu
(1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengti įkalinimo įstaigų/bausmių vykdymo sistemos pertvarkos veiksmų planą ir pristatyti jį Antikorupcijos komisijos posėdyje. 2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai dar kartą įvertinti biudžeto lėšų poreikį kryptingam bausmių vykdymo įstaigų modernizavimui, darbuotojų saugumo užtikrinimui, reikiamų techninių priemonių diegimui. 3. Atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą informaciją, pasiūlyti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos spręsti dėl korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planų patikslinimo. 4. Pavesti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos iki š. m. rugsėjo mėnesio pateikti Antikorupcijos komisijai Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. pirmojo pusmečio vykdymo ataskaitą. 5. Rekomenduoti Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui sistemiškai įvertinti asmenų konvojavimo reglamentavimo trūkumus ir pertvarkyti asmenų konvojavimo sistemą. 6. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų pirkimų galimas rizikas. )
Institucijos pateikė Antikorupcijos komisijai prašytą informaciją. Komisijos 2021-10-13 posėdyje apsvarstyta Teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl bausmių vykdymo sistemos reformos.

1237.
2021-01-20
Aplinkos apsaugos komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Vyriausybės atstovų įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacija Kauno m. savivaldybė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Dėl Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos veiklos.
( NUTARTA. Kreiptis į Aplinkos ministeriją, Vyriausybės atstovų įstaigą, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Kauno m. savivaldybę, Kauno RATC ir prašyti jų iki š. m. vasario 12 d. pagal kompetenciją pateikti komitetui šią informaciją: 1. Ar Kauno m. savivaldybės organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymas ir Kauno RATC, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos (toliau – MBA) veiklos priežiūra atitinka valstybės vykdomą atliekų tvarkymo politiką? 2. Ar yra žinoma, kokios priežastys lemia Kauno MBA išskirtinumą probleminiu požiūriu tarp kitas apskritis aptarnaujančių MBA? 3. Ar Kauno m. savivaldybė arba Kauno RATC nuo MBA veiklos pradžios kreipėsi metodinės, finansinės ar kitokios pagalbos, siekiant pašalinti MBA keliamas problemas? Jei taip – ar gavo ir pasinaudojo? 4. Kokios priemonės kokiais terminais galėtų iš esmės pagerinti MBA veiklos kokybę ir ryškiai sumažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai? 5. Apie gyventojų skundus dėl MBA veiklos – ar daug skundų gaunama iš gyventojų, įmonių, kaip į juos reaguojama, pateikti atsakymų į gyventojų skundus kopijas (tik Kauno m. savivaldybė, Kauno RATC); 6. Apie priemones, kurių imtasi sprendžiant kvapų, sklindančių nuo Kauno MBA, problemą: pasiūlymai dėl konkrečių priemonių diegimo, inicijuoti klausimai Kauno RATC visuotiniame dalininkų susirinkime dėl Kauno MBA veiklos ir kvapų problemos, kitos įgyvendintos ar planuojamos įgyvendinti priemonės kopijas (tik Kauno m. savivaldybė, Kauno RATC) . Pritarta bendru sutarimu. )


1239.
2021-01-20
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Verslo kreditavimo iššūkiai ir valstybės pagalbos priemonės.
(Išklausyta informacija)
Išklausyta informacija

1240.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl galimų pažeidimų organizuojant atrankos konkursą Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
(Vidaus reikalų ministerijai pasiūlyta: - atlikti tyrimą dėl Seimo narės G. Burokienės Antikorupcijos komisijai perduotame skunde nurodytų galimų pažeidimų; - skubos tvarka tobulinti ir tikslinti priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas tvarkos aprašą; - įvertinti Valstybės tarnybos departamento vykdomų pretendentų užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų tikslingumą. )